Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้คะแนนการประเมิน คะแนนเฉลี่ย…4.27..อยู่ในระดับ.ดี.. โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบ ที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับคะแนนเฉลี่ย ...4.73.... อยู่ในระดับ..ดีมาก..

          องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีการส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ และอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจเรื่องการทำวิจัย ดังมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย ...4.50... อยู่ในระดับ..ดี

          องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่โครงการมีการบูรณาการในเรื่องของการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีการวางแผนการจัดทำโครงการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย 2.67... อยู่ในระดับ..ปานกลาง

          องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

          องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อส่วนงาน   :        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อักษรย่อ      :   บว.

ภาษาอังกฤษ :   Graduate School

อักษรย่อ      :   GS

สถานที่ตั้ง    :    เลขที่ 248 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หมู่ที่ 1
ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประวัติ        :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นจาก
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อผลิตนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
  2. เพื่อผลิตพระภิกษุนักบริหาร นักพัฒนา นักวิจัย และนักเผยแผ่ตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา
  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
  4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ลำดับการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย :

พ.ศ. 2535  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

พ.ศ. 2545  เปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์รุ่นแรก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ระดับปริญญาโท

พ.ศ. 2547  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รับบรรพชิต/คฤหัสถ์ และสาขาวิชาสังคมวิทยา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2550  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนาและปรัชญารับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการศึกษา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2552  บัณฑิตวิทยาลัยมีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และได้ย้ายสำนักงานที่ทำการจากตึก สว.ธรรมนิเวศ ชั้นที่ 5 วัดบวรนิเวศวิหาร มา ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส อาคาร B 7.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญามหาวิทยาลัย

    “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”

     Academic Excellence Based on Buddhism

 

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย

          “ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อองค์ความรู้ คู่คุณธรรม”

           Encouragement of Education, Learning and Research for Gainng Knowledge and Characters Commitment of Gradeate School

 

          ปณิธาน

          “ให้โอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้คุณธรรมนำวิชาการ”

           Giving Education Opportunity, Learning and Research with Intergrated Academic Knowledge and Characters

 

          วิสัยทัศน์

          “คณาจารย์และบัณฑิตมีความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา”

           Instructors and Scholars Being of Leadership on Research and Education According to Buddhism

 

     พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา
  2. ส่งเสริมบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
  3. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาสามารถบริการวิชาการแก่สังคม
  4. สร้างความเป็นผู้นำทางความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
  5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนาและธรรมาภิบาล

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

     พระสุทธิสารเมธี,ผศ.ดร. รักษาการทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย