Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)


บทสรุปผู้บริหาร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้คะแนนการประเมิน 3.86 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมีรายละเอียด ผลการดำเนินงานทั้ง องค์ประกอบ ดังนี้

         องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ นี้ คือ ผ่าน

        องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตหรือการจัดเการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและวิชาชีพ มีคุณลกษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ นี้ เท่ากับ 4.63 

        องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม นักศึกษาระบบการประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ นี้ เท่ากับ 3.00

        องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมิน ตนเองในองค์ประกอบที่ นี้เท่ากับ 3.63

        องค์ประกอบที่ 5 การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ นี้เท่ากับ 4.25

        องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ นี้เท่ากับ 4.00

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)

2) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ในบริบทของสังคมไทยบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

2) ความสำคัญของหลักสูตร

สร้างบัณฑิตด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการสู่สังคมอย่างยั่งยืน

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจระบบปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่อย่างถูกต้อง
1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์ ปัญหาสังคม อย่างชัดเจนรอบด้าน โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตนำเอาหลักการและวิธีการทางปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

1.4 รหัสหลักสูตร 25631864002574

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4.26
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.63
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.89
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.63
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
4
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.25
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.86
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.63 4.63 ดีมาก
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 3.63 - - 3.63 ดี
5 4 4.00 4.33 - 4.25 ดีมาก
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 3.41 4.25 4.63 3.86 ดี
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 1. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะทางทีวี ทางคณะสงฆ์ เพื่อให้คนมาเรียนเพิ่มมากขึ้น
 2. ควรมีการกำกับติดตามนักศึกษา เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรควรเพิ่มการเรียน
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละรูป/คน ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเองอย่างละเอียดในรอบระยะเวลา 5 ปี และแผนย่อยรายปีด้วย
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์นำเสนอบทความวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านวิชาการและช่วยเหลือสังคม
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 1. เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณ์การโควิด-19 หลักสูตรควรบริหารจัดการการบูรณาการกับงานวิจัยเป็นต้น ที่เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาในหลักสูตร
 2. หลักสูตรควรทำวิจัยในประเด็นที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนไปด้วย
 3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรควรได้พิจารณาจาก มคอ 2 แล้วเลือกรายวิชาให้ครบมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 1. อาจารย์ประจำประจำหลักสูตรควรเชื่อมโยงความร่วมมือเกี่ยวกับเอกสารการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงโดยผ่านวิทยาเขต ในการเชื่อมโยงร่วมกัน
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์

นักศึกษาปัจจุบัน

 1. อาจารย์มีการช่วยเหลือในการให้ทุน และให้คำปรึกษาอย่างดี
 2. มุมมองของผู้ศึกษามองว่าในอนาคตยังขาดอาจารย์ในสาขาวิชา จึงเลือกเรียนในสาขาวิชานี้
 3. มุมมองว่าของผู้ศึกษา มองว่าทุกหลักสูตรมาจากรากฐานของสาขาวิชาปรัชญา
 4. อยากให้อาจารย์ประจำหลักสูตรช่วยประชาสัมพันธ์เข้ามาเรียนมากขึ้น ให้ผู้สนใจรู้ว่าเรียนแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ภาพถ่าย