Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา หน่วยงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ. ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นกลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจานวน 12 ตัวบ่งชี้ รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ปีการศึกษา 2563 วงรอบ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. โดยคะแนนเต็ม 1-5 คะแนนทุกตัวบ่งชี้ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน ผ่าน การประเมินถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนน   4.33   อยู่ในระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนน   3.00   อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ได้คะแนน    3.00   อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน ได้คะแนน 3.50  อยู่ในระดับคุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนน 3.00  อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

โดยภาพรวมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้คะแนนโดยรวม 3.36 อยู่ในระดับคุณภาพดี ระดับหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผ่านการประเมินถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2) ชื่อปริญญา ศศ.บ. (สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

3) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตล้านนา

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-270-975 - 6

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้พุทธศำสตร์ พัฒนำชำติและสังคม บ่มเพำะวัฒนธรรม น้อมน ำปรัชญำ เศรษฐกิจ พัฒนำชีวิตแบบพอเพียง สร้ำงสรรค์นวัตกรรมวิชำกำร ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มั่นคงและยั่งยืน

2) ความสำคัญของหลักสูตร

พัฒนำและอบรมควำมรู้รวมทั้งสร้ำงบัณฑิตด้ำนพุทธศำสตร์ในมิติกำรบูรณำกำรกับศำสตร์ สมัยใหม่ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1.3.1 เพื่อให้บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนพัฒนำตน พัฒนำคน พัฒนำงำน ใน องค์กรด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตมีควำมคิดวิเครำะห์ ริเริ่มสร้ำงสรรค์และมีภำวะผู้น ำในกำรน ำควำมรู้ไป บูรณำกำรกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองตำมแนวพุทธศำสตร์ 1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในกำรวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ และสร้ำงนวัตกรรมที่เหมำะสมใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยกำรประยุกต์ใช้หลักพุทธศำสตร์

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861110441

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
3.66
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.33
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
4
3.00
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.00
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.50
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.36
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.33 4.33 ดีมาก
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 13 3.00 3.50 4.33 3.36 ดี
ผลการประเมิน ปานกลาง ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่สออ กำหนด

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

เพิ่มเติมแผนทักษทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

หลักสูตรสามารถจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างหลากหลาย

1.หาจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มากขึ้น

2.เจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

3.ปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษามีความสามรถมากขึ้นในองค์ความรุ้ในด้านที่น้อยที่สุด

4.ผลการให้ผลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาควรจัดทำแบบประเมินรายด้านแต่ละบุคคลเพื่อแก้ไขการปรับปรุงพัฒนา

5.ควรกำหนดแผนการพัฒนานักควรกำหนดแผนการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาในด้านใดพร้อมแบบประเมินผลที่เกิดขึ้นทุกด้าน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1ควรจัดทำคู่มือภาระงานอาจารย์เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของอาจารย์แต่ละบุคคล

2ควรจัดแผนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเป็นกระบวนการ PDCAให้มากขึ้นในทุกด้าน

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.ควรออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักศึกษาพร้อมจัดทำแบบประเมินทำแบบประเมินเพื่อให้ทราบผลและนำไปปรับปรุงได้

2.การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับหลักสูตรควรบรรยายเป็นตารางให้เห็นภาพพร้อมผลที่เกิดขึ้น

3.ควรจัดควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อสอบก่อนนำไปใช้พร้อมประเมินผลตามระบบกลไกล

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

นำปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงจากปีที่แล้วมีอะไรบ้าง 

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย