Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา


บทสรุปผู้บริหาร

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้

             องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร และคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้น หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5  ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559) ได้พัฒนาเป็นกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) โดยมี TQF 1-TQF7

             สรุปองค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ พ.ศ.2558

             องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  (5 ปี) มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 12 คน และได้รับการพัฒนาให้คุณลักษณะตามคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ TQF มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประเมินระดับหลักสูตร (Improvement Plan) แล้วมีโครงการพัฒนาบัณฑิตโดยมีชมรมประถมศึกษา สรุปองค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีผลการประเมินมีคะแนน 4.36 และร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00
            สรุปผลการประเมินพบว่า เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 4.68

             องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  มีกระบวนการสอบคัดเลือก และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ และมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรมฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น การฝึกงานสะสมในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภายนอก ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา ปี 2563 หลักสูตรฯมีโครงการประจำหลักสูตร  6 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 2) โครงการศึกษาเลือกตั้งนักศึกษาภาคปกติ
3) โครงการไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่  4) โครงการปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี 5) โครงการกีฬาสัมพันธ์ มมร.วิทยาเขต้อยเอ็ด 6) โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 

            สรุปองค์ประกอบที่ 3 ผลการประเมินมีคะแนน 3.33

             องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100  เพราะว่าไม่มีอาจารย์ท่านใดลาออกก่อนปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พึงพอใจในองค์กร ด้านคุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิในด้านการศึกษาคือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
2 คน  และอาจารย์มีการพัฒนาความรู้วิชาการทั้งด้านศาสตร์การประถมศึกษาและศาสตร์วิชาชีพครู 

            สรุปองค์ประกอบที่ 4  ผลการประเมินมีคะแนน  3.22

            องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีรายวิชาเฉพาะการทางประถมศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมด้านหลักการประถมศึกษา ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เช่น รายวิชาภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย ซึ่งคำอธิบายรายวิชาครอบคลุมถึงการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับผู้สอน และเน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีการบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้ากับโครงการสาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการอื่นๆที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการประถมศึกษา และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมีการกำกับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรฯเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อนึ่งการบริหารงานหลักสูตรของสาขาวิชาการประถมศึกษาหมวดวิชาการเฉพาะ
การประถมศึกษา และหมวดวิชาเฉพาะที่สัมพันธ์กับหลักเกณฑ์วิชาชีพครู หรือหมวดวิชาชีพครู คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นำประสบการณ์ในปีการศึกษา 2559 ที่มีการแบ่งภาระงานที่ชัดเจนทำให้ผลการประเมินหลักสูตรมีคุณภาพค่อนข้างดี คะแนน (3.00) และจากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 มีภาระงาน เช่น อาจารย์วิจิตร พงศ์สุวรรณ รับผิดชอบเรื่องการบริหาร
งานหลักสูตรฯหมวดวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 โครงการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์การสอนในสถารศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และงานวิจัยที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งผู้รับผิดชอบคือ ดร.นิคม สุวพงษ์ ส่วนอาจารย์อื่น ๆ 
คือ ดร.จำนง กมลศิลย์ อาจารย์จำเนียร ฉิรินัง อาจารย์ปรีดา นวลรักษา ร่วมการนิเทศและติดตามผลการ
เรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี

            สรุป องค์ประกอบที่ 5 ผลการประเมินมีคะแนน 4.00

             องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาประถมศึกษา ได้รับ
การอนุมัติห้องปฏิบัติการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำมาใช้รองรับการสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลแบบออนไลน์ ระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID 19 และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิชาตามระบบและกลไกที่วางไว้ และมีการจัดซื้อหนังสือ เอกสารตำราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ความทันสมัย  

            สรุป องค์ประกอบที่ 6 ผลการประเมินมีคะแนน  4.00

            สรุปผลการประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.77 จากคะแนนเต็ม 5.00

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

2) ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การประถมศึกษา)

3) สาขาวิชาการประถมศึกษา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถ/ทักษะในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

2) ความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอน วิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีความปรีชาสามารถ ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการประถมศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1.3 วัตถุประสงค์

          หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้                                                                                                     1.3.1 มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ และสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทำงานได้

1.3.2 ให้มีความรู้ ความสามารถ/ทักษะด้านวิทยาการการสอน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก นำความรู้ ความสามารถ/ทักษะ ไปพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา ให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาชีวิตได้ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                                        1.3.3 มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ นำข้อมูลสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาความรู้ สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการ และการทำงานได้                                                           1.3.4 ให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป           
               
1.3.5 มีความสามารถ/ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                       
               
1.3.6  มีทักษะในการวางแผนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105491

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
4.36
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.68
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
4
2.67
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.22
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
4
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.77
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.68 4.68 ดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ดี
4 3 3.22 - - 3.22 ดี
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 3.38 4.00 4.68 3.77 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

นักศึกษาควรทำงานที่ตรงคุณวุฒิของสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษามากขึ้น

ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป

โครงการที่ทำให้นักศึกษาควรคำนึงถึงรายวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการและนำไปตีพิมพ์ในฐานให้มากขึ้น

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับความทันสมัยที่ทางกระทรวงกำหนดเพื่อทำให้ดึงดูดนักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น

ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ควรมีการสำรวจความต้องการของนักศึกษาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย