Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมาการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง คือ 3.57 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

        องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรมีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 คือ หลักสูตรได้มาตรฐาน

        องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.74 โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 7 คน และได้งานทำ 4 คน ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน

        องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ในการรับและพัฒนานักศึกษาทางหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้ เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

        องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.30 จัดอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง    

        องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ในการดำเนินการหลักสูตรได้มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

        องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 จัดอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

2) ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)

3) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

95 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

 

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา

2) ความสำคัญของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทางด้านการสอนพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณสำหรับครู

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์      

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา การบูรณาการ การประยุกต์ใช้พุทธวิทยากับการศึกษา ศาสตร์การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม สร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

   3. มีคุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะคุณสมบัติความเป็นครูที่ดี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทำงานได้

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105546

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
4.47
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.74
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
4
3.89
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.30
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.57
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.74 4.74 ดีมาก
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 3.30 - - 3.30 ดี
5 4 4.00 3.67 - 3.75 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 13 3.27 3.50 4.74 3.57 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ควรมีแผนสำหรับอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อสามารถใช้ได้ในรอบ 5 ปี 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

จุดที่ควรพัฒนา

1 ควรพิจารณาทักษะที่มีคะแนนน้อย มาพิจารณาเพื่อพัฒนานักศึกษา

2 เพิ่มช่องทางข่าวสารให้ศิษย์เก่าเข้ามาดูข้อมูล

3 เพิ่มรายวิชาสังคมประยุกต์กับพระพุทธศาสนาให้มากกว่าเดิม

4 เพิ่มรายวิชาสนับสนุนทักษะการใช้เทคโนโลยีที่นอกเหนือการสอน แต่เป็นการทำเว็บไซต์ที่สามารถ บูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ที่นอกจากการเป็นครู 

5 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

6 เพิ่มรายวิชาหรือพัฒนานักศึกษาด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดแข็ง

1 หลักสูตรมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาเพื่อสร้างเป็นแรงจูงใจในการสมัครเรียน

2 มีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมัธยม

 จุดควรพัฒนา

1 ควรเตรียมความพร้อม ทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว

2 ควรรับนักศึกาาที่เป้นเพศชาย หรือพระ มาเรียนโดยอาจจะเรียนออนไลน์

3 เพิ่มกลยุทธ์ในการรับสมัคร โดยประชาสัมพันธ์ไปที่สำนักแม่ชี เช่นทำเครือข่ายกับสำนักแม่ชี

4 การเสริมทักษะนักศึกษา ควรมีการวัด pre test และ post test ควรระบุให้ชัดเจนว่าเพิ่มทักษะด้านใด

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

จุดที่ควรพัฒนา

1 ควรมีการแบ่งภาระงานอาจารย์ที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนบริหารอาจารย์

2 ควรมีคู่มือภาระงานอาจารย์

3 ส่งเสริมอาจารย์ในการศึกษาต่อ การขอตำแหน่งทางวิชาการ และการอบรม ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์ ซึ่งการอบรมที่หลากหลาย

4 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานที่สูงขึ้น  และหลากหลาย

5 ตำรา หนังสือ ควรมีคณะกรรมการอ่านพิจารณาผลงานเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1 ควรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความต้องการของนายจ้าง

 

จุดควรพัฒนา

1 การบูรณาการกับการวิจัยควรนำงานวิจัยมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ บูรณาการกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วม และระบุในมคอ 3 และรายงานผลในมคอ 5

2 หลักสูตรควรเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อสอบกลาง และตำรากลางเพื่อให้ได้คุณภาพการศึกษาที่เป็นเชิงประจักษ์

3 หลักสูตรควรเสนอให้มหาวิทยาลัยมีคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1 หลักสูตรควรเพิ่มแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้าได้หลากหลาย และมากขึ้น

2 พัฒนาระบบ E-book เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ง่ายขึ้น

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย