Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีองค์ความรู้เชิงลึก และกว้างในศาสตร์เฉพาะและศาสตร์อื่นๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

          การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดไว้ คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ. ซึ่งสถาบันการศึกษาจักต้องสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุกข้อ  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรมีจำนวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ จำนวน 5 รูป/คน  แนวทางการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มคุณภาพอาจารย์  และแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานและสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การรับและส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และการจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งในปี 2562 ได้คะแนนการประเมินตนเอง 2.76 มีระดับคุณภาพ ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 นี้ คือ ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและอาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ ไม่รับการประเมิน

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นักศึกษา ระบบการประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 2.33 อยู่ในระดับปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 2.44 อยู่ในระดับปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับดี

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง

 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2) ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตอีสาน

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งมั่นในการสร้างนักบริหารภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล

2) ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดสอนสาขานี้เพื่อให้นักศึกษา

สามารถนําความรู้  ความสามารถ และหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี ไปใช้ในการทํางานในอนาคตและการเตรียมขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้นําในองค์กรในอนาคตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ทางราชการ และองค์กร นอกจากนี้การศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังให้นักศึกษาสามารถรอบรู้ในเรื่องการบริหารงบประมาณและ การคลัง การวางแผน การออกแบบองค์การ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การการบริหารราชการไทย คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมุ่งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  การเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ การสอบเป็นปลัดอําเภอ นักบริหารงานทั่วไป พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ซึ่งหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปสอบข้าราชการเป็นตำรวจได้โดยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนได้ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้มีทักษะ มีความรู้ทางวิชาการ เป็นพลเมืองที่ดี คิดสร้างสรรค์ต่อสังคม มีความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้

2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า  และเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและจิตสาธารณะ สามารถบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจปัญหาสังคมและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1.4 รหัสหลักสูตร 25611861100030

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่รับการประเมิน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
0.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
2
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
2.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
2
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
4
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.44
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
2
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.25
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (11 ตัวบ่งชี้)
2.76
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 0 - - - - -
3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง
4 3 2.44 - - 2.44 ปานกลาง
5 4 3.00 3.33 - 3.25 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 11 2.48 3.25 - 2.76 ปานกลาง
ผลการประเมิน ปานกลาง ดี - ปานกลาง ปานกลาง
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

เป็นหลักสูตรใหม่ไม่รับการประเมิน

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

การรับนักศึกษา

1.ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา ให้มีการปรับแผนในการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของหลักสูตร

การส่งเสริมและพัฒนานักศึก

1.หลักสุตรจะต้องมีการพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาที่เป็นเฉพาะของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1.ให้สาขาจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล

2.ให้สาขาจัดทำแผนบริหารสาขา ควรประกอบด้วย แผนความเสี่ยงในด้านอัตรากำลังคณาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.นำข้อเสนอแนะการทวนสอบของคณะกรรมการ และนักศึกษา มาปรับปรุงพัฒนาในปีการประเมินต่อไป

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1.ควรมีการทบทวนและประเมินกระบวนการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย