Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค 2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้น ระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 3.54 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยมี รายละเอียด ผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 นี้ คือ ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนศาสตร์ สาขาวิชาศาสนศึกษา การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตาม หลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.59 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนศึกษา ระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือก นักศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามี ความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.00 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนศึกษา มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมิน ตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.63 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนศึกษา มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 3.50 หลักสูตรได้ มาตรฐาน ระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนศึกษา มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ปานกลาง 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

2) ชื่อปริญญา ศน.บ. (ศาสนศึกษา)

3) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด คณะศาสนาและปรัชญา

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

รอบรู้ศาสนศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมท่ามกลางความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพ การงาน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น

2) ความสำคัญของหลักสูตร

พัฒนาและอบรมความรู้รวมทั้งสร้างบัณฑิตด้านศาสนศาสตร์ในมิติการบูรณาการสู่การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจระบบทางศาสนา อันได้แก่ ศาสนา ปรัชญา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ในบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสมัยใหม่อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์ ปัญหาสังคม อย่างชัดเจนรอบด้าน โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาศาสนศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง

3.เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดเปิดกว้างต่อโลกทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ

4.เพื่อให้บัณฑิตนำเอาหลักการและวิธีการทางศาสนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861110485

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
คณะศาสนาและปรัชญา
ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
4.17
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.59
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.89
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.63
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.50
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.54
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.59 4.59 ดีมาก
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 3.63 - - 3.63 ดี
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 13 3.27 3.50 4.59 3.54 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ( คือ 1. พระครูสุธีปริยัติโกศล 2.แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม 3. นายแหวนทอง บุญคำ 4. นางสาวศิริพร ครองชีพ 5. นายวิธวินท์ ภาคแก้ว ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560 ต่อมาคณะศาสนาและปรัชญาได้เสนอปรับปรุงหลักสูตร จากสาขาวิชาศาสนศึกษา เป็นสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งรหัสของหลักสูตรยังเป็นรหัสเดิม 25491861110485 โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ข้อมูลบัณฑิตที่ติดตามในครั้งนี้เป็นบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบจบในปีการศึกษา2561 ต่อมาในปีการศึกษา 2561 ทางคณะศาสนาและปรัชญาได้ปรับปรุงสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบเป็นศาสนศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ .........เมื่อวันที่............ ซึ่งปัจจุบัน นักศึกษากำลังศึกษาอยุ่ในชั้นปีที่ 3 ต่อมา ปีการศึกษา2562 คณะศาสนาและปรัชญาได้เสนอปรับปรุงหลักสูตร จากสาขาวิชาศาสนศึกษา เป็น พุทธศาสน์ศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จึงทำให้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นตัวแทนของการจัดการศึกษาตามสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนสำหรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ( แหมว่าจะแตกต่างกับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ) 

2. ควรมีการวิเคราะห์และติดตามว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาจึงมีการตกออกในแต่ละปีการศึกษา

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ (IDP) ทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถพร้อมกับสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ควรมีการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตร พร้อมระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนหรือบรรยายในปีการศึกษานั้นๆ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะศาสนาและปรัชญา ควรจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษามีการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพร้อมกับนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษามาปรับปรุงและแก้ไขในแต่ละปีการศึกษา พร้อมกำกับและติดตามอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย

104400448_965650373893338_2506494618424875846_n