Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง


บทสรุปผู้บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
             ตามที่ ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกระบวนการและมาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและอนุมัติหลักสูตร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในปีการศึกษา 2561 นั้น คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ในการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน และใช้ตรวจประเมินในครั้งนี้

            คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความเห็นชอบร่วมกันในการที่จะขยายมาตรฐานทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติ เพื่อรองรับนักศึกษา การศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรดังกล่าวฯ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ผู้ดำรงตำแหน่งทางปกครอง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้ที่หลากหลาย และมีความโดดเด่นในด้านวิชาการทางพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

           ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ให้มีความพร้อมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานที่กำหนดไว้

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
           ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ

           ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้ใช้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เริ่มการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยนำผลการประเมินในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2561) ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปี 2562 (มคอ.7) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.71ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

           จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค 2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้น ระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 3.72  มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมี รายละเอียด ผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

            องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 นี้ คือ ผ่าน

           องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตาม หลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.62 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดีมาก

            องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือก นักศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามี ความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.33 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับดี

            องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมิน ตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.33 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับดี

            องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 4.00 หลักสูตรได้ มาตรฐาน ระดับดี

            องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับดี

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

2) ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) ร.บ. (การปกครอง) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government) ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Government)

3)

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด

2) สถานที่เปิดสอน

คณะสังคมศาสตร์
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิทยาเขตล้านนา
วิทยาเขตอีสาน
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติที่ดีตามหลักศาสนา เป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ อื่นๆ เพื่อให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ความสำคัญของหลักสูตร

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้มีทักษะและมีความรู้ทางวิชาการด้านการปกครอง และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการปกครองได้
2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า พัฒนา และต่อยอดความรู้ด้านการปกครอง
3 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและจิตสาธารณะ สามารถบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับใช้สังคม
4 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง มีวิสัยทัศน์ เข้าใจปัญหาสังคมและสามารถวิพากษ์สิจารณ์ตามหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105557

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ปีการศึกษา

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
สรุปผลการประเมิน ผ่าน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 4.27
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.27
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา 4 3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 3
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 3.00
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์ 4 4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.33
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร 4 4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 3
5.3 การประเมินผู้เรียน 4 4
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (12 ตัวบ่งชี้) 3.61
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 1 - - 4.27 4.27 ดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ดี
4 3 3.33 - - 3.33 ดี
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 12 3.43 3.75 4.27 3.61 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
-
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
-
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

หลักสูตรควรมีการปรับคุณภาพอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เเละมีการสนับสนุนการเข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการ เเละมีการรักษาคุณภาพของอาจารย์ให้คงอยู่ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มคุณภาพของหลักสูตรต่อไป

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
-
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย