Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มีการประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ได้ผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ยที่ 4.25 อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.37 อยู่ในระดับดี

          องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ และอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจเรื่องการทำวิจัย ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2  มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.00 อยู่ในระดับดี

          องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่โครงการมีการบูรณาการในเรื่องของการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม จึงมีการวางแผนการจัดทำโครงการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.00 อยู่ในระดับดี

          องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  5.00  อยู่ในระดับดีมาก

          องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การจัดการองค์ความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.50 อยู่ในระดับดี

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1 ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

(1) ชื่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

(2) เว็บไซต์ www.rec.mbu.ac.th

(3) ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสฏฺโ เทวมานุเส. มีความหมายว่า  ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

(4) สีประจำมหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับสีของวันพฤหัสบดีอันเป็นวันพระราชสมภพ

(5) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(6) คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา : ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

(7) ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย :

                                                                                                                                 

                    พระมหามงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย”

                   พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำรุงปีละ 60 ชั่ง

                   หนังสือ  หมายถึง คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาโดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา สำหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ปากกา ปากไก่ ดินสอและม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดถึงอุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา

                   ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้แต่ในทางพระศาสนา หมายถึง กิตติศัพท์กิตติคุณที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ

                   พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายถึง มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่

                   วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมหามกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย

                   มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันคือ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

               (8) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ

                   (9) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ

ที่ตั้ง

 

วิทยาเขต

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

248 วัดบ้านสุวรรณ ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม73170

0-2282-8303,0-2281-6427

0-2281-0294

2.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035 – 745037 –8

035 - 745037

3.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพรานจ.นครปฐม 73160

02 – 4291663, 02 - 4291719

02 - 4291241

4.

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์คนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043 – 241488, 043 - 239605

043 - 241502

5.

วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวง 103 ต.พระสิงห์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-270-9756

053-814-752

6.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน    อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

043 – 518364, 043 - 516076

043 - 514618

7.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

042 – 813028, 042 - 830434

042 – 830686, 042 - 811255

8.

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ. เมืองจ.นครศรีธรรมราช 80000

075 – 340499

075 – 310293, 075 - 357968

9.

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมู่ 6 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา 30150

081 – 7022076, 086 – 0123470, 086 – 0155830

044 - 249398

10.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1ถ.วิทยธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045 – 711056

045 – 711567, 045 - 711056

11.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

043 - 815393

043 – 815393 043 - 815855

 

ประวัติวิทยาเขตร้อยเอ็ด

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) ขออนุมัติจัดตั้งโดยพระราชธรรมานุวัตร (ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่พระประภัสสรมุนี) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) และพระธรรมฐิติญาณ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสารสุธี) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตชื่อ “วิทยาเขตร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เดิมมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่วัดเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด และในปี พ.ศ. 2537 พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ได้มาเห็นสภาพอาคารเรียนและห้องเรียนที่วัดเหนือคับแคบแออัดไม่เพียงพอ และไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนจึงได้อนุญาต และทำสัญญายินยอมให้ใช้ที่ดินเนื้อที่ 101 ไร่ 98 ตารางวา โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่พระสาสนโสภณ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นองค์รับมอบที่วัดบ้านเหล่าสมบูรณ์ (วัดศรีทองไพบูลย์วราราม ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าทำประโยชน์ใช้สอยจัดการศาสนศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป พร้อมทั้งให้อำนาจจัดการในการใช้ที่ดิน เพื่อปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ และให้เป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน สถานที่ตั้ง   อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ          ตรงข้าม          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

          ทิศใต้             ติดกับ            ชุมชนบ้านเหล่าเรือ

          ทิศตะวันออก     ติดกับ            ชุมชนบ้านเหล่าเรือ

          ทิศตะวันตก      ติดกับ            ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)

     “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

     "Academic Excellence based on Buddhism" 

 ปณิธาน (Aspiration)

          มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาพัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักพุทธธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

วิสัยทัศน์ (Vision Statements) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาพลเมืองโลก

          พันธกิจ (Mission Statements) 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา
 2. ส่งเสริมการวิจัยโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
 3. ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ สติปัญญาและพฤติกรรมเพื่อให้เกิดสันติสุข
 4. ส่งเสริมสืบสาน รักษา ต่อยอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
 5. สร้างศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

ลำดับ

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่ง

1

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2

พระครูปลัด ทองใบ  สุปภาโส

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด

3

พระมหาอำนวย  มหาวีโร, ดร.

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

4

พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  ไกรสิน

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6

ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี

กรรมการประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด

7

ดร.พรทิวา  ชนะโยธา

กรรมการประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด

8

ดร.จรุงภรณ์  กลางบุรัมย์

กรรมการประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
 8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 10. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
 11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
 12. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 13. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1.6 จำนวนนักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

จำนวนนักศึกษา

(รูป/คน)

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รูป/คน)

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

19

12

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

85

10

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

264

38

4.หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

82

9

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

29

5

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

89

12

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

34

12

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

71

21

9. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

28

3

10. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

91

9

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

24

0

12. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

28

0

13. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

7

0

                                               รวม

851

131

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีบุคลากรทั้งหมด 83 รูป/คน แบ่งเป็น 3 สายงาน ดังนี้

     1) สายวิชาการ (T) ประกอบด้วยอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 52 รูป/คน

     2) สายสนับสนุนการเรียนการสอน (S) จำนวน 25 คน

     3) สายบริการ (W) จำนวน 6 คน

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

ลำดับที่

รายละเอียดอาคาร / ชื่ออาคาร

การใช้งานอาคาร

ประโยชน์ใช้สอย

พื้นที่ใช้สอย

จำนวนห้อง

ใช้งานอยู่

ว่าง

1

อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์มี 3 ชั้น

1,300.50 ตรม.

18

18

-

- ใช้เป็นห้องเรียนทั้ง 12 ห้อง

- ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง

- ห้องคณะกรรมการและสวัสดิการนักศึกษา

2

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

200 ตรม.

3

3

-

ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ใช้เป็นศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ห้อง

3

อาคารห้องประชุมพระธรรมฐิติญาณ

800 ตรม.

4

4

-

-ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอก

-ใช้เป็นห้องเรียนรวม

- ห้องประชุมบุคลากร

4

อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

มี 4 ชั้น

2,394 ตรม.

21

21

-

- ใช้เป็นห้องเรียน 19 ห้อง

- ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- ใช้เป็นห้องประชุม, ห้องเรียนรวม

5

อาคารหอประชุม

922 ตรม.

1

1

-

- ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประชุม สัมมนา

- ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- เป็นสถานที่จัดประชุม สัมมนา ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน

- สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาพระสังฆาธิการ

6

อาคารสำนักงานบริหาร(หลังเก่า) มี 2 ชั้น

484 ตรม.

5

5

-

- ใช้เป็นห้องพักบุคลากร

7

อาคารสโมสรนักศึกษา 2 ชั้น

 

2,242.90 ตรม./300 เมตร

1/300 ม.

1/300 ม.

-

- ชั้นบนใช้เป็นห้องจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

- ใช้เป็นห้องเรียนสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน

- ชั้นล่างเป็นห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์

8

หอพระประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด

129.6 ตรม.

1

1

-

-ประดิษฐานพระพุทธรูป และ รูปเหมือนบูรพาจารย์/ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง วิทยาเขตร้อยเอ็ด

9

อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย มี 3 ชั้น

2,494 ตรม.

15

15

-

- ใช้เป็นห้องเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

- ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- ห้องคลินิกวิจัยระดับปริญญาโท

10

อาคาร 4 คณะศาสนาและปรัชญา มี 3 ชั้น

2,494 ตรม.

15

15

-

- ใช้เป็นห้องเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

- ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

- ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ห้องคลินิกวิจัยระดับปริญญาโท

11

อาคารเรียนและหอสมุด 3 ชั้น

1910 ตรม.

16

16

-

- ใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน3 ห้อง

- ห้องปฏิบัติงานคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

- ห้องปฏิบัติงานพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน

- ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ

- ห้องคลินิกวิจัยระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ห้องสมุด/ห้องสืบค้น

12

อาคารสำนักงานบริหาร

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2,200ตรม.

45

45

 

- ห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร 5 ห้อง

- ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 10 ห้อง

- ห้องประชุมผู้บริหาร 1 ห้อง

- ห้องประชุม สัมมนา 2 ห้อง

- ห้องเรียนออนไลน์จำนวน 10 ห้อง

13

อาคารโรงอาหาร

1,000 ตรม.

7

7

 

- ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร

- ร้านมินิมาร์ท

- สถานที่ประกอบอาหาร

- ร้านถ่ายเอกสาร / พิมพ์งาน

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

1.3 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต                          

          อัตลักษณ์บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

          เอกลักษณ์บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติการชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม 2 เรื่อง

                   1) ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจำสำนึกทางสังคม

                   2) ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
 2. วิทยาเขตมีการบริหารจัดการหลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (สป.อว.) มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีจนถึงดีมาก และคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี (เฉลี่ย 3.49 คะแนน) สะท้อนให้เห็นคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรได้อย่างชัดเจน นำไปสู่อัตลักษณ์ของบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
 3. วิทยาเขตมีอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 สะท้อนให้เห็นคุณภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิชาการที่จะสนองตอบต่อจุดเน้นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 4. วิทยาเขตมีระบบและกลไกการบริการนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร การแต่งตั้ง และมอบหมายให้วิทยาลัยศาสนศาสตร์บัณฑิตควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผล ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาอย่างมีความสุข การบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรด้านแหล่งงาน ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
 5. วิทยเขตให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา โดยสร้างมีระบบและกลไกด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยมีแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และครอบคลุมทั้ง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การให้ความรู้ และสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ และแผนกิจกรรม

 2.แนวทางเสริมจุดแข็ง

 1. การกำกับ ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 2. ทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ และกำกับ ติดตามให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้
 3. จุดที่ควรพัฒนา
 4. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต้องกำกับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. อย่างเคร่งครัด
 5. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 6. การเขียนผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 7. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้ของโครงการ
 8. การเขียนผลการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินที่ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
 9. การเขียนผลการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินที่ 5 การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 11. วิทยาลัยเขตร้อยเอ็ดต้องกำกับให้หลักสูตรฯ นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มาปรับปรุง พัฒนาให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแบบเร่งด่วน เพื่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของวิทยาเขตร้อยเอ็ด
 12. ทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ กำกับ ติดตามให้อาจารย์ประจำคณะพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
 13. การเขียนผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เขียนฉายภาพการดำเนินงานของวิทยาเขต ไม่ต้องเขียนแยกรายสาขา (ซึ่งเขียนไม่ครบทุกสาขา)
 14. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ควรกำหนดให้มีความท้าทายมากขึ้น เช่น กำหนดเป็น outcome มากกว่าที่จะกำหนดเป็น output และจัดทำรูปแบบตารางแนวนอนจะดูเหมาะสมกว่าแนวตั้ง
 15. ในการเขียนผลการดำเนินงานควรแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 16. ในการเขียนผลการดำเนินงาน ควรระบุตัวชี้วัดที่เป็น outcome ของแผน กำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ไม่ใช่เขียนความสำเร็จของวัตถุประสงค์แบบเขียนโครงการ (หน้า 80)

คณะผู้บริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมิน ดังนี้

1. ประกาศสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ให้แนวทาง ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่อาจารย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

3. มอบหมายให้งานแผนงานและนโยบาย กำกับติดตามผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ในการเขียนผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. อย่างเคร่งครัด
 2. อาจารย์ มีความสนใจในการทำผลงาน เพื่อให้เข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.กฤตยากร ลัดดาวัลย์

3. มีจำนวนโครงการที่เขียนผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้น

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

   วิทยาเขตมีระบบและกลไกสนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหลายช่องทางทั้งระดับสถาบัน และระดับชาติ การจัดหาแหล่งทุนวิจัย ระบบารสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งเผยแพร่งานวิจัยทั้งในและนอกวิทยาเขต คลินิกเพื่อการแก้ไข รักษาและพัฒนางานวิจัย การยกย่องผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และสร้างระบบการคุ้มครองทรัพย์สิสนทางปัญญาเพื่อกระต้นให้อาจารย์และบุคลากรวิจัยได้ตระหนักงานมูลค่าทางผลงานวิจัย

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง

 1. แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ได้ทุนง่ายขึ้น
 2. ส่งเสริมการทำวิจัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์วิทยาเขต เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
 3. สร้างเครือข่ายและพัฒนางานวิจัย บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เช่น ฐาน Scopus ฐาน ISI ฐาน ERIC เป็นต้น
 4. จุดที่ควรพัฒนา
 5. วิทยาเขต ควรมีการทบทวนการทิศทาง นโยบายการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดด (Disruption) และวิจัยแบบมุ่งเป้าให้เป็นไปตามทิศทางที่วิทยาเขตต้องการ
 6. วิทยาเขตควรมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจัย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต มหาวิทยาลัย และยุทธสาสตร์ระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และสะท้อนถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการวิจัย

3. วิทยาเขตควรกำกับติดตามหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์น้อยหรือได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางวิชาการ และศักยภาพของอาจารย์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสถาบันต่อไป

คณะผู้บริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมิน ดังนี้

 1. มีการทบทวนการทิศทาง นโยบายการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีการสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้านวิจัย
 2. กำกับติดตามหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์น้อย หรือได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางวิชาการ และศักยภาพของอาจารย์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสถาบัน โดยเปิดโอกาศให้อาจารย์ทุกท่านเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากภายนอกและภายใน นอกจากนี้ยังสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมโครงการการเขียนขอทุนวิจัย อีกด้วย
 1. มีการการจัดกิจกรรม โครงการที่พัฒนานักวิจัย และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. มีการพัฒนาวารสาร เพื่อรองรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่ง ณ ตอนนี้ มีวารสารในความรับผิดชอบของ วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน 4 เล่ม

2. อาจารย์ให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง โดยมีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยจำนวนมากขึ้น และได้รับทุนในการทำผลงานวิจัยจำนวนมากขึ้นเช่นกัน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้อาจารย์ทำโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นจำนวนมาก
2. วิทยาเขตมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานงานการบริการวิชาการ ประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการ แผนการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ แผนการใช้ประโยชน์ มีรูปแบบโครงการที่สามารถบริการกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งภาครัฐ และชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คณะกรรมการกำกับติดตามการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินความสำเร็จของขงแผนบริการวิชาการ และการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป ด้วยการใช้กระบวนการ PDCA
2.แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. วิทยาเขตควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับสถาบันมากขึ้น
2. ผลักดันให้อาจารย์นำผลงานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับวิทยาเขต
3. จุดที่ควรพัฒนา
 1. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ควรจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน
2. การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ควรเขียนให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากโครงการบริการวิชาการ (outcome)
3. วิทยาเขตควรเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับทุกหลักสูตรในกำหนด “พื้นที่ชุมชนนวัตกรรมเชิงพุทธ” เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ให้กับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ด้วยองค์ความรู้แบบผสมผสานเชิงบูรณาการระหว่างหลักธรรม และความรู้สมัยใหม่เพื่อเป็นครรลองในการดำเนินรงชีวิต เพื่อนำไปสู่การสร้างเป็นโมเดล (Model) ของวิทยาเขต และพัฒนาเป็นตัวแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นแหล่งการวิจัยของอาจารย์ และแหล่งเรียนของนักศึกษาของจังหวัด โดยมีแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

คณะผู้บริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการบริการวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมิน ดังนี้

 1. มอบหมายภาระงานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการกำกับติดตามกิจกรรมแผนบริการวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน และให้จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เขียนให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากโครงการบริการวิชาการมากขึ้น

2. มีการจัดทำ MOU ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

    วิทยาเขตมีระบบ และกลไกในการบริหารงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีศูนย์บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ที่มอบหมายให้ฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบในขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีนโยบาย แผนงาน และโครงการ มีคณะกรรมการกำกับติดตามฯผลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน จำนวน 3 โครงการหลัก 17 กิจกรรม และสามารถดำเนินการได้ในบางกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย แต่หลายกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการด้วยสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้วยช่องทาง internet และ website ด้วย

 1. จุดที่ควรพัฒนา
 2. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ควรจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน

2.การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการฯ ในการเขียนผลการดำเนินงาน ควรระบุตัวชี้วัดที่เป็น outcome ของแผน กำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานให้ชัดเจน

 1. วิทยาเขต ควรมีการกำหนดเป็นกลไกสำคัญในกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เรียกว่า “ชุมชนวัฒนธรรมเชิงพุทธ” เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างในการใช้หลักธรรมเป็นครรลองของการดำรงชีวิต เป็นชุมชนวัฒนธรรมที่เป็นตัวแบบ (Model) ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และวิจัย ที่จะทำให้วิทยาเขตบรรลุผลสำเร็จที่ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการรองรับอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

คณะผู้บริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมิน ดังนี้

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และความต้องการของชุมชน สังคม การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกิจกรรมแผนบริการวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน

มีกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
 2. วิทยาเขตมีระบบ และกลไกในการบริหารการจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตร้อยเอ็ดกำกับดูแลในด้านนโยบาย และการกำกับติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี
 3. การสร้างระบบ MIS มาใช้ในการบริหารงบประมาณ ระบบการบริหารงานการเงินทุกประเภท มีระบบ e-port เพื่อการบริหารความคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตของแต่ละหลักสูตร บริหารองค์กรด้วยหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร และมีระบบและกลไกการกำกับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

 

 1. จุดที่ควรพัฒนา
 2. ความเสี่ยงที่น่ากลัว คือ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ควรจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน
 3. ในการระบุความเสี่ยง (อาจเกิดในอนาคต/ไม่แน่นอน/มีโอกาสเกิดขึ้น) ไม่จำเป็นต้องมีความเสี่ยงในทุกด้าน ควรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต เมื่อเกิดแล้วกระทบต่อองค์กรหรือไม่ หรือเป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้ว ปัจจุบันเป็นกิจกรรมงานประจำ/มีแผนการจัดการแน่นอน เหล่านี้จะไม่ถูกจัดเป็นความเสี่ยง แต่เป็นปัญหา เนื่องจากในรายงานมีความเสี่ยงเยอะมาก ๆ เกรงว่าจะกระทบกับการบริหารจัดการภาพรวมของวิทยาเขต ดังนั้น ขอให้ทางวิทยาเขตวิเคราะห์ เพื่อหาความเสี่ยงที่แท้จริง

3. วิทยาเขต ควรมีการทบทวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ด้วยการเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้หลักการการจัดการศึกษาที่เรียกว่า Outcome Based Education มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรมากขึ้น

คณะผู้บริหารมีการประชุม ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านการบริบริหารจัดการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมตรวจประเมิน ดังนี้

 1. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน
 2. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการอลรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการระบุความเสี่ยง มีการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต เมื่อเกิดแล้วกระทบต่อองค์กรหรือไม่ หรือเป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้วเพื่อหาความเสี่ยงที่แท้จริง
 3. มีการทบทวนการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ด้วยการเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้หลักการการจัดการศึกษาที่เรียกว่า Outcome Based Education มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรมากขึ้น
 1. มีแผนบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ของแผน เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผน เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจน
 2. ทราบถึงความเสี่ยงของวิทยาเขตที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้น

3. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินนักศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มากขึ้น

สรุปผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.48
3.48
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
5
บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
1.44
1.44
ไม่บรรลุ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.6 การส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตปริญญาตรี มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
2
5
5
บรรลุ
1.7 การส่งเสริมสนับสนุน ทักษะทางด้านพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา
2
5
5
บรรลุ
1.8 ร้อยละของผู้ที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษา
2
5.00
5.00
บรรลุ
1.9 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.37
4.37
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
5
5
บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
5
5
บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
2.4 ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development)
2
5
5
บรรลุ
2.5 บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Morality Role Model)
2
2
2
บรรลุ
2.6 ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย (Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation Network)
2
2
2
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development)
2
4
4
บรรลุ
3.2 จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนเป้าหมาย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตามแผนบริการวิชาการ
2
5
5
บรรลุ
3.3 งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Funding for Knowledge Creation in Intellectual and Mortal Development)
2
3
3
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา
2
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
4
4
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.50
4.50
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (20 ตัวบ่งชี้)
4.25
4.25

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 8 3.22 5.00 4.24 4.37 ดี
2 6 5.00 5.00 3.50 4.00 ดี
3 3 - 4.00 4.00 4.00 ดี
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 4.50 - 4.50 ดี
รวม 20 3.81 4.78 3.81 4.25 ดี
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 4.165.005.005.004.504.54
2563 4.214.675.005.005.004.56
2564 4.215.005.005.004.504.56
2565 4.374.004.005.004.504.25
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง  วิทยาเขตร้อยเอ็ดมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 61.54 จึงมีผลต่อศักยภาพในการจะพัฒนาคุณภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ปรับแผนพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นแผนพัฒนาแบบเน้นเป้าหมายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นหลักสูตรที่อาจารย์มีศักยภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานเป็นอันดับแรก
 2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ประการ ในเชิงรุก โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการตรวจติดตามเพื่อการพัฒนาเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประเมินความสำเร็จของแผน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ควรปรับปรุงแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดระดับความสามารถของทักษะทั้ง 2 ด้าน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

จุดเด่น

- วิทยาเขตมีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

- มีผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มมากขึ้น

แนวทางเสริม

 วิทยาเขตควรดำเนินการให้มีการเสนอการจดคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา

- วิทยาเขตควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

- วิทยาเขตควรประเมินความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป และเกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

- วิทยาเขตควรสรรหางบประมาณการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น

- วิทยเขตควรสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดเด่น

- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก มีการศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อกำหนดแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกำกับติดตาม การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการหรือกิจกรรม

แนวทางเสริม

- มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผน วัตถุประสงค์ แลตัวบ่งชี้ ที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

จุดแข็ง

- ทางมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกควบคุม และติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางเสริม

- มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและเตรียมการ การประเมินคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรและการวิจัยของอาจารย์และบุคคลากร ด้วยการสร้างสรรค์การประเมินเกณฑ์ใหม่ที่เหมาะสม

บทสัมภาษณ์

ผู้แทนชุมชน

 • มหาวิทยาลัยให้ชุมชนเข้าร่วมทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่นงานจิตอาสาพัฒนา จะมีหนังสือเชิญชุมชนไปร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งทางชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • อยากให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดให้มากขึ้น เครือข่ายให้มากขึ้น

ศิษย์เก่า

 • ควรปรับปรุงโครงการต่างๆ อยากให้เชิญศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้น ทุกโครงการ
 • มีสมาคมศิษย์เก่า แต่ยังไม่เหนียวแน่นมาก 
 • หลักสูตรมีความโดดเด่นด้านการสอนภาษาไทย โดยมีผลการสอบของเด็กได้ 100% 
 • อยากให้มหาวิทยลัยจัดติวการสอบบรรจุครู
ภาพถ่าย