Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ วิทยาเขตอีสานซึ่ง ได้คะแนนการประเมิน 4.29 การดำเนินงานระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต วิทยาเขตอีสานปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบอีกทั้งมีกลไกการเปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนด วิทยาเขตอีสานให้ความร่วมมือโดยการประชุมหารือการรับรองปริญญาทางการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษาและมีการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของจำนวนอาจารย์นั้นวิทยาเขตอีสานมีบุคลากรสายวิชาการจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น วิทยาเขตอีสานมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.49 การดำเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย วิทยาเขตอีสาน มีสถาบันวิจัยญาณสังวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วิทยาเขตอีสานมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.83 การดำเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อวางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมมีหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคมดำเนินการตามระบบที่กำหนดโดยจัดทำเป็นโครงการและมีผลการประเมินการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและรายงานผลการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยได้บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยประเมินผลความสำเร็จและได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคมโดยทั่วไปวิทยาเขตอีสานมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 4.00 การดำเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตอีสานมีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งนอกจากการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการและสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ วิทยาเขตอีสานมีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ คณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสานปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาตรา  32 ครบถ้วนและมีการรายงานและมติการประชุมของคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสาน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับสนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีการนัดประชุมโดยรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการบริหารและมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ 3 ส่วนงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ในด้านการพัฒนาวิทยาเขตอีสานสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สำหรับด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวางแผนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการการเงิน ระบบบริการการศึกษา ระบบสารบัญ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆได้อย่างมีคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆและนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศของวิทยาเขตอีสาน ได้เป็นอย่างดี มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยให้บุคลากร ได้ทราบแนวทางระบบและกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรเพื่อให้อาจารย์ทุกสาขาวิชาและทุกส่วนงานสามารถนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป วิทยาเขตอีสาน มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

(2) เว็บไซต์ www.mbuisc.ac.th

(3) ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย :วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโ เทวมานุเส หมายถึง ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

(4) สีประจำมหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับสีของวันพฤหัสบดี  อันเป็นวันพระราชสมภพ

(5) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย :ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(6) คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา :ระเบียบ   สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์

(7) ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย :

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                   

                    พระมหามงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

                    พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำรุงปีละ 60 ชั่ง

                    หนังสือ  หมายถึง คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา สำหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ปากกาปากไก่ ดินสอ และม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึงอุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา

                    ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง  ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้  แต่ในทางพระศาสนาหมายถึง กิตติศัพท์ กิตติคุณ ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ อิสริยยศ บริวารยศ

                    พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายถึง มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่

                    วงรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ    มหามกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย

                    มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบัน คือ  “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 

                (8)  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

                (9)  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

         

ที่ตั้ง

 

 

วิทยาเขต

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1.

มหาวิทยาลัย   มหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

248 วัดบ้านสุวรรณ ต.ศาลายา     อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170

0-2282-8303,    0-2281-6427

0-2281-0294

2.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย                    จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035–745037–8

035 - 745037

3.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน          จ.นครปฐม 73160

0-2429-1663,

0-2429-1719

02 - 4291241

4.

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์คนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง      จ.ขอนแก่น 40000

043 – 241488, 043 - 239605

043 - 241502

5.

วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวง 103 ต.พระสิงห์      อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-270-9756

053-814-752

6.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน    อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

043 – 518364, 043 - 516076

043 - 514618

7.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7          ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

042 – 813028

042 - 830434

042- 830686     042 - 811255

8.

วิทยาเขต            ศรีธรรมาโศกราช

วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9         ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ. เมือง             จ.นครศรีธรรมราช 80000

075 – 340499

075-310293

075 - 357968

9.

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย             ในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมู่ 6 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย           จ.นครราชสีมา 30150

081 – 7022076 086 – 0123470 086 – 0155830

044 - 249398

10.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1              ถ.วิทยธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045 – 711056

045 – 711567

045 - 711056

11.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

043 - 815393

043 – 815393 043 - 815855

 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) ตามลำดับ ดังนี้

              พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยและมีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานวัฒนธรรมทางจิตใจให้แก่เยาวชนไทย สังคมไทยในปัจจุบันกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แนวความคิดและการกระทำ มีการแข่งขันกันมากขึ้น มุ่งเน้นวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมมากขึ้น ทำให้วิถีทางการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น การทุจริต การมัวเมาในสิ่งเสพติด ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง สถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น สถาบันศาสนา สถาบันโรงเรียน และสถาบันครอบครัว ควรตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนในวัยเรียนสมควรได้รับการอบรม สั่งสอน และวางพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป

          การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ ระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมโลกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้สถาปนาวิทยาเขตแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน และได้ย้ายจากวัดศรีจันทร์ ไปอยู่ที่บ้าน   โนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ

 1. เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ
 3. เพื่อให้ศาสนทายาทได้เป็นกำลังในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสมกับกาลสมัย
 4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา

          ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสาน  โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสาน ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ

 1. สำนักงานวิทยาเขตอีสาน
 2. ศูนย์บริการวิชาการอีสาน
 3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

          เริ่มเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2533 เป็นต้นมา และได้เปิดรับนักศึกษา (บุคคลทั่วไป) ในปีการศึกษา 2544 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 วิทยาเขตอีสานได้ขยายห้องเรียนไปที่ วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในปีการศึกษา 2549 ได้ขยายห้องเรียนอีกแห่งหนึ่ง คือ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 32 ปี (พ.ศ. 2533 – 2565) เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และมีสาขาวิชาจำนวน 16 สาขาวิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 9 สาขาวิชา  ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการปกครอง 4. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 6. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 7. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 8. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ 9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์  (Objectives)

  (1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

  (2) ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทำดี ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา

(3) บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจน ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

(4) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ

(5) ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

การจัดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นการจัดตามความในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้รัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ) มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 คือ “มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒธรรม”

การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามความในมาตรานั้น ๆ โดยอาจจำแนกองค์กรหรือหน่วยงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

(1)  สภามหาวิทยาลัย                     (2)   สภาวิชาการ

(3)  สำนักงานอธิการบดี                  (4)   สำนักงานวิทยาเขต

(5)  บัณฑิตวิทยาลัย                       (6)   คณะ

(7)  สถาบัน                                (8)   สำนัก

(9)  ศูนย์                                    (10) วิทยาลัย

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

1.5  รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสานชุดปัจจุบัน

 1. พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี
 2. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ           ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตในวิทยาเขตอีสาน
 3. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
 4. พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน
 5. ดร.เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี
 6. ผศ.ดร.วิทูล ทาชา                       กรรมการ
 7. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม                   กรรมการ
 8. นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร กรรมการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

1.6  หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

1

สาขาวิชาการปกครอง

142

 

 

142

2

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

57

 

 

57

3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

89

 

 

89

4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

60

 

 

60

5

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

140

 

 

140

6

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

175

 

 

175

7

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

141

 

 

141

8

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

31

 

 

31

9

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

126

 

 

126

10

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

 

4

 

4

11

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

4

 

4

12

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

22

12

34

13

สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

 

 

4

4

14

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

7

1

8

รวม

961

37

17

1015

1.6 จำนวนนักศึกษา

1.6  หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

1

สาขาวิชาการปกครอง

142

 

 

142

2

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

57

 

 

57

3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

89

 

 

89

4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

60

 

 

60

5

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

140

 

 

140

6

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

175

 

 

175

7

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

141

 

 

141

8

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

31

 

 

31

9

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

126

 

 

126

10

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

 

4

 

4

11

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

4

 

4

12

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

22

12

34

13

สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

 

 

4

4

14

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

7

1

8

รวม

961

37

17

1015

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

1

สาขาวิชาการปกครอง

24

 

 

24

2

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

9

 

 

9

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

12

 

 

12

4

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

43

 

 

43

5

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

6

6

6

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

 

4

 

4

7

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

 

6

 

6

รวม

88

10

6

104

 

 

 

 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

1.8  อาจารย์และบุคลากร

ลำดับที่

สาขาวิชา

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

1

สาขาวิชาการปกครอง

 

 

 

 

2

 

 

 

2

1

 

 

4

1

 

 

2

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

 

 

 

2

 

 

 

1

2

 

 

3

2

 

 

3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

2

1

2

 

5

สาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

5

 

 

 

7

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

8

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

9

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ลำดับที่

สาขาวิชา

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

10

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

2

1

 

 

11

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

2

3

 

 

12

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

2

4

1

 

13

สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

3

 

 

1

14

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

1

2

 

 

รวม

 

 

 

 

33

1

 

 

16

13

3

1

49

14

3

1

รวมทั้งหมด

 

34

33

67

 

ลำดับที่

หน่วยงาน

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามคุณวุฒิ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

สำนักงานวิทยาเขตอีสาน

2

4

1

7

2

วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

2

1

 

3

3

ศูนย์บริการวิชาการอีสาน

1

1

1

3

รวม

5

6

2

13

 

 

 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

1.9  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

ลำดับ

ภารกิจ

งบดำเนินการ 2565

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

1

งบบุคลากร

 

14,202,800

14,202,800

 

2

งบดำเนินงาน

3,000,000

4,147,350

7,147,350

 

3

งบลงทุน

10,576,100

500,000

11,076,100

 

4

รายจ่ายอื่น

 

 

 

 

5

งบเงินอุดหนุน

8,410,000

 

8,410,000

 

รวม

21,986,100

18,850,150

40,836,250

 

ลำดับ

ภารกิจ

งบดำเนินการ 2566

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

1

งบบุคลากร

 

12,408,000

12,408,000

 

2

งบดำเนินงาน

3,000,000

7,689,600

10,689,600

 

3

งบลงทุน

25,059,700

3,070,000

28,129,700

 

4

รายจ่ายอื่น

 

 

 

 

5

งบเงินอุดหนุน

8,410,000

 

8,410,000

 

รวม

36,469,700

23,167,600

59,637,300

 

 

อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

อาคารสำนักงานวิทยาเขตอีสาน

1. ห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง

2. ห้องการเงิน/ห้อง ผู้ช่วยอธิการบดี/ห้องผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 1 ห้อง

3. ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา/ห้อง กยศ. จำนวน 1 ห้อง

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง

5. ห้องเก็บเอกสารการเงิน จำนวน 1 ห้อง

6. ห้องสมาคมศิษย์เก่า จำนวน 1 ห้อง

2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9

1. ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง

2. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์ จำนวน 3 ห้อง

3. ห้องทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 ห้อง

4. ห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ห้อง

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง

6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง

7. ห้องคลินิกวิจัย จำนวน 1 ห้อง

3

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

1. ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 ห้อง

2. ห้องวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 1 ห้อง

3. ห้องศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง

4. ห้องปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน 2 ห้อง

5. ห้องผู้บริหาร จำนวน 2 ห้อง

6. ห้องพักรับรอง จำนวน 2 ห้อง

7. ห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง

4

อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

1. ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง

2. ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง

3. ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 ห้อง

4. ห้องพักรับรอง จำนวน 3 ห้อง

3

อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

1. ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง

2. ห้องปฏิบัติงาน จำนวน 3 ห้อง

4

อาคารพัสดุ

1. ห้องพัสดุ จำนวน 2 ห้อง

2. ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 ห้อง

5

อาคารปุญญทัตโต

1. ห้องคณะสังคมศาสตร์

2. ห้องกิจการนักศึกษา

6

อาคารเรียนและหอสมุด

1. ห้องสมุด

2. ห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง

3. ห้องผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 3 ห้อง

4. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 3 ห้อง

7

อาคารกิจการนักศึกษา

1. ห้องกิจการนักศึกษาบรรพชิต

8

อาคารกิจการนักศึกษา

1. ห้องปฏิบัติงานอาจารย์ จำนวน 1 ห้อง

2. ห้องปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาคฤหัสถ์ จำนวน 1 ห้อง

9

โรงอาหาร

1. โรงอาหาร

2. ร้านมินิมาร์ท

3. ร้านมกุฏบุ๊ค

 

 

 

 

 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

1.3 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต                         

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

          บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต

          บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ

1. ปรับกิจกรรมในปีถัดไปให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงต่อไป

1. ปรับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับประกาศของกระทรวง

 1. ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ/กิจกรรม

2. บูรณาการกิจกรรมที่จัดควรให้ครบทุกด้านในกิจกรรมเดียว เพื่อลดการจัดกิจกรรมที่มากเกินไป

1. ปรับกิจกรรมและการบูรณาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษา

 1. ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ/กิจกรรม

1.อาจารย์ควรจัดทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาการ เพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นนักวิจัยมืออาชีพและสร้างเครือข่ายการวิจัย
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยกับหน่วยงานอื่น

3. ส่งเสริมให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาหรือรายบุคคลทำวิจัยให้ตรงกับสาขาวิชาเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. งบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยภายในและภายนอก

2. ร้อยละตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ

2.ควรตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานที่สูงขึ้น เพิ่มมากขึ้น

 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
 2. สนับสนุนทุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

3. แนวทางการตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ

 1. จำนวนของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

2. ร้อยละของทุนสนับสนุนต่ออาจารย์

1.ควรพิจารณาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต

1. จัดทำแผนบริการวิชาการในการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการหน่วยงานภายนอก

3. สำรวจความต้องการในการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

1. กลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการหน่วยงานภายนอก

2. งบประมาณจากการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

2.บริการวิชาการที่สอดคล้องกับวิชาชีพเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนสามารถนำไปสู่การสะสมหน่วยกิต หรือนำไปสู่การขอรับปริญญา

 1. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น
 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการ

1. หลักสูตรระยะสั้น

1. นำดนตรีและแนวทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัดแก่ชุมชน หรือสังคม

1. โครงการด้านพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัดแก่ชุมชน หรือสังคม

ร้อยละของโครงการด้านพระพุทธศาสนาที่ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง

1.วิทยาเขตควรปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ปรับใหม่

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

1. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. ควรนำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์วางแผนในการบริหารงานภายในหน่วยงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

2. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานการบริหารภายใน

1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการบริหาร

3. วิทยาเขตควรกำกับการดำเนินงานบริหารหลักสูตรที่มีผลการประเมินน้อย ให้วางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาอาจารย์และผลงานวิชาการ

1.กำกับการดำเนินงานบริหารหลักสูตรที่มีผลการประเมินน้อย

2. วางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร

1. ผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

2. ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น

3. ตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น

4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

สรุปผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.65
3.65
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
5
บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
2.24
2.24
ไม่บรรลุ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.6 การส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตปริญญาตรี มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
2
5
5
บรรลุ
1.7 การส่งเสริมสนับสนุน ทักษะทางด้านพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา
2
5
5
บรรลุ
1.8 ร้อยละของผู้ที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษา
2
5.00
5.00
บรรลุ
1.9 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.49
4.49
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
4
4
ไม่บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
5
5
บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
2.4 ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development)
5
5
บรรลุ
2.5 บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Morality Role Model)
1
1
บรรลุ
2.6 ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย (Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation Network)
3
3
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3.83
3.83
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development)
2
5
5
บรรลุ
3.2 จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนเป้าหมาย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตามแผนบริการวิชาการ
2
5
5
บรรลุ
3.3 งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Funding for Knowledge Creation in Intellectual and Mortal Development)
2
2
2
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา
2
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (20 ตัวบ่งชี้)
4.29
4.29

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 8 3.62 5.00 4.33 4.49 ดี
2 6 5.00 4.00 3.50 3.83 ดี
3 3 - 5.00 3.50 4.00 ดี
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 20 4.08 4.89 3.71 4.29 ดี
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 4.254.675.005.005.004.58
2563 4.264.025.005.005.004.43
2564 4.244.675.005.005.004.57
2565 4.493.834.005.005.004.29
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดที่ควรพัฒนา

1.วิทยาเขตอีสาน ควรวางแผนการพัฒนาหลักสูตรในหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้

2.จัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุม TQF ให้ครบทุกด้าน

3.ควรเพิ่มการประเมินความสำเร็จของแผนในเชิงคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อให้ให้ชัดเจนในการวัดความสำเร็จ

4.ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ควรเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

จุดเด่น

 • มีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐาน TCIและ Scopus

แนวทางเสริม

1.อาจารย์ควรจัดทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

2.วิทยาเขตอีสานควรพัฒนางานวิจัยหรือบทความวิชาการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมที่สอดคล้องกับที่อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รให้มากขึ้น รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการกำหนดผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

แนวทางเสริม

1.นำข้อมูลของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุนค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร เพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษาให้ได้ตามจุดคุ้มทุนนั้น

บทสัมภาษณ์

ผู้บริหาร

- เป้าหมายการบริหารงานของวิทยาเขต คือ การพัฒนาเด็กนักศึกษาให้เป็นคนดี ต้องมีมารยาท โดยหัดให้เด็กทำบ่อยๆ เป็นนิสัย

- เมื่อเป็นคนดีแล้วจึงเน้นด้านวิชาการ สอนแบบนอกห้องเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้ ใช้กิจกรรม วิจัยเป็นฐาน

- อาจารย์และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษา

- บริหารงานบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือร่วมใจกัน 

- งานสร้างคน คนสร้างคุณภาพ คุณภาพสร้างองค์กร องค์กรสร้างความเชื่อมั่น

ภาพถ่าย