Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง


บทสรุปผู้บริหาร

  จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ได้คะแนนการประเมินตนเอง 3.58 มีการดำเนินงานระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต วิทยาเขต มีกิจกรรมการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอุดมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทักษะทางด้านพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาผู้ที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

          ในส่วนของจำนวนอาจารย์นั้น วิทยาเขตมีบุคลากรสายวิชาการจำนวนน้อย ต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการในระดับปริญญาเอก ดังนั้น วิทยาเขตจึงควรวางแผนสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรทางสายวิชาการเพิ่มขึ้น หรือพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการให้มีการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น  วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับ 4.01 การดำเนินงานระดับดี

           องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยสู่วิทยาเขต เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยศรีล้านช้างขึ้น มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและได้รับทุนอุดหนุนด้านการวิจัยจากภายใน ปีงบประมาณ 2565  ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในทั้งสิ้น 892,000 บาท ทั้งผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งผลงานวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 2.41 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

           องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ  วิทยาเขตมีการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทุกด้าน เพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนกับหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่องกับแผนบริการวิชาการ  รวมทั้งงบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โดยมีหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ดำเนินการตามระบบที่กำหนด และจัดทำเป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและรายงานผลการดำเนินงาน วิทยาเขตศรีล้านช้างควรบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ประเมินผลความสำเร็จและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.33 การดำเนินงานระดับปานกลาง

           องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา วิทยาเขตศรีล้านช้างมีการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี มีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการประเมินและสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว วิทยาเขตศรีล้านช้างควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

            องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการจัดประชุมโดยคณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีการพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งในระดับหลักสูตรและวิทยาเขต ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาเขตมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อสถาบัน

ภาษาไทย       :       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

อักษรย่อ        :       มมร. ศช.

ภาษาอังกฤษ   :       Mahamakut Buddhist University,Srilanchang Campus    

อักษรย่อ        :       MBU. SLC.

ที่ตั้ง             :       69  ถนนวิสุทธิเทพ  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

                          โทรศัพท์  042-830434,042-813028,042-814616

                          โทรสาร  042-830686

Website       :       www.mbuslc.ac.th

 

         ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส หมายถึง ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

        สีประจำมหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี  อันเป็นวันพระราชสมภพ

        ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา : ระเบียบ   สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์

        ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย :

         

            พระมหามงกุฎหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม  “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

            พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรองหมายถึง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5  ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำรุงปีละ  60 ชั่ง

             หนังสือ  หมายถึง  คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา  โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา สำหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

             ปากกาปากไก่  ดินสอ  และม้วนกระดาษหมายถึง  อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดถึงอุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา  เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา

              ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง  ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้  แต่ในทางพระศาสนาหมายถึง  กิตติศัพท์  กิตติคุณ  ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ  อิสริยยศ  บริวารยศ

              พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์หมายถึง  มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่

              วงรัศมีหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ  มหามกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย

              มหามกุฏราชวิทยาลัยหมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก  ปัจจุบัน  คือ  “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 

ที่ตั้ง

   ที่

            วิทยาเขต

                    ที่อยู่

                  โทรศัพท์

   1.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง

248 วัดบ้านสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170

0-2282 - 8303,   
0-2281 - 6427

   2.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่ที่ 1
ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

     035 - 745037 - 8

   3.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ 26
หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน         
จ.นครปฐม 73160

   02 - 4291663,               02 - 4291719

   4.

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์คนึง
บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

     043 - 241488,
     043 - 239605

   5.

วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวง 103 ตำบลพระสิงห์ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

      053 - 270 - 9756

   6.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน   
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

      043 - 518364,
      043 - 516076

   7.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7         
ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

     042 - 813028,
     042 - 830434

   8.

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9         
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ. เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

     075 - 340499

   9.

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมู่ 6 ตำบลภูหลวง อ.ปักธงชัย      
จ.นครราชสีมา 30150

    081 - 7022076,
    086 - 0123470,              086 - 0155830

  10.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1              
ถ.วิทยธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

      045 - 711056

  11.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

      043 - 815393

ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

          เมื่อ พ.ศ. 2536 พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ได้ปรารภถึงความจำเป็นของพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้ มีความลำบากในการเข้าไปศึกษาต่อในส่วนกลาง จึงได้เริ่มโครงการเปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรขึ้น และได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเสนอขอเปิดเป็นศูนย์ของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยท่านพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ รับอุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์ในการดำเนินการ และได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาวิทยาเขตอีสาน ในโครงการนำร่องวิทยาเขตนอกเขต ได้เริ่มเปิดให้การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

          วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตได้ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2538 จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลยขึ้น และได้ย้ายโอนนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานมาสังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้
 2. เพื่อให้ภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติไม่ขัดพระธรรมวินัย ให้มีความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
 3. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า โต้ตอบ หรืออภิปรายธรรมแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง
 4. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้เป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะแก่กาลสมัย
 5. เพื่อความเจริญก้าวหน้า และคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการวิทยาเขตมีการบริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        ปรัชญาของวิทยาเขต (Philosophy)

                     “รอบรู้ ประพฤติดี มีความสามารถ” 

         ปณิธาน (Aspiration)

           มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดำรงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้นำและแก้ปัญหาสังคมด้วยหลักธรรมในท้องถิ่น

          วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                 วิสัยทัศน์(Vision Statements)

                 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนในท้องถิ่น

                  พันธกิจ (Mission Statements)

              ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้วิชาการทั้งทางโลกและทางธรรม

              1. สร้างสรรค์งานวิจัยทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม

              2. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ท้องถิ่น

              3. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

              4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใส

 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

 

                                                          

 

 

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

 1. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.           รองอธิการบดีวิทยาเขต
 2. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร.             ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการ
 3. พระมหาจิณกมล อภิรตโน,ดร.          รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 4. พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์                 รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
 5. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล              ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. นายทวีศักดิ์ ใครบุตร                      อาจารย์/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์บริการวิชาการ 
 7. นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา                 อาจารย์/หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 
 8. พระครูปริยัติสาทร,ดร.                    อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งในและนอกที่ตั้ง

คณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปริญญา

ตรี

โท

เอก

1. คณะศาสนาและปรัชญา

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

 

 

2. คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

3. คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง

1.6 จำนวนนักศึกษา

                    จำนวนนักศึกษา

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

รวม

สาขาวิชา

รหัส 61

รหัส 62

รหัส 63

รหัส 64

รหัส 65

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

3

6

8

9

14

40

สาขาวิชาการปกครอง

42

55

60

85

63

305

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

11

6

14

14

11

56

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

-

25

31

25

11

92

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

-

-

15

21

17

53

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท

-

-

31

30

32

93

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

-

-

11

6

10

27

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ป.โท

-

-

-

11

4

15

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ป.เอก

-

-

-

12

7

19

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ป.โท

-

-

-

7

7

14

รวม

56

92

170

220

176

714

 

               จำนวนนักศึกษาจบการศึกษา

  

ที่

สาขาที่เปิด

จำนวนนักศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท (แผน ก)

ปริญญาโท (แผน ข)

รวม

บรรพชิต

คฤหัสถ์

บรรพชิต

คฤหัสถ์

บรรพชิต

คฤหัสถ์

1

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

2

1

-

-

-

-

3

2

สาขาวิชาการปกครอง

10

23

-

-

-

-

33

3

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

-

9

-

-

-

-

9

รวม

12

33

-

-

-

-

45

 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

จำนวนอาจารย์และบุคลากร 

ที่

สาขาวิชา

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

1

สาขาวิชาการปกครอง

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

2

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

 

 

3

1

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

3

สาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

4

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

 

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

5

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

 1

1

 

7

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

1

1

 

8

สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

9

สาขาวิชารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

10

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 25

 1

 

 

 9

 2

 

35 

 

รวมทั้งหมด

 

26

14

40

 

อาจารย์ประจำ/อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สาขาวิชา

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

คณะศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล

คณะศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำ

3

พระครูปลัดจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ)

คณะศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

คณะศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

อาจารย์สัญญาจ้าง

5

รองศาสตราจารย์บุญช่วย ศิริเกษ

คณะศึกษาศาสตร์

บริหารการศึกษา

อาจารย์สัญญาจ้าง

6

พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองสะคม)

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์ประจำ

7

จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์สัญญาจ้าง

8

นายเกษม ประพาน

คณะศึกษาศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์สัญญาจ้าง

9

นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

คณะศึกษาศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์สัญญาจ้าง

10

นางวิระยา พิมพ์พันธ์

คณะศึกษาศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์สัญญาจ้าง

11

นายบัญชา ธรรมบุตร

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาไทย

อาจารย์ประจำ

12

นายมาโนช นันทพรม

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาไทย

อาจารย์สัญญาจ้าง

13

นางสาวพรพิมล เพ็งประภา

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาไทย

อาจารย์สัญญาจ้าง

14

นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์

 คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาไทย

อาจารย์สัญญาจ้าง

15

นางสาวกิตติยา คุณารักษ์

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาไทย

อาจารย์สัญญาจ้าง

16

นายบรรจบ โชติชัย

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำ

17

นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำ

18

นายยชุรเวท หงส์สิริ

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำ

19

นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์สัญญาจ้าง

20

นายพลภัทร อภัยโส

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์สัญญาจ้าง

21

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต (ขันทะชา)

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำ

22

นายชาตรี เพ็งทำ

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำ

23

พระสิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์)

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์ประจำ

24

ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์สัญญาจ้าง

25

พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน (คำหงษา)

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

อาจารย์สัญญาจ้าง

26

นายจิณณวัตร แทนพันธ์

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำ

27

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำ

28

พระมหาจิณกมล อภิรตโน,ดร. (เป็นสุข)

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ประจำ

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตชทัต ปักสังขาเนย์

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์สัญญาจ้าง

30

พระปลัดรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ (ศรีเสริม)

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์สัญญาจ้าง

31

พระครูปริยัติสาทร สีลาวุโธ (ราชา)

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาน์ศึกษา

อาจารย์ประจำ

32

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร (สายศรี)

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาน์ศึกษา

อาจารย์ประจำ

33

พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร,ดร. (ก้องเสียง)

คณะศาสนาและปรัชญา

พุทธศาน์ศึกษา

อาจารย์สัญญาจ้าง

34

ดร. อาทิตย์ แสงเฉวก

คณะสังคมศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์สัญญาจ้าง

35

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

คณะสังคมศาสตร์

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ประจำ

36

ดร.วีรนุช พรมจักร์

คณะสังคมศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำ

37

ดร. กรรณิกา ไวโสภา   

คณะศึกษาศาสตร์         

 

อาจารย์ประจำ

38

นายสุทิน เลิศสพุง

คณะสังคมศาสตร์

 

อาจารย์ประจำ

39

นายสุขชัย วงษ์จันทร์

คณะสังคมศาสตร์

 

อาจารย์ประจำ

40

นายประภาส ลาวัณย์ศิริ                 

คณะศึกษาศาสตร์

 

อาจารย์ประจำ

 

บุคลากรสายสนับสนุน

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

สถานะ

1

นายประพันธ์    พรมโคตร

นักวิชาการศึกษา

บุคลากรประจำ

2

นางสาวสุธารัตน์  โปรณะ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

บุคลากรประจำ

3

นางยุภาพร        ทาวงศ์ษา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

บุคลากรประจำ

4

นางสาวสุพรรณี   บุญหนัก

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรประจำ

5

นายวีระศักดิ์       สารักษ์

นักวิชาการพัสดุ

บุคลากรประจำ

6

นางสาววัฒนา     ใสครั่ง

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

บุคลากรประจำ

7

นายศราวุธ         โนรีเวช

พนักงานขับรถ

บุคลากรประจำ

8

นายภัทรพล        เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

9

นางอัญชลี          พรมมาปี

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

10

นายธีระเดช         ลุนาหา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

11

ว่าที่ร้อยตรีธงเทพ  พรหมพุทธา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

12

นายนเรศ             ลุนาหา

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

13

นางสาวหทัยรัตน์   หล่มภูเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

14

นายบันทะชัย       ภูพิมทอง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

15

นางสาววรรณลดา   น้อยภา

บรรณารักษ์

บุคลากรสัญญาจ้าง

16

นายสถิตย์            เตปิน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

บุคลากรสัญญาจ้าง

17

นายประดิษฐ์        นาเลิง

นักการภารโรง

บุคลากรสัญญาจ้าง

18

นายภูวดล           อยู่คง

นักการภารโรง

บุคลากรสัญญาจ้าง

19

นายสุนทร           แสนจันทร์

นักการภารโรง

บุคลากรสัญญาจ้าง

20

นายกฤษฎา     ปัญญาประสิทธิ์

พนักงานขับรถ

บุคลากรสัญญาจ้าง

 

ลำดับที่

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

จำนวนอาจารย์และบุคลากรจำแนกตามคุณวุฒิ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

สำนักงานวิทยาเขต

6

4

3

13

2

ศูนย์บริการวิชาการ

3

4

1

8

3

วิทยาลัยศาสนศาสตร์

3

24

7

34

รวม

12

32

11

55

 

หมายเหตุ  วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน  5 คน คือ

 1. นายศราวุธ โนรีเวช ตำแหน่งพนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา ปวช.
 2. นายประดิษฐ์ นาเลิง ตำแหน่งนักการภารโรง วุฒิการศึกษา ป.4
 3. นายภูวดล อยู่คง ตำแหน่งนักการภารโรง วุฒิการศึกษา ม.6
 4. นายสุนทร  แสนจันทร์ ตำแหน่งนักการภารโรง วุฒิการศึกษา ม.6
 5. นายกฤษฎา ปัญญาประสิทธิ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ วุฒิการศึกษา ม.6

                รวมจำนวนบุคลาการทั้งหมด 60 รูป/คน

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่

 งบประมาณ 2565

ลำดับ

ภารกิจ

งบดำเนินการ

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

1

ผลิตบัณฑิต

6,416,800

12,840,292

19,257,092

 

2

วิจัย

892,000 

 

 892,000

 

3

บริการวิชาการ

660,000

-

660,000

 

4

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000

80,000

580,000

 

รวม

8,468,800

12,920,292

21,389,092

 

           

อาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดอาคาร / ชื่ออาคาร

การใช้งานอาคาร

หมายเหตุ

ก่อสร้างปี พ.ศ.

 

พื้นที่ใช้สอย

 

จำนวนห้อง

อาคาร 1 (อาคาร 90 ปี หลวงปู่ ศรีจันทร์ วัณณาโภ)

2540

2,520

ตารางเมตร

    3 ชั้น 16 ห้องเรียน

 ห้องประชุม

- ห้องคอมพิวเตอร์

เป็นอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญซึ่งวิทยาเขตได้ขอใช้อาคารร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส

อาคาร 2 (อาคารที่ระลึก 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ)

2547

2,520

ตารางเมต

- 3 ชั้น 16 ห้องเรียน

- ห้องรองอธิการบดี

- ห้องสำนักงานวิทยาเขต

- ศูนย์บริการวิชาการ

- ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

สร้างจากเงินงบประมาณและงบรายได้

อาคาร 3 (อาคารพระธรรมวราลังการ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ)

2545

1,839

ตารางเมตร

3 ชั้น 4 ห้องเรียน

- ห้องสมุด

- ห้องวิทยาลัยศาสนศาสตร์

- ห้องศูนย์การศึกษาบัณฑิต

- ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

สร้างต่อเติมจากเงินรายได้แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549

อาคารโรงอาหาร

2556

300 ตารางเมตร

 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2557

อาคารอเนกประสงค์

2558

720 ตารางเมตร

 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2559

 

ห้องทำงาน/ปฏิบัติการ

ลำดับที่

รายการ

จำนวน/ห้อง

หมายเหตุ

1

ห้องสมุด

1

 

2

ห้องคอมพิวเตอร์

2

 

3

ห้องเรียน

19

 

4

ห้องปฏิบัติกรรมฐาน

1

 

5

ห้องประชุม

2

 

6

ห้องบริหาร

4

 

รวมทั้งสิ้น

26

 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

     เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต

          เอกลักษณ์

                    บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในท้องถิ่น

           อัตลักษณ์

                    บัณฑิตมีความรอบรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในท้องถิ่น

 

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 2

  - ควรมีการบูรณาการการทำวิจัยกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับศาสตร์ทางต้นสังกัด

จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัย

จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามสาขาวิชาที่สังกัดจำนวน 50,000 บาท ปีละ 2 เรื่อง

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-  ควรมีการเก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อเป็นการจัดทำโครงการในการบริการวิชาการ

1.มีการสำรวจความต้อการของชุมชน

2. มีการสำรวจความต้องการของคณะสงฆ์

1.จัดประชุมร่วมกับชุมชนบริเวณรอบ ๆ

2. จัดการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเลย

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- ควรมรการสนับสนุนการสร้างมาตรฐานของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

คัดเลือกประเพณีวัฒนธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐาน

มีประเพณีวัฒนธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐาน 1 อย่าง

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุนที่ชัดเจน

 

2.ควรพิจารณาการคิดต้นทุนต่อหน่วย และแผนทางการเงิน แล้วนำผลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจุดคุ้มทุน

เพิ่มโครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

 

- ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงิน ควรมีการจัดทำแผนการจัดสรรการประเมินและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่สามารถสะท้อนหน่วยงานของการผลิตบัณฑิตแต่ละคนของแต่ละหลักสูตร เพื่อจะได้ทราบจุดคุ้มทุน

1.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1 โครงการ

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 โครงการ

 

- มีการประชุมร่วมกับวิทยาเขตต่าง ๆ ในการกำหนดแนวทางวิเคราะห์ทางการเงิน

-ได้รูปแบบการวิเคราะห์ทางการเงิน

สรุปผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.42
3.42
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4.38
4.38
ไม่บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
1.25
1.25
ไม่บรรลุ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.6 การส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตปริญญาตรี มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
2
3
3
บรรลุ
1.7 การส่งเสริมสนับสนุน ทักษะทางด้านพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา
2
5
5
บรรลุ
1.8 ร้อยละของผู้ที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีหรือธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษา
2
5.00
5.00
บรรลุ
1.9 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.01
4.01
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
4
4
ไม่บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
4.46
4.46
ไม่บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
2.4 ผลงานงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Knowledge Contribution for Intellectual and Moral Development)
1
1
1
บรรลุ
2.5 บุคลากรที่มีบทบาทหรือผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (Morality Role Model)
1
0
0
ไม่บรรลุ
2.6 ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่าย (Knowledge Contribution from Intellectual and Moral Cultivation Network)
1
0
0
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.41
2.41
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Collaboration Ecosystem for Sustainable Social Development)
2
5
5
บรรลุ
3.2 จำนวนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนเป้าหมาย ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตามแผนบริการวิชาการ
2
5
5
บรรลุ
3.3 งบประมาณ/ทรัพยากรวิจัยเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม (Funding for Knowledge Creation in Intellectual and Mortal Development)
2
0
0
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.33
3.33
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา
2
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (20 ตัวบ่งชี้)
3.58
3.58

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 8 2.82 4.50 4.21 4.01 ดี
2 6 4.46 4.00 1.50 2.41 ต้องปรับปรุง
3 3 - 5.00 2.50 3.33 ปานกลาง
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 20 3.36 4.67 2.43 3.58 ดี
ผลการประเมิน ปานกลาง ดีมาก ต้องปรับปรุง ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 3.563.213.005.004.003.62
2563 3.844.675.005.005.004.39
2564 3.924.345.005.005.004.35
2565 4.012.413.335.005.003.58
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

วิทยาเขตควรมีการสนับสนุนสิ่งสนัสนุนการเรียนรู้ การของบประมานในการจัดสรรสิ่งสนับสนุนให้เเก่นักศึกษา ได้เเก่ อาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน เป็นต้น

วิทยาเขตควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของทุกหลักสูตร เเละวางเเผนบริหารหลักสูตร ให้มีเเนวโน้มผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น

วิทยาเขตควรมีการสนับสนุนเเละส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการ เเละศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตควรมีการเขียนรายงานเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ เเละการใช้ชีวิต อย่างชัดเจนเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เกิดกับศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาที่เป็นบรรพชิตเเละคฤหัถศึกษาร่วมกัน

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

วิทยาเขตควรมีการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่อยู่ในกลุ่มสถาบัน สนับสนุนการอ้งอิงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เเละการการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับเครือข่าย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ควรกำหนดเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยื่น ร่วมกับเครือข่าย โดยสำรวจความต้องการของชุมชน

ควรมีการกำหนดประเด็น เเนวทาง เป้าประสงค์ ประเมินผลความสำเร็จ เเละเเนวทางในการเเก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริการชุมชน

ควรมีการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า ความยั่งยืนในการพัฒนาของชุมชน ที่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ควรมีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรม ในด้านของความคุ้มค่า เพื่อสามารถนำงบประมานไปบริหารจัดการในส่วนอื่นๆ ได้ เเละควรมีเเนวทางในการจัดโครงการ ที่สามารถสร้างความหลากหลายด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เสื้อผ้าเครื่องเเต่งกาย อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น

วิทยาเขตควรมีการสรรหางบประมานจากองค์กรภายนอก ภายใต้การสร้างความร่วมมือ

ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงพระพุทธสาสนา ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกันได้ตั้งเเต่ระดับหลักสูตร ต่อเนื่องมาถึงระดับวิทยาเขต

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
-
บทสัมภาษณ์

นักศึกษา พระอาจารย์/อาจารย์มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ทำให้รู้จักมหาวิทยาลัย เเต่มีการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าเทอมไม่เเพงการเรียนทางด้านพระพุทธศาสนากับวิชาการของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกัน สามารถนำมาเป็นประสบการณ์ชีวิต การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีพระ เเละพระอาจารย์ ทำให้ต้องเน้นการวงตัวเเละมีหลักธรรมทางพระพุทธสาสนา รายวิชาที่ชอบพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย เเละพระพุทธศาสนาโลกาภิวัฒน์ ควรมีการปรับปรุงทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องประชุม ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้า โรงอาหาร สนามกีฬา หรือพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ศิษย์เก่า ได้รับการประชาสัมพันธ์จากเพื่อน เเละพระอาจารย์มีทุนการศึกษา ทางคณาจารย์มีความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนเเบบOnline เเละมีการเอื้อเฟื้อเผื่อเเผ่ของอาจารย์ เเละเพื่อนๆ มีความประทับใจในอาจารย์ที่มีการกำกับติดตามวิชาการ เเละการใช้ชีวิต สามารถช่วยเหลือเเละเเก้ปัญหาให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อยากช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องให้มาร่วมศึกษาอยากให้วิทยาเขตมีการพัฒนา 1. เรื่องสถานที่นันทนาการสำหรับหารทำกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษา ควรมีการขยายพื้นที่ เพื่อรองรับการรับนักศึกษาในอนาคต 2. โรงอาหาร หรือสถานที่ในการทานอาหาร เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางไปพักกลางวัน 3. ควรลดโครงการ/กิจกรรม ทำให้เวลาเรียนไม่เพียงพอ 4. ความหลากหลายในการเลือกเรียน หลักสูตรเเละสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น

ภาพถ่าย