Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย


บทสรุปผู้บริหาร

จากการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่
ในกลุ่ม ค.2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 4.10 อยู่ที่ระดับดี โดยมี
รายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 4 5.00 - 3.77 4.69 ดีมาก
2 3 1.35 4.00 5.00 3.45 ปานกลาง
3 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
4 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 11 4.09 4.00 4.39 4.10 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี
บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ชื่อส่วนงาน   :        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อักษรย่อ      :   บว.

ภาษาอังกฤษ :   Graduate School

อักษรย่อ      :   GS

สถานที่ตั้ง    :    เลขที่ 248 อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หมู่ที่ 1
ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประวัติ        :   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นจาก
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อทำการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อผลิตนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
  2. เพื่อผลิตพระภิกษุนักบริหาร นักพัฒนา นักวิจัย และนักเผยแผ่ตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา
  3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและปรัชญา
  4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ลำดับการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย :

พ.ศ. 2535  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

พ.ศ. 2545  เปิดรับนักศึกษาคฤหัสถ์รุ่นแรก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ระดับปริญญาโท

พ.ศ. 2547  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รับบรรพชิต/คฤหัสถ์ และสาขาวิชาสังคมวิทยา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2548  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2550  เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนาและปรัชญารับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2551  เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการศึกษา รับบรรพชิต/คฤหัสถ์

พ.ศ. 2552  บัณฑิตวิทยาลัยมีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และได้ย้ายสำนักงานที่ทำการจากตึก สว.ธรรมนิเวศ ชั้นที่ 5 วัดบวรนิเวศวิหาร มา ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ
วโรรส อาคาร B 7.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 

ปรัชญามหาวิทยาลัย

    “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”

     Academic Excellence Based on Buddhism

 

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย

          “ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อองค์ความรู้ คู่คุณธรรม”

           Encouragement of Education, Learning and Research for Gainng Knowledge and Characters Commitment of Gradeate School

 

          ปณิธาน

          “ให้โอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้คุณธรรมนำวิชาการ”

           Giving Education Opportunity, Learning and Research with Intergrated Academic Knowledge and Characters

 

          วิสัยทัศน์

          “คณาจารย์และบัณฑิตมีความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา”

           Instructors and Scholars Being of Leadership on Research and Education According to Buddhism

 

     พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตอาสา
  2. ส่งเสริมบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
  3. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาสามารถบริการวิชาการแก่สังคม
  4. สร้างความเป็นผู้นำทางความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
  5. มุ่งสร้างองค์กรให้มีการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนาและธรรมาภิบาล

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

     พระศรีวินยาภรณ์, ดร.                            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย