Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ ในกลุ่ม ค.2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง -3.80  อยู่ในระดับดี อยู่ที่ระดับดีโดยมี รายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีระบบและกลไก การเปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่ กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับ 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มีสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ งานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ และอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจเรื่องการ ทำวิจัย ดังมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัด โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม แต่โครงการไม่มีการบูรณาการในเรื่องของการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงมีการวาง แผนการจัดทำโครงการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีทิศทางการ ดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีการ นัดประชุมโดยคณบดีเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทางการบริหาร ดำเนินการในด้านของระบบสารสนเทศเพี่อการ บริหารและการตัดสินใจ ยังขาดการประเมินผล และการบูรณาการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1.1 ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เลขที่ 248 อาคารสมเด็จพระวันรัต หมู่ 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 ต่อ 1153 - 1154 โทรสาร 02 - 444-6081 Website www.edu.mbu..ac.th

1.1.2 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล ในการเผยแผ่วิชาความรู้ต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ประชาชน สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้แยก การบริหารเป็นหน่วยงานเฉพาะจากสำนักงานเลขาธิการโดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดภายในคณะ มีคณะกรรมการประจำคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงาน ภายใต้การสนับสนุนและ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง

1.1.3 ด้านการบริหาร

คณะศึกษาศาสตร์ หลังจากได้มีคณะกรรมการบริหารกิจการภายในคณะเป็นเอกเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา โดยมีพระกิตติสารกวี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.7, ศน.บ., M.A.) ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม เป็นคณบดีรูปแรก และได้พัฒนาและปรับปรุงกิจการการจัดการศึกษาของ คณะทั้ง ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารหลักสูตร การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยแยกเป็นสมัยของการบริหารได้ดังนี้

คณบดี

ปี พ.ศ. 2527 - 2544 พระกิตติสารกวี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.7,ศน.บ., M.A.) วัดประทุมวนาราม (ปัจจุบัน ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธัชมุนี) ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2544 - 2548 พระมหาประเสริฐ ถิรธมฺโม (วงศ์ขันธ์ ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.) วัดใหม่ทองเสน (ปัจจุบัน เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณวิริยคุณ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2548 - 2554 พระครูธีรสารปริยัติคุณ (เดช ศาลา ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.,Ph.D) วัดมัชฌันติการาม (ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธิสารโสภณ) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2554 - 2557 พระมหาสมัคร มหาวีโร (วงศ์ละคร) ป.ธ.8, ศน.บ. ,M.A ดำรงตำแหน่งรักษาการแทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2557 - 2559 พระปริยัติสารเวที, ดร. (ทองสุข สุทธสิริ (นาชัยดี) ศน.บ., อ.ม., ปร.ด.) ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559 - 2560 พระมหาสมัคร มหาวีโร (วงศ์ละคร) ป.ธ.8, ศน.บ. ,M.A ดำรงตำแหน่งรักษาการใน ตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2560 - 2562 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. (มูลสาร) ป.ธ.9, อ.ม. ,ศศ.ด ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2562 - จนถึงปัจจุบัน พระมหาบุญนา านวีโร, ผศ.ดร. (ประทุมชาติ) ป.ธ.6, ศน.บ. ,M.A, Ph.D ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองคณบดี

ปี พ.ศ. 2533 - 2540 พระมหาอดิศร ถิรสีโล (มะลิทอง) ป.ธ.8, ศน.บ., M.A., Ph.D วัดราชบูรณะราช วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2540 - 2544 พระมหาประเสริฐ ถิรธมฺโม (วงศ์ขันธ์ ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.) วัดใหม่ทองเสน (ปัจจุบัน เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณวิริยคุณ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2544 - 2548 พระครูธีรสารปริยัติคุณ (เดช ศาลา ป.ธ.3, ศน.บ., M.A.,Ph.D) วัดมัชฌันติการาม (ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพุทธิสารโสภณ) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ดำรงตำแหน่งถึง 3 มิถุนายน 2548)

ปี พ.ศ. 2559 - 2560 พระสุขุม สุขวฑฺโก, ผศ. (มัชชิกานัง) ป.1-2, พธ.บ., ศศ.ม. วัดนครอินทร์ ถนนพิบูล สงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม”

ปณิธาน

“มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในสังคม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มค่าทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. เพื่อให้บุคลากรและระบบงานของคณะมีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิผล

3. เพื่อเผยแผ่วิชาการทางโลกควบคู่ศาสนธรรม วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ใฝุก้าวหน้าและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

2. ทำการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3. บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบาย

1. จัดการเรียนการสอนวิชาการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาการศึกษา

2. พัฒนาบุคลากรและระบบงานในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพและทันสมัย

3. ให้คำปรึกษาและบริการความรู้ทั้งในคดีโลก คดีธรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ชุมชน

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

แผนภูมิที่ 1

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณบดี

รองคณบดี

ภาควิชาการศึกษา                                                                                                                    สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

-สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาไทย                                                                                                   -งานธุรการ/สารบรรณ

-สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                             -งานประชาสัมพันธ์

-สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา                                                                                               -งานแผนและงบประมาณ

-สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                                                                                                      -งานการเงินและบัญชี

                                                                                                                                               -งานพัสดุ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                                                                       -งานทะเบียนวัดผล/สถิติ

-สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย                                                                                                      -งานพัฒนาโครงการและกิจกรรมคณะ

-สาขาวิชาการปฐมศึกษา                                                                                                             -งานสื่อสารสนเทศ

-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                                                                   -งานห้องสมุด

                                                                                                                                             -งานประกันคุณภาพการศึกษา

                                                                                                                                             -งานกรอกข้อมูล KSP/CHE QA

                                                                                                                                             -วารสารศึกษาศาสตร์ มมร

                                                                                                                                             -โรงเรียนสาธิต มมร

แผนภูมิที่ 2

โครงสร้างการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจำคณะ                                                                                                                                           คณะกรรมการที่ปรึกษา

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา                                                                                                                                           หัวหน้าภาคสำนักงานคณบดี

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                                                                                                                                          งานธุรการ/งานสารบรรณ/งานติดต่อประสานงาน

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                                                                                                                      งานประชาสัมพันธ์/งานรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา                                                                                                                                   งานแผนและงบประมาณ/งานการเงินและบัญชี

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                                                                                                                                        งานพัสดุ/งานทะเบียนและวัดผล/สถิติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                                                                                          งานอาคารและสถานที่

สาขาวิชาการประถมศึกษา                                                                                                                                            งานปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                             งานวจัย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                                                                                          งานพัฒนาหลักสูตร

งานสื่อและงานโสตทัศนูปกรณ์

งานสวัสดิการอาจารย์และเจ้าหน้าที่

งานอื่นๆตามที่คณะมอบหมาย

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดปัจจุบัน

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

1. พระครูศรีวีรคุณสุนทร, ผศ.ดร.                 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2. พระครูวินัยธร สุขุม  สุขวฑฺฒโก, ผศ.         หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา

3. นายพนมนคร มีราคา                            หัวหน้าภาควิชาวิชาการศึกษา                   

คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                                                       ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ   ผู้แทนผู้บริหาร         กรรมการ

3. หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา                   ผู้แทนผู้บริหาร         กรรมการ

4. พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโน                      ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ

5. พระจักรพัชร์ จกฺกภทฺโท                             ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ

6. ดร.สุธาสินี แสงมุกดา                                ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ

7. รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์                              ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

8. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่                          ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

9. ดร.อรกัญญา เยาหะรี                               ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

10. พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี                                                กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวนราธิ สาระทัย                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวสุกัญญา ใจสว่าง                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

1.5.1 ด้านหลักสูตร สำหรับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์นั้น แบ่งเป็น 2 ภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาวิชาการศึกษา

2. ภาควิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai)

- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)

- สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (Teaching Buddhism)

- สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies) ภาควิชาบริหารการศึกษา

- สาขาวิชาการประถมศึกษา (Elementary Education)

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai)

1. มีความรู้ความเข้าใจสาระความรู้และการบูรณาการความรู้ภาษาไทย ทั้งความรู้ทางหลักภาษาวรรณคดี วัฒนธรรมไทย มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างดี สามารถประยุกต์ใช้พุทธวิทยาการศึกษากับวิทยาการการสอนภาษาไทยและศาสตร์การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม บรูณาการศาสตร์ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีและมีความรู้ที่ดีและมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาในหลักสูตรธรรมศึกษา รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในสาขาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทำงานได้

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) 1

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ตามทฤษฎีและหลักการสอน สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและวรรณคดี มีความเข้าใจในโครงสร้างทางภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยทางด้านการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในบริบทของการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

3. ผลิตบัณฑิตด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล และสำนึกในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม 4. บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู บนพื้นฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี พัฒนางานในวิชาชีพโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานให้เจริญก้าวหน้า

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (Teaching Buddhism)

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา การบูรณาการ การประยุกต์ใช้พุทธวิทยากับการศึกษา ศาสตร์การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม สร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21

3. มีคุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะคุณสมบัติความเป็นครูที่ดี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทำงานได้

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies)

1. มีความรู้ความเข้าใจด้านการสอนพระพุทธศาสนาและการสอนศีลธรรม สามารถประยุกต์ใช้การสอนสังคมศึกษาร่วมกับพุทธวิทยาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีความรู้ความสามารถและทักษะการสอนสังคมศึกษา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนการสอน

3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ครู สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอย่างเหมาะสม

4. เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

สาขาวิชาการประถมศึกษา (Primary Education)

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้นำความรู้ ความสามารถ/ทักษะไปอบรมสั่งสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาให้ คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาชีวิตได้ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ/ทักษะด้านวิทยาการการสอน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก

4. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสอนเด็กปฐมวัยตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถประยุกต์ใช้พุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความพร้อมในศาสตร์การสอนระดับปฐมวัยและมีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวนโยบายของรัฐ และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีศรัทธา และมีจิตสำนึกในวิชาชีพครู มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าและปรับปรุงรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนในศตวรรษที่ 21

4. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีทักษะความพร้อม ด้านสังคม วัฒนธรรม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถในการให้การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท (Educational Administration)

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้นําทางวิชาการ ผู้นำแบบพุทธ สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น

4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา หลักธรรมสำหรับการบริหารสถานศึกษา สามารถกำหนด นโยบาย แผนกลยุทธ์ และนําไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม และสามารถบริหารงานวิชาการ บริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้ และสามารถปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและกิจกรรมนักเรียน สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และสามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ

7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก และนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก (Educational Administration)

1. มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาหรือหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารการศึกษา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด

2. มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางการบริหารการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมภูมิภาค รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา หลักธรรมสำหรับการบริหารการศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม และนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

3. มีทักษะความสามารถในการทำความเข้าใจทฤษฎี ปรากฏการณ์ การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา และการวิจัย โดยใช้ทักษะการคิดขั้นสูงที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือสร้างสรรค์ ทั้งจากการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียนและจากการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

4. มีทักษะความรับผิดชอบในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลงานการเรียนรู้ทั้งในเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการ

5. มีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างประสิทธิผล ทั้งเพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน การวิจัย การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการ และอื่นๆ 6. มีความสามารถทำวิจัยในประเด็นที่ท้าทาย มีความลุ่มลึกในการทำวิจัยระดับสูง มีการจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม สื่อความคิดและข้อสรุปจากผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมต่อความเป็นผู้นำการวิจัยในสาขาวิชา

1.6 จำนวนนักศึกษา

1.6.1 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์

 

รวม

 

 

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

35

26

47

17

19

144

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

28

14

18

16

12

88

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

17

29

26

 

   

72

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท

20

20

6

1

 

47

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

7

10

14

   

31

รวม

 107

 99

111

34 

 31

382

1.6.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

คณะศึกษาศาสตร์

รวม

 

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

30

-

-

30

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

19

-

-

19

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

-

-

-

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-

13

3

16

รวม

 49

 13

 3

65

 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

1.7.1 ในปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนบุคลากร รวม 29 รูป/คน จำแนกเป็นสายวิชาการ (อาจารย์) 25 รูป/คน และสายสนับสนุน 4 รูป/คน ดังรายละเอียดในตาราง

บุคลากร

สายวิชาการ (T)

สายสนับสนุน (S)

รวมบุคลากร (รูป/คน)

บุคลากรประจำ

(รูป/คน)

19

1

20

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(ที่มีสัญญาจ้าง)

(รูป/คน)

6

-

6

ลูกจ้างชั่วคราว

(ที่มีสัญญาจ้าง)

(รูป/คน)

-

3

3

รวม

(รูป/คน)

25

4

29

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

1.8.1 อาคารสถานที่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ที่ตั้ง อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (B7.7) เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

1.8.2 งบประมาณ

ในปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1. งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิดบัณฑิต 1,100,000.00 บาท

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

“บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ”

อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

“บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือ นานาชาติ”

เอกลักษณ์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

“บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือ นานาชาติ"

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ
สรุปผลการประเมิน
คณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.71
3.71
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
4.00
4.00
ไม่บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
1.67
1.67
ไม่บรรลุ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5
5.00
5.00
บรรลุ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
3
3
ไม่บรรลุ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
3
3
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
3.40
3.40
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
4
4
ไม่บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
5
5
บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4.67
4.67
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5
4
4
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
3
3
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.00
3.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
4
4
ไม่บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
4
4
ไม่บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.00
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.80
3.80

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 6 3.56 3.00 3.71 3.40 ปานกลาง
2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก
3 1 - 4.00 - 4.00 ดี
4 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
5 2 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 3.92 3.57 4.36 3.80 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 3.211.924.004.004.003.16
2563 4.114.545.005.005.004.49
2564 3.404.674.003.004.003.80
2565 3.653.504.005.005.003.86
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

   

จุดเด่น

 1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยมีจำนวนมาก
 2. จำนวนผลงานที่ได้รับการนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ มีจำนวนมาก

จุดที่ควรพัฒนา

    1.ทบทวนการจัดทำแผน กระบวนการจัดทำแผน และตัวชี้วัดการจัดทำแผน

 1. ทบทวนกระบวนการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน โครงการ/กิจกรรม
 2. ทบทวนการนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ครบทุกภาคส่วน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

1.อาจพิจารณาสร้างสรรค์ หรือผลิต ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะ เช่น การออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน  

2.การผลิตผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่มีการปรับเปลี่ยนทุกปี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

   จุดที่ควรพัฒนา

    1.คณะควรมีการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อจะได้นำมากำหนดแผนให้สอดคล้อง

 1. ควรมีการนำผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการมาปรับปรุงแผนหรือการให้บริการวิชาการสังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรทบทวนการกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและนำผลจากการประเมินแผนไปปรับปรุงแผน/โครงการ

2. ควรกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

   จุดที่ควรพัฒนา

    1.ทบทวนการจัดทำแผน กระบวนการจัดทำแผน และตัวชี้วัดของแผน  รวมทั้งการถ่ายทอดแผน สู่การปฏิบัติ แก่บุคลากรพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุง

 1. ควรปรับความเสี่ยงของคณะให้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคณะอย่างชัดเจน
 2. การกำกับติดตามแผนผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจน โดยการทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมปรับแผนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

4.ควรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บทสัมภาษณ์

ตัวแทนสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน

 1. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์

                               - ใกล้ที่พักอาศัย

                               - การเดินทางสะดวก

                               - มีสาขาที่ตรงกับความต้องการที่อยากเรียน

                               - ค่าบำรุงการศึกษาถูก

                               - มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกต่าง          

 1. จุดเด่นของหลักสูตร

                               - อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกัลยาณมิตรเข้าถึงง่าย

 1. รายวิชาที่สามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

                               - รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการค้นคว้า เป็นรายวิชาที่สามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรมและสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการเรียน

 1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

                               - ชมรม English Café ห้องพัฒนาภาษาอังกฤษ

                               - มีการสนับสนุน Wifi ในการช่วยการเรียน

 1. ข้อเสนอแนะ

                               - ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์คณะ หลักสูตร

                               - ควรเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น

ตัวแทนสัมภาษณ์ชุมชน

 1. คณะหรือมหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างในกับชุมชน

                     - ช่วยเหลือน้ำท่วมโดยการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ

                     - ช่วยเหลือโควิดด้วยการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ

 1. บัณฑิตนำความรู้ไปช่วยชุมชน สังคมอย่างไร

                     - ช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ

                     - ช่วยเหลืองานกิจกรรมของวัดได้ดี

 1. จุดที่ควรพัฒนา

                     - ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                     - ควรมีการบูรณาการณ์ความรู้ศาสตร์อื่นๆ มาใช้กับพระพุทธศาสนา

ตัวแทนสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

1.จบการศึกษาไปนานหรือยัง และหลังจากจบไปได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางคณะศึกษาศาสตร์ บ้างหรือไม่

จบปี 2563 และติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook ของคณะศึกษาศาสตร์ กับทางรุ่นพี่ อาจารย์

 1. 2. ความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่

                     - ความรู้ด้านวิชาการสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้จริงโดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญ่

                     - ความรู้ด้านกิจกรรม เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมนันทนาการ สามารถนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ความสามารถด้านดนตรีหรือการตีกลองที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง

                     - รายวิชาพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ในการนำพิธีการทางศาสนาในโรงเรียนและสามารถทำให้เข้าใจผู้เรียนและควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น

 1. 3. จุดที่คณะควรพัฒนา

                     - ควรมีการประชาสัมพันธ์คณะหรือสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

                     - ควรเพิ่มเทคนิคในการจำเนื้อหาในรายวิชาที่ยาก เช่น กฎหมายสำหรับครู

                     - ควรปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น

 1. สาเหตุที่เข้าศึกษาที่มมร เพราะค่าเทอมถูกใช่หรือไม่

สาเหตุแรกที่เลือกศึกษาที่มมร เพราะ ณ ตอนนั้นตนเองบวชเป็นพระ จึงเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ สาเหตุที่สองคือ เพื่อนๆ พี่ๆ บอกต่อๆกัน ชวนกันมาเรียน แล้วก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยนี้มีความน่าสนใจ

 1. คิดว่าตนเองนั้นมีความแต่ต่างจากครูสถาบันอื่นอย่างไร

                     มีความเข้าใจในศาสนพิธีมากกว่า เพราะมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีจิตอาสามากกว่า มีความอดทนที่สูงกว่า แต่เนื่องจากตนเองเป็นพระมาก่อน การร่วมงานกับผู้หญิงจึงยังไม่ค่อยชิน

 1. มีเรื่องใดที่อยากให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับปรุง หรือพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง

1.อยากให้กิจกรรมมีความหลากหลายและเปิดกว้างให้กับนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและสามเณรมากขึ้น เช่น กิจกรรมอาสา การออกค่ายต่างๆ เพราะจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูมากขึ้น
                     2.อยากให้เพิ่มการอบรมสมรรถนะภาพวิชาชีพครูให้มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาทางด้านกฎหมาย และ ภาษาอังกฤษ

 

ตัวแทนสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

 1. ให้เปรียบเทียบครูที่จบจากมมร กับครูที่จบจากสถาบันอื่น ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

- คนจากมมร มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนพิธีมากกว่าคนจากสถาบันอื่น

- มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการตัดต่อสื่อการเรียนรู้

- มีจิตอาสาเป็นเลิศ มีน้ำใจสามารถช่วยเหลืองานต่างๆที่นอกเหนือจากภาระงานสอนได้

 1. มีสิ่งไหนที่ท่านคิดว่านายชัยสิทธิ์ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติม

ควรพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพครู เช่น กฎหมาย อยากผลักดันให้บุคลากรได้ประสบความสำเร็จ สามารถสอบบรรจุเป็นครูได้

ตัวแทนสัมภาษณอาจารย์

 1. อาจารย์คิดว่าตัวท่านเองอยู่ในแผนงานใดของคณะศึกษาศาสตร์

 แผนพัฒนาบุคลากร ในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ที่คณะมานานแล้ว

 1. ทางคณะศึกษาศาสตร์มีการติดตามอาจารย์อย่างไร

 มีการกำกับติดตามการส่งผลงาน

 1. ทางคณะศึกษาศาสตร์มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลืออาจารย์ในด้านใดบ้าง

มีการสนับสนุนทุนการวิจัย

 1. แนวโน้มของคณะศึกษาศาสตร์มีความเสี่ยงเรื่องจำนวนนักศึกษาที่น้อยลง อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร คิดว่าเกิดจากสาเหตุใด

มมร มีจุดแข็งในเรื่องค่าเทอม เรามีค่าเทอมที่ถูก เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษา ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาเราส่วนมากจึงเป็นนักศึกษายากจน แต่เมื่อมีการแปรับขึ้นค่าเทอมแบบก้าวกระโดด จึงทำให้นักศึกษามีจำนวนน้อยลง

 1. อาจารย์รู้สึกว่า กฎ ระเบียบ หรือแบบแผนใดที่รู้สึกว่ามาฉุดรั้งการทำงาน

แยกออกเป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่

 1. การปรับเปรียบผู้บริหารระดับสูง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงาน
 2. การเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ทำให้เกิดการวางระเบียบแบบแผนใหม่ ซึ่งคณะที่ปรึกษา หรือวางแผน กับ คณะที่เป็นคนตรวจ เป็นคนละชุดทำงานกัน บางครั้งเกิดความสับสนและล่าช้า
 3. ด้านผลงานวิชาการ กรรมการผู้ตรวจ กับ ผู้อ่าน มีมาตรฐานที่สูงมาก ทำให้ผลงานผ่านเกณฑ์ได้ยาก
 4. ฝากอะไรถึงคณะศึกษาศาสตร์สักเล็กน้อย

ท้ายที่สุดแล้ว การที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้านั้น เราจะมองเพียงแค่ด้านเดียวไม่ได้ เราจะต้องมองให้รอบ ทั้ง 2 ด้าน คือทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีหรือควรจะปรับปรุง อีกทั้งเราควรรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดใจกว้าง อย่าเอาความเห็นของตนเองเป็นหลัก เราควรน้อมรับความติชม ข้อเสนอแนะ และนำมาดำเนินการปรับปรุง พัฒนา เพื่อที่เราจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่ เพื่อที่ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้

 

ภาพถ่าย