Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 4.48 การดำเนินงานระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

                   องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย รับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาดำเนินการให้สอดคล้องกับมีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนดวิทยาเขตสิรินธรฯ ให้ความร่วมมือโดยการประชุมหารือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด ทุกระดับการศึกษาและควรปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ในส่วนของจำนวนอาจารย์นั้น วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มีบุคลากรสายวิชาการจำนวนน้อย ดังนั้น จึงควรวางแผนสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น วิทยาเขตสิรินธรฯ มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับ 4.21 การดำเนินงานระดับดี

                   องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มีบุคลากรอาจารย์ประจำ โดยมีสถาบันวิจัยญาณสังวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย การวิจัยมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.33 การดำเนินงานระดับดี

           องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อวางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำเป็นโครงการและผลการประเมินบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยควรบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยประเมินผลความสำเร็จและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม วิทยาเขตสิรินธรฯ มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

           องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งนอกจากการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ วิทยาเขตสิรินธรฯ มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ คณะกรรมการประจำวิทยาเขตปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาตรา19 (อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย) ครบถ้วน และมีการรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาเขต มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการนัดประชุมโดยรักษาการแทนรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทางการบริหาร และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีดำเนินการต่อไป

          ในด้านการพัฒนาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สำหรับด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวางแผนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน และสามารถใช้ในการดำเนินงานด้านคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย หรือสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ และนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยให้บุคลากร คณาจารย์ ได้ทราบแนวทางระบบและกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป วิทยาเขตสิรินธรฯ มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1 ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

อักษรย่อ              มมร.สธ.

ภาษาอังกฤษ          Mahamakut Buddhist University Sirindhornrajavidhyalaya Campus

อักษรย่อ              MBU.  SRC.

(2) เว๊บไซต์  www.src.mbu.ac.th

(3) ศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโ เทวมานุเส หมายถึง ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์

(4) สีประจำมหาวิทยาลัย : สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับสีของวันพฤหัสบดี  อันเป็นวันพระราชสมภพ

(5) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นโพธิ์ เป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(6) คติพจน์ประจำตัวนักศึกษา : ระเบียบ   สามัคคี  บำเพ็ญประโยชน์

(7) ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย :

 

                                               

                   พระมหามงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  พระผู้ทรงเป็นที่มาแห่งนาม  มหามกุฏราชวิทยาลัย” 

                   พระเกี้ยวประดิษฐานแบบหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเป็นผู้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระราชทานทรัพย์บำรุงปีละ  60 ชั่ง

                   หนังสือ  หมายถึง  คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา  โดยที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา สำหรับส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ปากกาปากไก่  ดินสอ  และม้วนกระดาษหมายถึง  อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน  ตลอดถึงอุปกรณ์ในการผลิตคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนา  เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานศึกษาและแหล่งผลิตตำราทางพระพุทธศาสนา

                   ช่อดอกไม้แย้มกลีบในทางการศึกษา หมายถึง  ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาความรู้  แต่ในทางพระศาสนาหมายถึง  กิตติศัพท์  กิตติคุณ  ที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นแห่งดอกไม้โดยมีความหมายรวม คือความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติยศ  อิสริยยศ  บริวารยศ

                   พานรองรับหนังสือหรือคัมภีร์ หมายถึง  มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันเพื่อความมั่นคงและแพร่หลายของพระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านการศึกษาและการเผยแผ่

                   วงรัศมี หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ  มหามกุฏราชวิทยาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย

                   มหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบัน  คือ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 

 (8)  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

 (9)  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

สถานที่ตั้ง

ที่ 

วิทยาเขต

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

248 วัดบ้านสุวรรณ ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170

0-2282-8303,    0-2281-6427

0-2281-0294

2.

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วัดชูจิตธรรมาราม เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

035 – 745037 –8

035 - 745037

3.

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73160

02 – 4291663, 02 - 4291719

02 - 4291241

4.

วิทยาเขตอีสาน

เลขที่ 9/37 ม. 12 ถ.ราษฏร์คนึง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

043 – 241488, 043 - 239605

043 - 241502

5.

วิทยาเขตล้านนา

วัดเจดีย์หลวง 103 ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-270-9756

053-814-752

6.

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

043 – 518364, 043 - 516076

043 - 514618

7.

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7  ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

042 – 813028, 042 - 830434

042 –830686,

042 - 811255

8.

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เลขที่ 128 หมู่  ถนนนครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

075 – 340499

075 –310293, 075 - 357968

9.

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

หมู่ 6 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย  

จ.นครราชสีมา 30150

081 – 7022076, 086 – 0123470, 086 – 0155830

044 - 249398

10.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วัดศรีธรรมาราม เลขที่ 1              ถ.วิทยธำรงค์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045 – 711056

045 –711567,

045 - 711056

11.

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

043 - 815393

043 – 815393 043 - 815855

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

เมื่อปี พ.ศ. 2531 พระครูสถิตสีลวัฒน์ (พระอุดมศีลคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริฯ) ได้นำ นางสาวจำรูญ ภูไท และนางจำเริญ ไวทยานุวัติ เข้ากราบทูลน้อมถวายที่ดิน จำนวน 62 ไร่เศษ แด่สมเด็จพระญาณสังวร องค์นายกสภามหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งโอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย และทางมูลนิธิฯได้มอบที่ดินดังกล่าวให้กับสภาการศึกษาฯ เพื่อจัดสร้างเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2  การดำเนินการได้เริ่มขึ้นเมื่อ ประธานกรรมการสภาการศึกษาฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานให้มีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการในด้านต่าง ๆ

ระยะแรกได้สร้างที่พักชั่วคราวคือกุฏิมุงจาก 3 หลัง และศาลา 1 หลัง มีพระภิกษุและสามเณรมาอยู่ประจำ ตอนแรกชาวบ้านเข้าใจว่าจะมีการสร้างวัดใหม่ จึงเรียกสถานที่นี้ว่า “วัดใหม่คลองแค” และเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2532 สมเด็จพระญาณสังวร ฯ ประธานกรรมการได้มาดูที่ดินที่จะสร้างวิทยาเขตฯ อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมด้วยพระเถระระดับผู้บริหารของสภาการศึกษาฯ มีพระญาณวโรดม เป็นต้น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ เสด็จทรงเททองหล่อพระประธาน สำหรับประดิษฐาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วางศิลาฤกษ์หอฉันและกุฏิ ญสส. ถือวันอันเป็นมงคลนี้ ว่าเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตแห่งนี้  ประธานกรรมการ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ 21/2533 ให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 โดยใช้นามว่า “วิทยาเขตอ้อมน้อย” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และมีคำสั่งที่ 19/2534 แต่งตั้งกรรมการบริหาร “วิทยาเขตอ้อมน้อย” ขึ้น

ในปี พ.ศ. 2537 วิทยาเขตอ้อมน้อย ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์” พร้อมทั้งพระราชทานอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นตราประจำวิทยาเขต และได้รับพระราชทานพุทธภาษิตประจำวิทยาเขตว่า “สิริ โภคานมาสโย” แปลว่า “สิริเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์”

ปี พ.ศ. 2548 พระวิบูลธรรมาภรณ์ รองอธิการบดี ได้เสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปิดศูนย์การศึกษาชลบุรี และได้รับการอนุมัติ ซึ่งได้อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเปิดศูนย์การศึกษาชลบุรี วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          ปี พ.ศ. 2549 พระวิบูลธรรมาภรณ์ รองอธิการบดี ได้เสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปิดศูนย์การศึกษาเพชรบุรี และได้รับการอนุมัติ ซึ่งได้อาราธนานิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและเปิดศูนย์การศึกษาเพชรบุรี วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ปี พ.ศ. 2550 วิบูลธรรมาภรณ์ รองอธิการบดี ได้เสนอเรื่องต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปิดห้องเรียนวัดป่าชัยรังสี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งขึ้นมาโดยที่มิได้อาศัยวัดใดวัดหนึ่งเหมือนกับวิทยาเขตแห่งอื่น ๆ จึงต้องสร้างที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ต่อมาเมื่อมีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจำ และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี จึงขอตั้งเป็นวัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามวัดว่า “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการประจำวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมีพระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ

 1. สำนักงานวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
 2. ศูนย์บริการวิชาการสิรินธรราชวิทยาลัย
 3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย

เริ่มเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2535 เป็นต้นมา และได้เปิดรับนักศึกษา (บุคคลทั่วไป) ในปีการศึกษา 2544

สาขาวิชาจำนวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน เปิดสอน 3 สาขาวิชา  ได้แก่ 1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 3. สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

2   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”

Academic  Excellence  based   on  Buddhism

 

ปณิธาน  (Aspiration)

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาชีวิตอันประเสริฐ  สามารถช่วยป้องกันแก้ไขและดับปัญหาอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ คือ ความทุกข์ได้  สมควรเผยแผ่ให้กว้างขวางออกไปในระดับโลกพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางปัญญา และทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยที่ควรถนอมรักษาไว้ด้วยชีวิต : มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับ รู้จำ (สัญญา)  จนถึงขั้นรู้จบ (โพธิ) และสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเอง  จากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้  ถ้าได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มุ่งจะผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ

 1. 1. มีความรู้ดีทั้งทางธรรมและทางโลก
 2. 2. มีความสามารถดีในการคิดเป็น พูดเป็น
 3. 3. มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ
 4. 4. มีอุดมคติ
 5. 5. มีอุดมการณ์มุ่งอุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นพุทธบูชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย มุ่งจัดกระบวนการศึกษาให้ครบวงจรตามหลักพุทธธรรม คือให้มีทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

ในด้านปริยัติ  จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้ทะลุปรุโปร่งด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) เป็นอย่างต่ำ ในด้านปฏิบัติจะให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ครบทั้ง 3 คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  และในด้านปฏิเวธ จะให้นักศึกษาเกิดสัมมาทิฏฐิและอจลศรัทธาเป็นพุทธมามกะชั้นกัลยาณปุถุชนเป็นอย่างต่ำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่บริหารและจัดการโดยยึดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นฐานเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นนิติบุคคลเป็นรูปแบบที่รัฐให้อิสระในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงานและเป็นแบบการบริหารที่ยึดหลักการปกครองตนเอง  โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมตรวจสอบการบริหารและการจัดการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

วิสัยทัศน์ (Vision Statements)                       

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมและปริมณฑล  มุ่งผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคม

 พันธกิจ (Mission Statements)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นสถาบันพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจในการผลิตบัณฑิต  ทำการวิจัย  พัฒนา  ส่งเสริมวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมวิชาชีพครู  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้วยหลักเสมอภาค  ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ  เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  โดยฝึกหลักการจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

 วัตถุประสงค์  (Objectives)

 1. เพื่อขยายเขตการศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาค
 2. เพื่อบริการทางการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา
 4. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
 5. เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของคณะสงฆ์และรัฐบาล
 6. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการสังคม

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

การจัดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นการจัดตามความในมาตราที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และเป็นการจัดตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้รัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ) มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 คือ “มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒธรรม”

การจัดโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวิทยาลัย ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ตามความในมาตรานั้น ๆ โดยอาจจำแนกองค์กรหรือหน่วยงานหลัก ๆ ได้ดังนี้

(1)  สภามหาวิทยาลัย                     (2)   สภาวิชาการ

(3)  สำนักงานอธิการบดี                  (4)   สำนักงานวิทยาเขต

(5)  บัณฑิตวิทยาลัย                       (6)   คณะ

(7)  สถาบัน                               (8)   สำนัก

(9)  ศูนย์                                  (10) วิทยาลัย

 

 

 

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

1.5  รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

 1. พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.            รองอธิการบดี
 2. พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ.ดร.           ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 3. พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.               ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชากา
 4. ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี                 ผู้ช่วยอธิการบดี
 5. รศ.ดร.มานพ นักการเรียน               กรรมการ
 6. นายสุดใจ ภูกงลี                           กรรมการ
 7. นายวิญญู กินะเสน                        กรรมการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน เปิดสอน 3 สาขาวิชา  ได้แก่

1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา

2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

1.6 จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่

1-2564

ภาคการศึกษาที่ 2-2564

ภาคการศึกษาที่

1-2564

ภาคการศึกษาที่ 2-2564

1

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

23

18

-

-

2

สาขาวิชาการปกครอง

315

280

-

-

3

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

23

22

-

-

4

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

-

-

-

-

รวม

361

320

-

-

 

1.6.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

1

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

3

-

-

3

2

สาขาวิชาการปกครอง

82

-

-

82

3

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

8

-

-

8

รวม

93

-

 

93

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ที่

คณะ

จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ผศ.

รศ.

ศ.

1

สาขาวิชา

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

2

สาขาวิชาการปกครอง

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

 

-

 

-

 

-

 

4

 

-

 

-

 

-

 

8

 

-

 

-

 

-

3

สาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

4

-

-

-

-

1

-

-

4

1

-

-

4

สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

-

2

2

1

-

รวมทั้งหมด

-

-

-

-

12

1

-

-

6

3

1

-

18

4

1

-

 

 

ลำดับที่

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

จำแนกตามคุณวุฒิ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

สำนักงานวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

3

5

-

8

2

วิทยาลัยศาสนศาสตร์สิรินธรราชวิทยาลัย

-

6

-

6

3

ศูนย์บริการวิชาการสิรินธรราชวิทยาลัย

2

3

1

6

รวม

5

14

1

20

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

1.8  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

1.8.1 ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ

ภารกิจ

งบดำเนินการ

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

1

ผลิตบัณฑิต

5,737,400

50,000

6,949,400

 

2

วิจัย

196,000

-

196,000

 

3

บริการวิชาการ

371,700

-

371,700

 

4

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

80,000

-

80,000

 

6

บริหารจัดการ

-

-

-

 

รวม

6,385,100

1,212,000

7,597,100

 

 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

               บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย            

              บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ         

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1

จุดที่ควรพัฒนา

1. การสอนออนไลน์ให้มีการปรับให้มีความเสถียรมากขึ้น

 

 

2. ควรมีแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การจัดกิจกรรม/โครงการอะไรก็ตามให้มีการเก็บคะแนนเอาไว้

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2

จุดที่ควรพัฒนา

1. สร้างแพลตฟอร์มสำหรับอาจารย์

 

 

2. ควรมีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรให้หาข้อมูลเนื่องจากมีหลายอย่างในการเอื้อประโยชน์

 

องค์ประกอบที่ 3

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. การเขียนรายงานผลการดำเนินการควรเขียนให้ครบกระบวนการ PDCA

3. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง มีการปรับปรุงอย่างไร

 

องค์ประกอบที่ 4

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

 

2. การเขียนรายงานผลการดำเนินการควรเขียนให้ครบกระบวนการ PDCA

 

 

3. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง มีการปรับปรุงอย่างไร

 

องค์ประกอบที่ 5

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. เพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

2. ขาดความชัดเจนในการจัดทำแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

 

1.1 จัดให้มีห้องสอนออนไลน์เป็นการเฉพาะทุกหลักสูตร

1.2จัดให้มีห้องทำงานของอาจารย์ให้เหมาะสมต่อการสอนออนไลน์

2.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ

 

1.1 ให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการทุกโครงการ

1.2 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะปีที่แล้วมาปรับปรุงปีต่อไป

 

 

1.1 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระดับวิทยาเขต ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านคุณวุฒิ คุณสมบัติและด้านผลงานทางวิชาการ และสร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนอาจารย์ที่มีความ

พร้อมและต้องการศึกษาต่อ/ผลิตผลงานทางวิชาการ/และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นรูปธรรม

1.1 ประสานกับสถาบันวิจัยญาณสังวรในการยื่นคำขอจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

 

 

1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์

2.1 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการทำความเข้าใจปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดำเนินการให้ครบกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ

3.1 ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการตามแผน และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป

1.1 ประชุมวางแผนจัดโครงการ

1.2 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์

2.1 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทำความเข้าใจปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดำเนินการให้ครบกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ

3.1 ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการตามแผน และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป

1.1 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร

2.1 ควรพัฒนาบุคลากรฝ่ายบุคคลให้มีความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ด้าน (ด้านบริหาร,ด้านพัฒนา และด้านอัตรากำลัง)

สรุปผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.42
3.42
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
5
5
บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
1.81
1.81
ไม่บรรลุ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5
5.00
5.00
บรรลุ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.21
4.21
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
3
3
ไม่บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
5
5
บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
4.33
4.33
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
4.48
4.48

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 6 3.94 5.00 3.42 4.21 ดี
2 3 5.00 3.00 5.00 4.33 ดี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 13 4.20 4.71 4.21 4.48 ดี
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 3.624.335.005.004.004.06
2563 3.573.124.005.005.003.83
2564 4.214.335.005.005.004.48
2565 4.523.333.335.005.004.06
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดที่ควรพัฒนา

 

 1. ควรมีการปรับแผนพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นแผนพัฒนาแบบมุ่งเป้าทั้งในด้านคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ควรมีกระบวนการติดตามการดำเนินงานของแผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นในตัวหลักสูตร ศักยภาพอาจารย์ควรไปตามมาตรฐานเป็นอันดับแรก
 2. หลักสูตรควรปรับให้มีความหลากหลายโดยดูความสอดคล้องกับโครงสร้างประชากร ควรมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ในระดับ ปตรี และ ป โท
 3. ควรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มากขึ้นโดยเร่งด่วน 
 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในสื่อต่างๆ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มากขึ้น
 5. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร์ศึกษาให้มีผลการดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้น
 6. ควรจัดทำแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงรุกของนักศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการตรวจติดตามเพื่อการพัฒนาเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 1. จุดที่ควรพัฒนา

  1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดแนวคิดการต่อยอดการวิจัย และการวิจัยเชิงบูรณาการ

 2. จัดทำแผนพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของอาจารย์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 3. ควรมีควรมีการจัดหาทุนในภายนอกให้มากขึ้นอาจเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 4. หาจุดเด่นที่หาจุดเด่นที่สำคัญของหน่วยงานหรือของหลักสูตรที่สามารถนำมาดำเนินงานได้เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. พัฒนาแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือทำวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาบริบท หรือปัญหาของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของชุมชนมากขึ้น
 2. พัฒนาแผนบริการวิชาการแก่สังคมระดับคณะให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ปรับปรุงแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายที่ที่กำหนดในระดับแผนและระดับโครงการ
 2. พัฒนาแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับหลักสูตร
 3. สร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายนอกได้รับรู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

จุดที่ควรพัฒนา

     1. ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต

2. จัดทำแผนในทุกส่วนงานอย่างชัดเจน และหาช่องทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานไปได้อย่างคุ้มทุน

3. เตรียมความพร้อมในเรื่องของความเสี่ยงในหลายหลายด้านเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น

 

บทสัมภาษณ์

ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดให้กับท่านมีมุมสะท้อนอย่างไร
นักศึกษาปัจจุบัน
            1. พึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนเพราะสิ่งที่ได้มาเนื่องจากอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนและเราสามารถค้นคว้าเนื้อหาได้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
มหาวิทยามีการ Support ในด้านใดบ้าง
          1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีการพัฒนาให้กับนักศึกษาที่ดีรวมทั้งเรื่องของทรัพยากรบุคลากรในการศึกษา มีการให้คำปรึกษาของอาจารย์เป็นอย่างดีโดยผ่านทางช่องทาง LINE กลุ่ม หรือแพลตฟอร์มต่างๆ มหาวิทยาลัยมีความขึ้นชื่อในการบ่มเพาะนักศึกษาให้กับการปฎิบัติตนในปัจจุบันที่ดี ด้านทางความประพฤติและด้านคุณธรรมจริยธรรม
อยากเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาให้นักศึกษาในด้านใด
         1. อยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนะแนวนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ดึงดูดนักศึกษาใหม่ให้เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น
        2. ควรพัฒนาในด้านสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ท่านทราบมช่องทางการสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยได้ช่องทางไหน
       1. มีผู้ติดต่อให้คำแนะนำ เห็นว่าเป็นมหาลัยที่ดีที่มีการพัฒนาทักษะตัวเองในการใช้ชีวิตในด้านพระพุทธศาสนา
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความสำคัญเกี่ยวกับชุมชนในด้านใดบ้าง มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง
      1.ความเชื่อมโยงระหว่างกันมี แต่ยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควรในด้านของชุมชนผู้นำชนชนกับทางมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกันค่อนข้างน้อย อาจด้วยสถาณการณ์ต่างๆ ต้องการอยากให้ชุมชนเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถานศึกษาร่วมกับผู้สูงอายุเนื่องจากชุมชนแห่งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก
ผู้ปกครอง
  อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรด้านกิจกรรม
       1.  อยากให้มีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้นักศึกษามีความคิดที่ดีมากขึ้นในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เนื่องจากนักศึกษาที่จบจากสถาบันแห่งนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างนี้
อยากให้มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นและมีการเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก
ศิษย์เก่า
ประทับจัยอย่างไรบ้างในตัวมหาวิทยาลัย
       1.ไม่มีความกดดันในการศึกษาเนื่องจากอาจารย์ให้คำปรึกษาที่ดีและสอนการใช้ชีวิตได้ดี
อยากให้มาหาวิทยาลัยพัฒนาด้านใด
       1. พอใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆมหาวิทยาลัยจัดระยะเวลาให้ได้เหมาะสม
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยในด้านใดบ้าง
      1. มีช่องทางเป็นไลน์กลุ่มของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาเป็นประจำอยู่เสมอ ได้มีการร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยบ้างในบางส่วนตามความเหมาะสมของเวลา
      2. อยากให้มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มเติมในด้านของภาษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน
     3. อยากให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเปิดหลักสูตรในระดับป. โท ให้สำเร็จอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักศึกษาที่สำเร็จไปแล้วจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมต่อ และอยากให้มีการเพิ่มหลักสูตรนิติศาสตร์ในระดับ ป.โท เช่นกัน

ภาพถ่าย