Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย


บทสรุปผู้บริหาร

 จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค.2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 4.20 อยู่ที่ระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบดังนี้

             องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำเนินการตามระบบที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไป ซึ่งวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับดี

            องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยญาณสังวรเพื่อวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทางวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีการส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ และอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจเรื่องการทำวิจัย จึงส่งผลให้วิทยาเขตฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 150,000 บาท ในปีการศึกษา 2564 ดังมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับดี

            องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ 5 โครงการ คือ โครงการต้านภัยยาเสพติด และโครงการ English Camp ซึ่งปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้โครงการมีการบูรณาการในเรื่องการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคมต่อไป ดังมีผลการประเมินตนเอง ในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 5  อยู่ในระดับดีมาก

            องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตมีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการ ซึ่งมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

            องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมีทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีการนัดประชุมโดยรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการบริหาร และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการและผู้ช่วยอธิการบดีดำเนินการในด้านของระบบสารสนเทศเพี่อการบริหารและการตัดสินใจ วิทยาเขตมหาวชิรา-ลงกรณราชวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา

ชื่อสถาบัน

ภาษาไทย        :     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

อักษรย่อ         :     มมร.มวก.

ภาษาอังกฤษ    : Mahamakut Buddhist University,MahavajiralongkornRajavidyalaya  Campus.

อักษรย่อ         :     MBU.MRC.

 ที่ตั้ง

57 หมู่ 1   วัดชูจิตธรรมาราม  ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13170 

หมายเลขโทรศัพท์  0-3574-5037-8       โทรสาร   0-3574-5037

Website  :  www.mrc.mbu.ac.th

 

 ประวัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

        เมื่อปีพุทธศักราช  2436  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลัยขึ้นในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระราชทานว่า “มหา-มกุฏราชวิทยาลัย”เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพย์บำรุงประจำปีและก่อสร้างสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย

       ครั้นเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัยพระองค์ทรงอุปถัมภ์ด้วยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงประจำปี อาศัยพระราชประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งพระวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยขึ้น  3 ประการดังนี้

 1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร
 2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ
 3. เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

          เมื่อกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ดำเนินแล้วปรากฏว่าพระวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้รับผลเป็นที่น่าพอใจตลอดมา

          เพื่อที่จะให้พระวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  ในฐานะที่ทรงเป็นนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมทั้งพระเถรานุเถระจึงได้ประกาศแต่งตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นโดยอาศัยนามว่า  “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์”โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ

 1. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
 2. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ
 3. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและนอกประเทศ
 4. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความสามารถ ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
 5. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าโต้ตอบ หรืออภิปรายได้อย่างกว้าง ขวางแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 6. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้เป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสมแก่กาลสมัย

    7. เพื่อความเจริญก้าวหน้าและคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา

          ทั้งนี้ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย   ปัจจุบันเรียกว่า  กรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันแห่งนี้เริ่มเปิดให้มีการอบรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี 7 วิทยาเขตอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศ รวม 7 แห่ง  คือ

   1. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 2. วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    4. วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

    5. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. วิทยาเขตร้อยเอ็ด บ้านดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดเลย

3 วิทยาลัย คือ

          1. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

          2. วิทยาลัยศาสนศาสตร์กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

          3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร

ประวัติวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

 ประวัติความเป็นมา

             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของพระภิกษุสามเณรโดยตรง ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขยายเขตการศึกษามาจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครโดยเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ระหว่างกิโลเมตรที่ 73-74 สายกรุงเทพมหานคร - สระบุรี ภายในวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง เลขที่ 57 หมู่ที่  1  ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 035-745037 โทรสาร  035-745038

           จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)วัดมกุฏกษัตริยาราม ว่า“ความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ จะต้องอนุวัติให้ทันกับความเจริญของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระประสงค์ที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          ในปี พ.ศ.2513-2514 ได้ทรงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทำหน้าที่ร่างหลักสูตร พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  และประกาศใช้เป็นหลักสูตรหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2514 สมัยฯพณฯ สุกิจ  นิมมานเหมินทร์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงประกาศใช้หลักสูตรแล้ว พระองค์ท่านได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกขึ้นชื่อว่า โรงเรียนวชิรมกุฏ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานครเป็นสาขาแห่งหนึ่งของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้หลักสูตร  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514

          ในปีเดียวกันนี้ นายฉบับ คุณนายสงวน ชูจิตตารมย์ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 186 ไร่ ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อมาได้มีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น 736 ไร่) ให้เป็นที่ตั้งสถานศึกษาของคณะสงฆ์ขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบทและเปิดทำการสอนพระภิกษุสามเณรขึ้นได้ทรงวางวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ไว้ 6 ประการ คือ :-

    1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์

    2. เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร

    3. เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาของชาวต่างประเทศ

    4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

    5. เพื่อเป็นสถานที่อบรมในด้านการปฏิบัติธรรม

    6. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมพระภิกษุผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในระดับสูง เช่นงานด้านการปกครองการเผยแผ่ การสาธารณูปการ เป็นต้น

         ขณะที่ทรงเตรียมการจะดำเนินงานภายหลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้วแต่พระดำริดังกล่าวยังไม่ทันสัมฤทธิ์ผล  พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2514 ต่อมาปี พ.ศ. 2516 พระเถรานุเถระผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติหลายรูป เช่น 

 1.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ              วัดบวรนิเวศวิหาร
 2.  สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกุโร)               วัดเทพศิรินทราวาส
 3.  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ  กนฺตาจาโร)           วัดมกุฏกษัตริยาราม
 4.  พระเทพเมธาจารย์ (สุวรรณ   กญฺจโน)                    วัดมกุฏกษัตริยาราม
 5.  พระธรรมวราจารย์ (แบน  กิตฺติสาโร)                      วัดบวรนิเวศวิหาร
 6.  พระราชธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์สิรินฺธโร)                วัดธรรมมงคล
 7.  พระเทพปัญญากวี         (บรรจง  กลฺลิโต)                วัดมกุฏกษัตริยาราม

         โดยร่วมกันก่อตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ขึ้น เริ่มแรกใช้ชื่อว่า  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย  เป็นที่รู้จักกันของประชาชนโดยทั่วไปว่า “วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย”ในปี พ.ศ. 2519 ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดชูจิตธรรมาราม” เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมย์ผู้ถวายที่ดินเพื่อการก่อตั้งครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  พระราชทานพระนามาภิไธยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารว่า“มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย”และทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อว่า“ม.ว.ก.”ภายใต้สีมาธรรมจักรพร้อมทั้งพระราชทานสุภาษิตว่า“วชิรูปมจิตฺโต  สิยา”(พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร)ให้เป็นตราประจำวิทยาลัย

 ด้านการศึกษา

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือหลักสูตรศาสนบัณฑิตใช้อักษรย่อว่า ศน.บ. โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนตามลำดับดังต่อไปนี้ 

            ในปี 2526 ได้เปิดสอนวิชาศาสนาบังคับและวิชาพื้นฐานทั่วไป ใน 2 ระดับชั้นคือ ศาสนศาสตร์ปีที่ 1 และปีที่2 ส่วนชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ต้องเข้าไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพฯ(รุ่นที่ 4 ) เป็นรุ่นสุดท้ายที่เข้าไปศึกษาต่อที่  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

            ในปี 2531 เปิดการเรียนการสอน 2สาขาวิชาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คณะมนุษยศาสตร์)และสาขาวิชาสังคมวิทยา (คณะสังคมศาสตร์)

            ในปี  2534 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก1สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ (คณะศึกษาศาสตร์)

            ในปี 2542 เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 1สาขาวิชาคือ สาขาวิชาปรัชญา (คณะศาสนาและปรัชญา) และ

            ในปี 2545 เปิดการสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง(คณะสังคมศาสตร์) 

            ในปี 2549 วิทยาเขตได้ขออนุมัติเปิดโครงการบัณฑิตศึกษา  ได้เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา, สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาการจัดการศึกษา(บริหารการศึกษาในปัจจุบัน)

ปัจจุบันในระดับปริญญาตรีมีการเรียนการสอน3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ(คณะศึกษาศาสตร์)  สาขาวิชาการปกครอง (คณะสังคมศาสตร์)  และสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (คณะศาสนาและปรัชญา)

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ปรัชญา/ปณิธาน
ความเพียรเลิศ  อดทนเยี่ยม  เปี่ยมกตัญญู  รู้สัจจะ

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

 โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ

          โครงสร้างการบริหาร (Organization Chart, Administrative Chart, และActivity Chart)

แผ่นภาพโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช-วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาลมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

แผนภาพที่ 1  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตามหน้าที่ (Activity Chart)

   ก.  สำนักงานวิทยาเขต

สำนักงานวิทยาเขต

          มีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมาย ดำเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของวิทยาเขต  บริหารงานบุคคล งานการเงินและการบัญชี  การติดตามประสานงานแผนและงบประมาณ และหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย  โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1 .  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

1.1  แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย

1.2  ติดต่อประสานงานด้านสื่อมวลชน

1.3  เขียนข่าวป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ และนำมาเผยแพร่

1.5 แจ้งข่าวสารและประกาศของทางราชการ

1.6 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 .  งานสารบรรณมีหน้าที่ดังนี้

2.1 จัดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการของวิทยาเขต

2.2 จัดเก็บหนังสือเอกสารราชการและเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งหนังสือภายในและภายนอก

2.3  ทำหน้าที่กรองงานเอกสารก่อนนำเสนอรองอธิการบดีลงนาม

2.4  ร่างและพิมพ์หนังสือ คำสั่ง ประกาศและระเบียบต่างๆ ของวิทยาเขต

2.5  ควบคุมและให้บริการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณสำนักงาน

2.6  ดำเนินงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามระเบียบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

2.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. 3. งานบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ดังนี้

3.1  ดำเนินการบรรจุ การโอนย้าย การลาทุกประเภทตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

3.2  จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการลงโทษทางวินัย การขอเลื่อนตำแหน่ง ทางวิชาการ การปรับลดเงินเดือนและออกหนังสือรับรองให้บุคลากร

3.3  จัดทำรายงานทำงาน บันทึกเวลาการทำงาน วันลา และวันขาดเสนอรองอธิการบดีเป็นรายเดือน

3.4  จัดทำสถิติบุคลากร เช่น การขาด การลา การมาสาย ผลงาน การผ่านงาน

3.5 ปฏิบัติงานตามระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

3.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. 4. งานการเงินและบัญชีมีหน้าทีดังนี้

4.1  ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ

4.2  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4.3  จัดทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำบัญชีเบิกจ่ายจากส่วนกลาง

4.4  จัดทำบัญชีงบดุลรายปี

4.5  ควบคุมยอดงบประมาณ และเงินทดรองจ่าย และเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4.6  ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร

4.7  ดำเนินงานตามระเบียบบริหารการเงิน  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

4.8  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

   5.งานพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้

5.1  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณแหล่งต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

5.2  จัดลงทะเบียน การจัดเก็บ  การซ่อมบำรุงรักษา การเบิกจ่าย การยืม และการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

5.3  ควบคุมดูแลห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของวิทยาเขต

5.4  ติดตามเรื่องการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายเงิน

5.5  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

5.6  ทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

5.7  จัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง

5.8  สำรวจ ตรวจนับพัสดุ ประจำปี

5.9  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  6. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่ ดังนี้

6.1  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ และประเภทการก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณซ่อมแซมหรือต่อเติม

6.2  ดูแลความปลอดภัย ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน และภายในอาคารเรียน สนามหญ้า สวนหย่อม  ต้นไม้ และไม้ประดับ

6.3  จัดหา/บริการสถานที่ประชุม/อบรม/สัมมนาและตกแต่งสถานที่ในงานพิธีของ วิทยาเขต

6.4  จัดเก็บรวบรวมงานด้านสถาปัตย์และแบบก่อสร้าง

6.5  ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต

6.6  ดำเนินการซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ

6.7 ซ่อมบำรุง รักษา และบริการการใช้รถยนต์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

6.8 รวบรวมหลักฐานการใช้รถยนต์ หลักฐานการซ่อมแซมและใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอขอตั้งเบิกงบประมาณ

6.9  ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ และการโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

6.10 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานติดตามและประสานงานมีหน้าที่ ดังนี้

7.1  ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

7.2  ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาเขต

7.3  ควบคุมและวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณ

7.4  เร่งรัด และติดตามเรื่องที่วิทยาเขตเสนอ

7.5  เสนองานตามคำสั่งอธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขต

7.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 8. งานแผนและงบประมาณมีหน้าที่ ดังนี้

8.1  รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของวิทยาเขต ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านการบริหารการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและใช้ทรัพยากรต่างๆ รวบทั้งการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาเขต

8.2  พิจารณาวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาว รับผิดชอบการประเมิน และการปฏิบัติตามแผนรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัย

8.3  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

9.1 จัดทำและพัฒนาระบบและเครื่องมือการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง

9.2 จัดทำรายงานการศึกษาตนเองของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการตรวจสอบภายใน

9.3 จัดทำการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

9.4 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง

ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

9.5 จัดเก็บเอกสารที่ส่งมาถึงสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานด้านเอกสารในฝ่ายต่างๆของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

9.6 จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง

 .  วิทยาลัยศาสนศาสตร์

วิทยาลัยศาสนศาสตร์

          มีผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย มีภารกิจในการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างให้อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะความเป็นครู ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม การติดตามประเมินผลการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหน้าที่อย่างอื่นตามที่รองอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมาย โดยมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 ฝ่ายบริหาร

    1 . งานทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ดังนี้

1.1  ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และออกบัตรนักศึกษา

1.2  ดำเนินการจัดทำและออกเอกสารสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและใบรับรอง

1.3   ดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลประวัติการศึกษา

1.4   ตรวจสอบวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษา

1.5   ดำเนินการรวบรวม ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการสอบรายวิชา และแจ้งการสอบ

1.6   ดำเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

1.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานกิจการนักศึกษามีหน้าที่ ดังนี้

2.1  ดำเนินการรับสมัคร สัมภาษณ์นักศึกษาและจัดทำบันทึกถ้อยคำ

2.2 ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของชมรม กลุ่มนักศึกษา พร้อมทั้ง ส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.3  ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา จัดห้องสอบและประสานงานการประสาทปริญญา  ตลอดถึงประสานกับกองกิจกรรมนักศึกษาภายนอกสถาบัน

2.4  ให้การแนะนำ ให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในการตัดสินใจเลือกศึกษา การโอน การย้ายคณะวิชา และการยื่นคำร้องต่าง ๆ

2.5  ดำเนินการสอบสวนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดระเบียบและลงโทษ

2.6  รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เผยแผ่แก่นักศึกษาและวินิจฉัยระเบียบวินัยเพื่อคุ้มครองสิทธินักศึกษา

2.7  จัดเก็บประวัติ  ภูมิหลังนักศึกษา

2.8   ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน เวลาว่าง และในโอกาสต่างๆ

2.9  จัดทำแผนระยะ 3-5ปี เพื่อรองรับนักศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและนำเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

2.10  จัดทำทำเนียบนักศึกษาทุกรุ่นไว้เป็นหลักฐาน

2.11  ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษา

2.12  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานธุรการ/การพิมพ์ มีหน้าที่ ดังนี้

3.1  ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของวิทยาลัยศาสนศาสตร์  

3.2  ร่างและพิมพ์หนังสือ โต้-ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3.3  ผลิตเอกสารและตรวจทางเอกสารในวิทยาลัยศาสนศาสตร์

3.4  ประสานงานกับสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต

3.5  จัดพิมพ์/บันทึกเอกสารประกอบการสอน/คำบรรยายของอาจารย์สอน

3.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

4.1  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4.2 รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหา-มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

4.3 จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล แยกเรื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ เพื่อสะดวกในการทำรายงานประจำปี

4.4 จัดทำรายงานประจำปี  ส่งต้นสังกัดตามกำหนด

4.5 มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ฝ่ายจัดการศึกษา

มีหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และส่งเสริมวิชาการของคณาจารย์ มีหน้าที่ ดังนี้

สาขาวิชา มีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล และรับผิดชอบ มีหน้าที่  ดังนี้

 1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
 2. จัดตารางสอน ชั่วโมงสอน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร
 3. ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน
 5. วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 6. ทดสอบความถูกต้องและมาตรฐานของข้อสอบและการวัดผลวิชานั้นๆ ประเมิน วิเคราะห์ วิจัย แนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านวิชาการ
 7. ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ
 8. ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนทั้งในและนอกวิทยาเขต
 9. รวบรวมเก็บหลักฐาน โครงการสอน แผนการเรียนการสอนของคณาจารย์หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 .  ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

          มีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมอบหมายมีภารกิจในการให้การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การวิจัย การเผยแผ่ผลงาน การอบรมสัมมนาและข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ

 1. งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้

1.1  ทำหน้าที่เป็นสารบรรณของศูนย์บริการวิชาการ

1.2  ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ – ตอบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

1.3  ผลิตเอกสารและตรวจทานเอกสารในศูนย์บริการวิชาการ

1.4  กลั่นกรองและนำเสนอหนังสือ

1.5  ประสานงานกับงานสารบรรณสำนักงานวิทยาเขต

1.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้

2.1  ดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรม ประชุมและสัมมนาของวิทยาเขต

2.2  จัดทำโครงการฝึกอบรม เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมรวมทั้งการประเมินผลของโครงการ

2.3  จัดหลักสูตรอบรมโครงการระยะสั้นเพื่อนำผลสู่การพัฒนาวิทยาเขต

2.4  จัดทำแผนพัฒนา/โครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.5  จัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับมอบหมาย

2.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

3.1  จัดทำนิทรรศการเผยแผ่ความรู้และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย

3.2 จัดทำวารสารหรือจุลสาร เพื่อเผยแผ่กิจกรรมและเผยแผ่รายงานประจำปี

3.3  เขียนข่าว ป้ายโฆษณา แผ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4  ติดตามข่าวสาร ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่าง ๆ นำมาเผยแผ่

3.5  แจ้งข่าวสาร และประกาศของทางราชการ

3.6  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      4 .  งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ/สารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้

4.1  ประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและศูนย์สารสนเทศในส่วนกลาง

4.2  เก็บรวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เช่น นักศึกษา บุคลากร โปรแกรมการศึกษาและอาคารสถานที่

4.3  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

4..4   จัดหาทุนอุดหนุนการวิจัย ในงบประมาณและนอกงบประมาณและนำเสนอโครงการวิจัย

4.5  วิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่และหน่วยงานใหม่

4.6  ดูแลเรื่องการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ โปรแกรมการศึกษา อาคารและสถานที่ ฯลฯ

4.7  ดูแลเรื่องสถิติข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4.8  ให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4.9  จัดทำสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

4.10 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป

4.11 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการของผู้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร  

4.12 หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานห้องสมุด มีหน้าที่ดังนี้

5.1  วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ

5.2  ระวังรักษาหนังสือ สำรวจและตรวจสอบและทำบันทึกรายงาน

5.3  จัดหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ให้สะดวกแก่การใช้

5.4  บริการให้ยืม-รับคืนหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

5.5  บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการหนังสือจองและหนังสือสำรอง

5.6  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการจัดทำรายชื่อหนังสือ

5.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ มีหน้าที่ดังนี้

6.1  ควบคุมดูแลและให้บริการห้องโสตทัศน์ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์

6.2 จัดเก็บบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

6.3  ผลิตสื่อบริการนักศึกษา

6.4  เก็บภาพและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต ทั้งภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว

6.5  นิเทศการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ก่อนใช้งาน

6.6  บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาทั้งในและนอกสถานที่

6.7  หน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

7.1  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

7.2 รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

7.3 จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล แยกเรื่องตามความจำเป็นเพื่อเป็นเอกสารประกอบตัวบ่งชี้ เพื่อสะดวกในการทำรายงานประจำปี

7.4 จัดทำรายงานประจำปี  ส่งต้นสังกัดตามกำหนด

7.5 มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหารวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

 1. พระกิตติสารสุธี                        รองอธิการบดี
 2. พระครูวิภัชธรรมวิจิตร                ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
 3. พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ             รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 4. พระมหาโชควรรธน์อาภากโร         ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 5. ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล               ผู้ช่วยอธิการบดี

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ลำดับที่

สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร

ระดับการศึกษา

รายชื่อหลักสูตร

1

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตร 2563

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

2

สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตร 2563

ปริญญาตรี

รัฐศาสตรบัณฑิต

3

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2562

ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

รวม

สาขาวิชาที่เปิดสอน 3 สาขาวิชา

จำนวน  3  หลักสูตร

 

1.6 จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ลำดับที่

คณะ/สาขา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

บรรพชิต

คฤหัสถ์

บรรพชิต

คฤหัสถ์

บรรพชิต

คฤหัสถ์

คณะศาสนาและปรัชญา

 

 

 

 

 

 

 

1

สาขาวิชาปรัชญา

14

2

-

-

-

-

16

คณะสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

2

สาขาวิชาการปกครอง

43

193

-

-

-

-

235

คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

3

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

10

10

-

-

-

-

20

รวม

 

 

-

-

-

-

271

 

 

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(รูป/คน)

2563

รวม

1.สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม

4

4

2.สาขาวิชาการปกครอง

48

48

3.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

-

-

รวม

52

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

1)   จำนวนอาจารย์ประจำ

 

ที่ คณะ/สาขา จำนวนอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ผศ. รศ ศ. ผศ รศ ศ. ผศ รศ ศ. ผศ รศ ศ.
1 สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรม         3 1     1       4 1 0 0
2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง         5       1 1     6 1 0 0
3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ         3       1 1     4 1 0 0
รวม         11 1     3 2     14 3    
รวมทั้งหมด   12 5 17

จำนวนอาจารย์ประจำ/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คณะ

สาขาวิชา

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

1

พระครูธรรมธร มะลิน

กิตฺติปาโล,ผศ.

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผศ.

ปริญญาโท

2

พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์

ปริญญาโท

3

พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์

ปริญญาโท

4

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์

ปริญญาเอก

5

นายชาญพัฒน์  ขำขัน

คณะศาสนาและปรัชญา

ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์

ปริญญาโท

6

ผศ.ดร.พนัด ด้วงติลี

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

ผศ.

ปริญญาเอก

7

นายอาทิตย์  ชูชัย

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาโท

8

นายวรวุฒิ  สุขสมบูรณ์

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาโท

9

นายมนตรี  รอดแก้ว

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาเอก

10

นางสาวณฐภัทร  อยู่ประไพ

คณะสังคมศาสตร์

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาโท

11

นายสนิท  วงปล้อมหิรัญ

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

ปริญญาโท

12

พระมหาสายัณห์ เปมสีโล,ดร.

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

ปริญญาเอก

13

ผศ.ดร.สำราญ  ศรีคำมูล

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

ผศ.

ปริญญาเอก

14

นางสาวนฤมล  ชุ่มเจริญสุข

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

ปริญญาโท

15

พระครูวินัยการโกวิท

คณะศึกษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์

ปริญญาโท

16

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร

 

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาโท

17

นายไชยยา  เรืองดี

 

การปกครอง

อาจารย์

ปริญญาโท

 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

  1.8  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

ลำดับ

ภารกิจ

งบดำเนินการ

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

1

ผลิตบัณฑิต

783,800

-

783,800

 

2

วิจัย

-

-

-

 

3

บริการวิชาการ

571,600

-

571,600

 

4

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

641,400

-

641,400

 

5

บริหารจัดการ

1,630,000

600,000

2,230,000

 

รวม

3,626,800

600,000

4,226,800

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่

ลำดับ

รายการ

จำนวน/ห้อง

หมายเหตุ

1

ห้องสมุด

2

 

2

ห้องคอมพิวเตอร์

4

 

3

ห้องเรียน

22

 

4

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

1

 

5

ห้องประชุม

1

 

6

ห้องประชาสัมพันธ์

1

 

           รวมทั้งสิ้น

           31

 

 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

1)  อัตลักษณ์

          บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ

2)  เอกลักษณ์

          บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ

 

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ทิศทางการเพิ่มขึ้นของคะแนนระดับหลักสูตรยังไม่ถึง 80%, อาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วุฒิปริญญาเอกมีน้อย. อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังไม่อยู่ในกระบวนการ และยังมีน้อย, จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ยังไม่ได้สัดส่วน,การบริการและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังต้องให้เกิดการดำเนินการผูกโยกกับศิษย์เก่า และต้องมีแผน/ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนดังกล่าวจนสามารถระบุได้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

เงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน น้อยมาก, การสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ยังไม่เห็นภาพชัด ตลอดถึงระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ ส่วนผลงานวิชาการ ควรได้ส่งเสริมให้จัดขึ้นอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

โครงการบริการวิชาการควรได้มีการสำรวจความต้องการชุมชน และทำให้ครบวงจร ตลอดจนมีแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการดังกล่าวด้วย รวมทั้งมีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการส่วนงานเพื่อพิจารณา

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กำหนดผู้รับผิดชอบการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัด มีการกำกับติดตามและประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม และกำหนดสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนาแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสถาบัน แล้วเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีให้ครอบคลุมพันธกิจแล้วจัดการอย่างเป็นระบบ ดำเนินการติดตามงานแผนการบริการและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน และมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนหลักสูตรที่มีอยู่ในส่วนงานจนเกิดผล

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

- จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในปี 2563 ประเด็นในวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกมีน้อย ซึ่งในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ในสาขาวิชาการปกครอง ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 ท่าน

- การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชา ได้เสนอขอเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านกระบวนการสอบสอน ในระดับ ผศ. จำนวน 6 รูป/คน โดยแยกเป็นสาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 รูป สาขาวิชาการปกครอง จำนวน 2 คน และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รูป/คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลงาน

- ในการบริการและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งผูกโยงไปสู่ศิษย์เก่า ซึ่งวิทยาเขตได้ทำการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าไว้บนเว็บไซต์ของวิทยาเขตแต่ข้อมูลยังไม่ครบสมบูรณ์ทุกชั้นปี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

- วิทยาเขตได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์สายวิชาการ ได้ยื่นขอเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายใน ได้แก่สถาบันวิจัยญาณสังวร และภายนอก เช่น วช. สกว.เป็นต้น และในปี 2564 อาจารย์ของวิทยาเขตได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 6เรื่อง ในทั้ง 3 สาขาวิชา

- วิทยาเขตให้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นในทุกปี ซึ่งจัดในวันบูรพาจารย์และวันเกษียณอายุราชการของบุคลากรในวิทยาเขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

-วิทยาเขตได้รวบรวมผลงานวิจัย และบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในเว็บไซต์ของวิทยาเขต

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-   วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มียุทธศาสตร์พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น มีคณะกรรมการบริการวิชาการจัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีการประเมินตามกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนชัดเจน และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชัดเจน มีการกำหนดภาระงานของคณะกรรมการ มีการกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผน และระดับโครงการ โดยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของวิทยาเขตมวก. https://mrc.mbu.ac.th 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

- วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ -มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

-มีการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ครบ 4 พันธกิจ คือด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

-มีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2563-2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน

-มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งมีการดำเนินงานมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 โดยนำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด

- มีแผนบริหารความเสี่ยง (RM)และแผนการจัดการความรู้ (KM) มีระบบและกลไกการจัดการความรู้และนําสู่การปฏิบัติ

-แผนพัฒนาบุคลากร วิทยาเขตฯ ได้มีส่วนร่วมในการร่างระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สรุปผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.80
3.80
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
3.68
3.68
ไม่บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5
1.47
1.47
ไม่บรรลุ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5
5.00
5.00
บรรลุ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
3.99
3.99
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5
5
4
บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5
1.68
1.68
ไม่บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3.89
3.56
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
4.28
4.20

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 6 3.38 5.00 3.80 3.99 ดี
2 3 1.68 4.00 5.00 3.56 ดี
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 13 2.96 4.86 4.40 4.20 ดี
ผลการประเมิน ปานกลาง ดีมาก ดี ดี ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 3.603.425.005.004.503.91
2563 3.655.005.005.004.504.30
2564 3.993.565.005.005.004.20
2565 3.853.333.335.005.003.79
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

จุดเด่น:

มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติอย่างหลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา:

 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรกำกับติดตามแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างใกล้ชิด โดยสนับสนุนงบประมาณ หรือจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์
 2. ควรกำหนดหัวข้อให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยอาจสำรวจความต้องการของศิษย์เก่าและนำมาเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ศิษย์เก่า
 3. ควรทบทวนการจัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่มุ่งเป้าผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

จุดเด่น:

มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
 2. ควรสรรหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก วิทยาเขตจัดหาข้อมูลแหล่งทุนภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ
 2. ควรร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยและเตรียมจัดทำโครงร่างขอเสนองานวิจัยที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทันท่วงทีเมื่อมีแหล่งทุนวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

จุดเด่น

มีแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนตามจุดเน้นของวิทยาเขตและนักศึกษามีส่วนร่วมดำเนินการตามแผนโดยจัดทำแผนบริการวิชาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งจัดทำแผนการใช้ประโยชน์

 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรกำหนดตัวบ่งชี้ระดับแผน ระดับโครงการ รวมทั้งจัดทำคู่มือการให้บริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน การกำกับติดตาม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 2. ควรหาแนวทางร่วมกันระหว่างชุมชนและวิทยาเขตเพื่อทบทวนและปรับแผนให้เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ควรกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างยั่งยืน โดยจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระยะยาวให้ครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วน มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งแสดงการบูรณาการกับพันธกิจอื่นให้ชัดเจนในผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ควรหาแนวทางการปรับแผน เพื่อให้เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

จุดเด่น

มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียด

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรนำข้อมูลของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุนค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร เพื่อจัดทำแผนการรับนักศึกษาให้ได้ตามจุดคุ้มทุนนั้น
 2. ควรนำการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปปรับใช้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
บทสัมภาษณ์

มีเหตุผลอะไรที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่

 • ค่าใช้จ่ายน้อย ใกล้บ้านและอยากให้ลูกได้ศึกษาในเรื่องของธรรมะด้วย

อยากให้ทางวิทยาเขตเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในส่วนไหน

 • ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ อยากให้วิทยาเขตมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

ในมุมมองของแม่ให้ลูกมาเรียนที่นี่มีมุมมองอย่างไร

 • วิทยาเขตดี น้องอยากเรียน มีด้านที่บวกมากกว่าด้านลบๆ จบที่นี่สูงกว่าที่อื่นและอยากให้มีเพื่อนๆมาเรียนมากขึ้น

เรียนที่วิทยาเขตมีความประทับใจในเรื่องอะไร และอยากให้วิทยาเขตปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง

 • ความประทับใจก้คือที่วิทยาเขตมีความเป็นพระ มีความเคยชินกับวัดมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ทำให้เลือกมาเรียนที่นี่ มีการปรับตัวง่ายไม่ต้องปรับตัวมากเหมือนทางโลก กรศึกษาอยู่ในขั้นมาตรฐานที่ดี มีการเลี้ยงภัตตาหารเพล มีความเป็นกันเอง ครู อาจารย์ สอนกันด้วยความเมตตาเป็นกันเองและได้ความรู้มากมายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและนำไปเผยแพร่และพัฒนาวัดต่อไป
 • ประทับใจคณาจารย์มีความเป็นกันเองมีสื่อเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายและได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นและนำเทคโนโลยีปัจจุบันไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มีสมาธิมากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยอื่น

ทราบได้อย่างไรว่าที่นี่เปิดสอนและตัดสินใจยังไง

 • เจอประกาศรับสมัครในเฟสบุ๊คและอยากเรียนที่นี่ เพราะใกล้บ้านและอยากศึกษาพระธรรมและทางโลกควบคู่ไปด้วยกัน
ภาพถ่าย