Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

คณะสังคมศาสตร์


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 4.57 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

         องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์รับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาดำเนินการให้สอดคล้องกับมีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด คณะสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ในส่วนของจำนวนอาจารย์นั้น คณะสังคมศาสตร์มีบุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนน้อย ดังนั้น   จึงควรวางแผนสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 นี้เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับดี

          องค์ประกอบที่ 2  งานวิจัย คณะสังคมศาสตร์มีบุคลากรอาจารย์ประจำ โดยมีสถาบันวิจัยญาณสังวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยด้านการวิจัยให้คณะสังคมศาสตร์ การวิจัยมีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก

          องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อวางระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำเป็นโครงการและผลการประเมินบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินงาน โดยคณะควรบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ประเมินผลความสำเร็จและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและสังคม คณะสังคมศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

         องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และสรุปการดำเนินงานโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง ในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

         องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ คณะสังคมศาสตร์มีการรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการประจำคณะ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรในคณะ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการนัดประชุมโดยคณบดีเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทางการบริหาร

          ในด้านการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์ ควรมีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ   ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สำหรับด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ควรมีการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวางแผนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน และสามารถใช้ในการดำเนินงานด้านคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย หรือสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ และนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ โดยการประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้บุคลากร คณาจารย์ ได้ทราบแนวทางระบบและกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะสังคมศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร เพื่อให้อาจารย์ทุกคณะและทุกส่วนงานสามารถนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป คณะสังคมศาสตร์มีผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก

 

บทนำ

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

 

คณะสังคมศาสตร์  เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะดังนี้

1.1.1 ชื่อคณะ    คณะสังคมศาสตร์

ภาษาไทย        : คณะสังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ     : FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

อักษรย่อ คือ SO

1.1.2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 248 อาคารสมเด็จพระวันรัต ถนนศาลายา-นครชัยศรี 

ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม   73170

โทรศัพท์          02 – 444 - 6000 ต่อ 1147 - 1148     

โทรสาร           02 -444-6080 

Website         www.Social.mbu.ac.th

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1.2.1 ปรัชญา   (Philosophy)

                   ความรู้คู่คุณธรรมนำพัฒนาสังคม

1.2.2 ปณิธาน  (Aspiration)

                   สร้างบัณฑิตให้รู้คิด รู้ทำ สร้างสรรค์สังคม

1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision Statements)

          มุ่งสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา

1.2.4 พันธกิจ (Mission Statements)

พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีรับผิดชอบต่อสังคม  

พันธกิจที่ 2 สร้างสรรค์ธรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และหลักธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งแก่สังคม

พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตามวิถีพุทธ     

พันธกิจที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล   

 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน แผนภูมิที่ 1

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน แผนภูมิที่ 2

1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

 1. พระมหาอรุณ ปญฺารุโณ                                       ประธานกรรมการ
 2. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ                             กรรมการ
 3. ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์                                      กรรมการ
 4. พระครูธรรมคุต (สุทธิพจน์ สุทธิวจโน)                         กรรมการ
 5. ดร.นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล                                     กรรมการ
 6. นายปริญญา ตรีธัญญา                                           กรรมการ
 7. รศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา                                         กรรมการ
 8. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ                                      กรรมการ
 9. รศ.พล.ต.ต.ดร. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์                        กรรมการ        
 10. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล                                 กรรมการ
 11. ผศ.ดร.ชนะศึก วิเศษชัย                                           กรรมการ
 12. พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธิสิริ                                       กรรมการและเลขานุการ
 13. ดร.เกษฎา ผาทอง                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ
 14. นางสาวอธิชา เอี่ยมวิลัย                                          ผู้ช่วยเลขานุการ
 15. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เหลื่อมแก้ว                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 

             ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์  ได้เปิดทำการสอน 2 ภาควิชา และ 5 หลักสูตร คือ

1.6.1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1.6.2 ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

1.6 จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 401 รูป/คน

จำนวนนักศึกษารับปีการศึกษา  2561 - 2564 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น รูป/คน ดังนี้

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 

2561

ปีการศึกษา 

2562

ปีการศึกษา 

2563

ปีการศึกษา 

2564

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3

2

2

5

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

19

7

33

42

สาขาวิชาการปกครอง

50

55

49

327

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

13

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

14

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น

72

64

84

401

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2561 - 2564 มีจำนวนผู้สำเร็จการทั้งสิ้น รูป/คน ดังนี้

สาขาวิชา

ปีการศึกษา 

2561

ปีการศึกษา 

2562

ปีการศึกษา 

2563

ปีการศึกษา 

2564

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

11

3

3

6

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

11

26

8

10

สาขาวิชาการปกครอง

60

52

43

69

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

-

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

-

รวมผู้สำเร็จการทั้งสิ้น

82

81

54

85

 

 

 

 

 

 

 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร

 

1.7.1 อาจารย์ประจำ

ที่

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล

สาขาวิชา

วุฒิการศึกษา

วันที่บรรจุ

ปีเกษียณ

1.        

พระมหาอรุณ ปญฺารุโณ

การปกครอง 

ปริญญาโท

03 พ.ค. 2548

30 ก.ย. 2576

2.        

พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ

การปกครอง 

ปริญญาโท

01 ธ.ค. 2553

30 ก.ย. 2585

3.        

ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์

การปกครอง 

ปริญญาเอก

01 ต.ค. 2557

30 ก.ย. 2582

4.        

ดร.นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล

การปกครอง 

ปริญญาเอก

01 มิ.ย. 2563

30 ก.ย. 2576

5.        

นายสมชัย แสนภูมี

การปกครอง 

ปริญญาโท

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

6.        

นายธนะชัย สามล

การปกครอง 

ปริญญาโท

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

7.        

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์,ดร.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาเอก

17 พ.ย. 2544

30 ก.ย. 2565

8.        

พระครูธรรมคุต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาโท

01 พ.ค. 2563

30 ก.ย. 2592

9.        

รศ.ประจวบ ประเสริฐสังข์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาโท

01 ก.พ. 2539

30 ก.ย. 2567

10.    

รศ.ดร.สุเทพ สุวีรางกูร

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาเอก

01 มิ.ย. 2540

30 ก.ย. 2571

11.    

ผศ.เสถียร วิพรมหา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาโท

01 มิ.ย. 2554

30 ก.ย. 2565

12.    

นางสาวนฤมล เจริญใจ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาโท

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

13.    

พระมหาสุรไกร ชินพุทฺธสิริ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

01 ต.ค. 2557

30 ก.ย. 2586

14.    

นายปริญญา ตรีธัญญา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

03 พ.ค. 2548

30 ก.ย. 2578

15.    

นางสาวณัฐชยา กำแพงแก้ว

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

01 ต.ค. 2557

30 ก.ย. 2588

16.    

นาวสาวณัฐหทัย  นิรัติศัย

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

01 ต.ค. 2557

30 ก.ย. 2587

17.    

ผศ.กฤติกา ชนะกุล

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

01 ต.ค. 2557

30 ก.ย. 2587

18.    

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาโท

01 พ.ค. 2563

30 ก.ย. 2593

19.    

รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

20.    

ดร.สมภพ ระงับทุกข์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

21.    

ดร.เกษฎา ผาทอง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก

 

 

22.    

ดร.ฐากูร หอมกลิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

 

23.    

ดร.อารดา ฉิมมากูร

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก

อาจารย์สัญญาจ้าง

สิ้นสุดสัญญาจ้าง          30 ก.ย. 2565

 

 

1.7.2 เจ้าหน้าที่

ที่

ชื่อ - ฉายา / นามสกุล

วุฒิการศึกษา

1.        

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ

เหลื่อมแก้ว

ปริญญาโท

2.        

นางสาวอธิชา

เอี่ยมวิลัย

ปริญญาโท

3.        

นายณัฏฐพล

บุดดีวรรณ

ปริญญาตรี

4.        

นางสาวจุฑามาศ

การสินครบุรี

ปริญญาโท

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่

 

1.8.1 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,000,000 บาท

1.8.2 อาคารสถานที่คณะสังคมศาตร์ เลขที่ 248 อาคารสมเด็จพระวันรัต ถนนศาลายา-นครชัยศรี 

ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม   73170

โทรศัพท์          02 – 444 - 6000 ต่อ 1147 - 1148     

โทรสาร           02 -444-6080 

Website         www.Social.mbu.ac.th

 

 

1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต                        

เอกลักษณ์

บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

การชี้นำ ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาของสังคม 2 เรื่อง

 1. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือ จิตสำนึกทางสังคม
 2. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

ที่ ข้อเสนอแนะกรรมการปีที่แล้ว ความคิดเห็นของคณะ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะกรรมการ

 

 

แผนพัฒนาฟื้นฟู (Improvement Plan) ระดับคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

สรุปผลการประเมิน
คณะสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบคุณภาพ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
3.01
3.70
3.70
บรรลุ
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.00
4.89
4.89
ไม่บรรลุ
1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.00
1.81
1.81
ไม่บรรลุ
1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5.00
5.00
5.00
บรรลุ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
5
5
บรรลุ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.00
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.23
4.23
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5.00
5
4
บรรลุ
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5.00
5
5
บรรลุ
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
5.00
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
5.00
4.67
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.00
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.00
5
5
บรรลุ
5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.00
5
5
บรรลุ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
5.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
4.65
4.57

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คณะสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.51-4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 6 3.90 5.00 3.70 4.23 ดี
2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก
รวม 13 4.18 4.86 4.35 4.57 ดีมาก
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปีการศึกษา องค์ประกอบที่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1-5
12345
2562 3.754.675.005.004.504.27
2563 3.555.005.005.004.504.26
2564 4.234.675.005.005.004.57
2565 3.813.173.335.005.003.72
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ควรมีการนำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตามลำดับ

ทางคณะควรมีเเผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ การเข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการ ทั้งระยะสั้นระยะยาว

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ควรมีการสรรหา จักสรร เเหล่งทุนทั้งภายในเเละภายนอกเพิ่มขึ้น

ควรมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

มหาวิทยาลัย เเละคณะ ควรมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

คณะควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานอาจารย์ให้อยู่ในฐานที่สูงขึ้น

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

นำผลการบริการวิชาการการประเมินของเเผนบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา ปรับปรุงเเละพัฒนาเเผนต่อไป

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ควรมีการจัดทำเเผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้น เเละระยะยาว

ควรมีการทำ MOU สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

ควรมีการระบุคณะทำงานในการกำกับติดตามเเผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ควรมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

ควรนำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยมาปรับปรุงพัฒนา หาเเนวทางในการเข้าถึงจุดคุ้มทุน

ผลงานของหลักสูตรด้านงานประกันคุณภาพ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น

บทสัมภาษณ์

ตัวเเทนเครือข่าย ต้องการให้คณะสังคมศาสตร์มีหลักสูตรระยะสั้น เเละเป็นศูนย์กลางทางด้านการขัดเกลาจิตใจเเละทางพระพุทธศาสนา

ตัวเเทนชุมชน นักศึกษามีความกะตืรือร้น ปฏิบัติงานได้หลายส่วน อยากให้มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่บริการทางวิชาการชุมชน เช่น ให้ความรู้ผู้สูงอายุ เป็นต้น อยากให้นักศึกษาฝึกงานมีความสัมพนกับชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

ตัวเเทนผู้ปกครอง สถานที่เหมาะเเก่การเรียนการสอน มีความสนใจในหลักสูตรมีอาจารย์ดูเเลดี เเละรายวิชาที่มีความเข้มข้นเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ โครงการที่คณะจัดมีหลากหลาย มีการบริการสังคม เเละหาประสบการณ์ที่ดี

ตัวเเทนผู้ปกครอง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าเหมาะเเก่การศึกษาเพื่อให้คนนอกได้รับทราบข้อมูลที่ดี เเละมีการเชิญชวนเรื่องการทำงาน เช่น เรียนสาขานี้เเล้วจบไปได้งานอะไร เป็นต้น

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา มีความพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนเเปลงส่งเเวดล้อมทางการศึกษาในทางที่ดีขึ้น ควรมีบริการรถรับส่งนักศึกษา หลักสูตรควรมีการปรับลำดับความจำเป็น เเละความสำคัญที่หลากหลาย เเละควรมีการสนับสนุนทุนเพื่อนักศึกษาด้วย

นักศึกษาปัจจุบัน ควรปรับปรุงด้านการอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟเสีย เป็นต้น ควรปรับปรุงเนื้อหาเพื่มเติมให้มีความเข้มเเข็ง เเละมีการเตรียมตัวนักศึกษาเข้าสู่สนามสอบเเข่งขัน

ภาพถ่าย