Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)


บทสรุปผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้ใช้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 153 รูป/คน ประกอบด้วยพระนักศึกษา/นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 32 รูป/คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 รูป/คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 รูป/คน และชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยนำผลการประเมินในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (2563) ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรประจำปี 2564 (มคอ.7) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน เท่ากับ 3.62 มีคุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพระดับดี ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 3.34 คุณภาพดี

 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3 3.33 คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4 3.97 คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 5 3.80 คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 6 4 3.00 คุณภาพปานกลาง

 

 

 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)

2) ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.บ. (การปกครอง) ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Government) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Pol.Sc. (Government)

3) สาขาวิชาการปกครอง

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” อีกทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยพื้นฐาน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้ฝึกภาคสนามในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์และหน่วยงานอื่นๆ หรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ตามระเบียบวิธีทางวิชาการ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา

2) ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” อีกทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยพื้นฐาน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้ฝึกภาคสนามในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์และหน่วยงานอื่นๆ หรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ตามระเบียบวิธีทางวิชาการ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

(2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีทักษะทางปัญญาและการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์

(3) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตามและจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(4) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ เข้าใจปัญหาสังคมและสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตามหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

(5) เพื่อส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิชาการ

1.4 รหัสหลักสูตร 25631864000425

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ปีการศึกษา 2565

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4.03
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
2.3 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2
1
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะทางคุณธรรม
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
3.34
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.89
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
4.4 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม
2
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.97
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
5.5 สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ นำหลักศาสนามาบูรณาการ
2
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.80
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (16 ตัวบ่งชี้)
3.62
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 3 - 1.00 4.52 3.34 ดี
3 3 3.33 - - 3.33 ดี
4 4 3.97 - - 3.97 ดี
5 5 4.00 3.75 - 3.80 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 16 3.74 3.17 4.52 3.62 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตร เเละคณาจารย์ที่มีความมั่นคง เเละพัฒนาตนเอง

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

หลักสูตรควรมีการสนับสนุนขับเคลื่อน จัดทำเเผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเเละเทคโนโลยีให้นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

จุดเด่น : หลักสูตรมีการพัฒนานักศึกษาในการเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรควรมีเเผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ใน มคอ 2

หลักสูตรควรมีการกำกับติดตามดูเเลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

จุดเด่น อาจารย์มีคุณวุฒิตรงเเละสัมพันธ์ เเละมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 ท่าน เเละเข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน

หลักสูตรควรส่งเสริมเเละพัฒนาอาจาย์ให้ตรงกับศาสตร์สาขาวิชา เเละควรมีการตีพิมพ์เผยเเพร่ผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ผลตำเเหน่งทางวิชาการ

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ TQF

หลักสูตรควรมีการบูรณาการรายวิชาด้านพระพุทธศาสนา

รายวิชาที่มีการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ควรมีการพิจารณาออกเเบบ การจัดการเรียนการสอน เเละการประเมินผลความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนในมคอ 3 เเละ มคอ 5

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์

ศิษย์เก่า หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่ดีครบทุกด้าน อยากให้เพิ่มเติมเรื่ิองการกรรมฐาน เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตเเละจิตใจ มีสติในการเรียนรู้ เเละจะกลับมาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นักศึกษาปัจจุบัน ได้ความรู้ สนุกสนานในการเรียน เเละค่าใช้จ่ายไม่สูง อาจารย์มีการสอนที่ดี สนุนสนานเป็นกันเอง อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบงานเอกสารราชการทั่วไป เเละการเรียนการสอนที่บูรณาการกับท้องถิ่นเพิ่มเติม  โครงการ/กิจกรรม ที่หลัสูตรจัดให้ สร้างความใกล็ชิดกับชุมชนเเละสร้างประโยชน์กับตัวนักศึกษาเเละชุมชน โดยมีการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม เเละจัดตรงตามความต้องการของนักศึกษา 

ควรมีการพัฒนาห้องเรียน เเอร์เสีย เเละห้องจัดกิจกรรมสันทนาการ

ภาพถ่าย