Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2562)


บทสรุปผู้บริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่ได้มีการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง องค์ประกอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 มีระดับคุณภาพดี และเมื่อเพื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการกำกับมาตรฐาน ผลการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มาตรฐาน (ผ่าน)

องค์ประกอบที่ 2 ด้านบัณฑิต มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจุดเด่นขององค์ประกอบนี้คือ นักศึกษาหรือบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

องค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจุดเด่นขององค์ประกอบนี้คือ การคงอยู่ของนักศึกษายังคงมีปริมาณมากอยู่ในระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 ด้านอาจารย์ มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งจุดเด่นขององค์ประกอบนี้คือ การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งจุดเด่นขององค์ประกอบนี้คือ หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดำเนินงานของหลักสูตรได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

องค์ประกอบที่ 6 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีซึ่งจุดเด่นขององค์ประกอบนี้คือ มีระบบการดำเนินการให้การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาและมีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างในภาคการศึกษาต่อไป

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2562)

2) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

3) สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (โท)

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ มีปรัชญาพื้นฐานมุ่งเน้น การสร้างองค์ความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ฝึกทักษะการยกระดับ ภาพรวมเชิงนามธรรม การวิพากษ์ข้อจ ากัดขององค์ความรู้ที่มีอยู่ การสังเคราะห์จุดแข็งของทฤษฎีต่าง ๆ เข้า ด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างเสริมสาขาวิชาการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและ มนุษย์ที่ลุ่มลึกและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎีใหม่ที่มีผลในเชิงปฏิบัติต่อสังคมได้ หลักสูตรดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการศึกษาทฤษฎีสร้างสรรค์สังคม การทำวิจัยภาคสนาม และการเปรียบเทียบประสบการณ์สนามในที่ต่าง ๆ การศึกษาเงื่อนไขและบริบทของการเปลี่ยนแปลง การยกระดับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เป็นนามธรรมใน ระดับต่าง ๆ และการสังเคราะห์ภาพรวมเชิงนามธรรม องค์ความรู้และทักษะที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการวิจัยนี้ นอกจากจะทำให้เกิดสำนึกเชิงจริยธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมแล้ว ยังจะนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่ ตระหนัก เท่าทันและเสนอทางเลือกต่อวิกฤตทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย กับทั้งการนำเอาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต ดังปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาและ ส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์” (To focus on learning society according to Buddhism, searching and research for development and promotion of human value)

2) ความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญามีความสำคัญต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระบบเพราะต้องการพัฒนาให้นักศึกษาที่ สามารถมีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับปรัชญาของบัณฑิตวิทยาลัย คือ ส่งเสริมศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนของบัณฑิตด้วยหลักสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

๒) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร นักวิชาการและนักวิจัย ที่มีความรู้ในด้าน สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อสนองต่อองค์กรคณะสงฆ์และสังคมทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

๓) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์หลักการรวมทั้งเป้าหมายวิธีการทางสังคมวิทยาตาม แนวพุทธศาสตร์

๔) เพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา กล้าเผชิญ สถานการณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตนและองค์กรได้เป็นอย่างดี

๕) เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพในการการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์ ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป

1.4 รหัสหลักสูตร 25621866000628

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ปีการศึกษา 2565

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

ผ่าน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผ่าน
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผ่าน
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ

ผ่าน
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

ผ่าน
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน

การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน

หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโท และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4.43
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5
1.08
2.3 บัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.50
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
4.03
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
2
4.4 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม
2
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.01
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
5.5 สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ นำหลักศาสนามาบูรณาการ
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้)
3.17
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 3 - 2.00 2.76 2.50 ปานกลาง
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 4 3.01 - - 3.01 ดี
5 4 4.00 3.67 - 3.75 ดี
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 15 3.13 3.40 2.76 3.17 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ปานกลาง ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

หลักสูตรควรมีการจัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านการอนุมัติจากวิทยาเขตเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1.ควรมีการการจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา เป็นแฟ้มประวัติ เพื่อการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือพัฒนาการทำงานให้มีความก้าวหน้า เพราะทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทั้ง hard skill และ soft skill สามารถเสริมทักษะให้เหมาะสมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตราคงอยู่ในกรณีสำหรับนักศึกษาที่ตกค้างแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงกระบวนการนักศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

3. ควรมีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนจากนักศึกษา เพื่อนำมาเป็นแนวคำตอบไว้ในเว็บไซต์ สำหรับเป็นข้อมูลให้แก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. หลักสูตรจะต้องมีการหารือและทบทวนกระบวนการในการจัดสรรหาอัตรากำลัง การพัฒนาอาจารย์ วิธีการจ้างอาจารย์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรักษาการคงอยู่ของหลักสูตร และความมั่งคงสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2. ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอตำแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
  • หลักสูตรควรปรับกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองเชิงกระบวนการให้เห็นภาพที่ชัดเจน
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์มากขึ้น จะช่วยให้การเขียนรายงานในบางประเด็นดีขึ้น
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย