Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


บทสรุปผู้บริหาร

 ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐาน เท่ากับ 3.51 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 ผลคะแนน 4.33 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 ผลคะแนน 3.33 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี

องค์ประกอบที่ 4 ผลคะแนน 2.81 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 ผลคะแนน 3.60 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี

องค์ประกอบที่ 6 ผลคะแนน 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

2) ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)

3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนให้มีการบูรณาการการสอนให้เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ (Capability) ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษกล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2) ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันความต้องการทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถทางภาษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันในบริบทนานาชาติและในบริบทประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมากพอที่จะเป็นแม่แบบได้และสามารถพัฒนาความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางภาษาอังกฤษกับบริบทของโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ ทรัพยากรณ์มนุษย์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการปรับเปลี่ยนหลักแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

2. บัณฑิตมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
3. บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนางานทางวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติและนานาชาติ
4. บัณฑิตมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4 รหัสหลักสูตร 25621864001166

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2565

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5.00
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
2.3 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2
3
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะทางคุณธรรม
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.33
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
2.22
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
4.4 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม
2
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.81
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
5.5 สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ นำหลักศาสนามาบูรณาการ
2
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.60
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (16 ตัวบ่งชี้)
3.51
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 3 - 3.00 5.00 4.33 ดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ดี
4 4 2.81 - - 2.81 ปานกลาง
5 5 3.00 3.75 - 3.60 ดี
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 16 3.03 3.67 5.00 3.51 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
-
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1 หลักสูตรควรมีกระบวนการมีแผนการดำเนินงานจัดการรับนักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการต่างๆหรือกระบวนการต่างๆให้ได้ถึงผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 2.ผลการดำเนินงานผลในกระบวนการพัฒนานักศึกษาแต่ละได้ ส่งผลอย่างไรให้กับนักศึกษาในหลักสูตรครูอธิบายกระบวนการดำเนินการให้ ส่งผลอย่างไรให้กับนักศึกษาในหลักสูตรควรอธิบายกระบวนการดำเนินการให้เห็นภาพชัดเจน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ข้อเสนอแนะ

1 หลักสูตรควรจัดทำหลักสูตรควรจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อการรองรับอัตราที่เปลี่ยนแปลงของอาจารย์ประจำหลักสูตร

2ให้อาจารย์ในสาขาจัดทำผลงานวิชาการให้ครบทุกท่านและตรงตามสาขาที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

การปรับสาระรายวิชาท่านดำเนินการของ OBD ให้ เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ศาสตรที่ทันสมัยอย่างไรเพื่อให้หลักสูตรความน่าสนใจมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรควรสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทั้งระบบการศึกษานอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ mou กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นระบบห้องสมุดที่สามารถสืบค้นได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อการสอนต่างๆ

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)

จุดเด่น

หลักสูตรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมได้ปฎิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ร่วมกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ให้ทางมหาวิทยาลัยดูแลการปรับแก้ไขหลักสูตรรายวิชาภาษาภาษาอังกฤษ ในเทอมแรกของนักศึกษาปีที่1ได้ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอย่างเต็ม ศักยภาพ เพื่อการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

บทสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง

สิ่งใดที่ท่านคิดว่าดีแล้วในหลักสูตร และอยากให้ปรับปรุงด้านใด

      อาจารย์ในหลักสูตร มีคุณภาพสูงเหมาะสมแล้ว

  การดำเนินงานการดำเนินงานของหลักสูตรพบว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว

  อยากให้จัดเตรียมสถานที่ให้นักศึกษาสำหรับอยากให้จัดเตรียมสถานที่ให้นักศึกษาสำหรับการจัดตั้งหอพัก

นักศึกษาปัจจุบัน

สิ่งใดที่ท่านคิดว่าดีแล้วในหลักสูตร

     อาจารย์ประจำหลักสูตรให้การดูแลให้คำอบรมและเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาในช่วงที่นักศึกษามีปัญหา

    อาจารย์มีประติสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษากิจกรรมต่างๆและความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์

ข้อเสียของหลักสูตร

    ในหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่มากเกินไปซึ่งส่งผลให้การเรียนมีปัญหา

    มหาวิทยาลัยควรตัดปูนในด้านการศึกษามากกว่าด้านกิจกรรม

   อยากให้มหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษา ในราคา2-3 พันบาท   

ตัวแทนผู้ประกอบการ

สิ่งที่ให้ท่านคิดว่าดีแล้วในหลักสูตร

     ขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีภูมิความรู้ที่สามารถถ่าย ถอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆในหน่วยงานที่ได้ออกฝึกประสบการณ์

ภาพถ่าย