Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)


บทสรุปผู้บริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) เป็นหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในเรือนจำ  โดยได้รับการอนุมัติและอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ ให้ขยายผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในเรือนจำ ตามหนังสือที่ ยธ 07081/33592 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  มีเรือนจำพร้อมเปิดทำการจัดการเรียนการสอนจำนวน 5 แห่ง คือ เรือนจำกลางระยอง และเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำคลองเปรม เรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในกาลนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 และการประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ไว้ 6 องค์ประกอบ  9 ตัวชี้วัด ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การกำกับมาตรฐานเป็นการพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและการดำเนินการต้องเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรฯ มีผลการประเมิน ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

          หลักสูตรฯไม่ขอรับการประเมินในตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี หลักสูตรได้ดำเนินการรับการประเมินในตัวชี้วัดที่ 3 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรฯมีผลการประเมินได้ 1.00

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

หลักสูตรฯให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาโโยมีการรายงานอัตราการคงอยู่ ถึงแม้จะลดลงแต่เป็นผลมาจากนักศึกษามีการพ้นโทษและออกจากเรือนจำจึงไม่สามารถเรียนต่อได้ เนื่องจากเป็นการเปิดเรียนเป็นที่ที่ 2 จึงไม่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา มีการจัดทำช่องทางให้นักศึกษาได้ส่งข้อร้องเรียนผ่านสมุดให้คำปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 3  คะแนนการประเมินได้ 4.00

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

หลักสูตร ฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหลักสูตรจึงจัดให้มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในองค์ประกอบนี้หลักสูตรมีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.08

องค์ประกอยที่ 5 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

คณะกรรมบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรจึงดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  อีกทั้งมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีการกำหนดระบบกลไกในการประเมินผู้เรียนและมีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในองค์ประกอบนี้มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.20

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้

หลักสูตรมีการดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน  ห้องสมุด ความพร้อมด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปรกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หนังสือ ตำรา แบบเรียน โดยกำหนดให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้องมีจำนวนที่เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน หลักสูตรจึงดำเนินการจัดทำโครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนเพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนให้กับนักศึกษา และได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามเกณฑ์ของการกระกันคุณภาพ ในองค์ประกอบนี้หลักสูตรมีผลการประเมินเท่ากับ 4.00

สรุป ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศาสนาและปรัชญาปีการศึกษา 2565 มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับ ดี

 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)

3) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด คณะศาสนาและปรัชญา

2) สถานที่เปิดสอน

คณะศาสนาและปรัชญา เรือนจำ/ทัณฑสถาน

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนา มีสติปัญญา มีคุณธรรม ขัดเกลาพฤตินิสัยมีจิตใจงดงาม และสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต

2) ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้พระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังด้วยหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิทยบริการที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังระดับดีและดีเยี่ยมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาจิตของตนเองได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรที่จะจัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน คือ จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเปิดสอนสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน มหาวิทยาลัยโดยคณะศาสนาและปรัชญา จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการทำความร่วมมือร่วมกัน (MOU) ในการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น

ดังวัตถุประสงค์และรูปแบบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และการขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสุขต่อไป

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง

2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาพฤตินิสัยและพัฒนาสังคม

1.4 รหัสหลักสูตร T20202150107089

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะศาสนาและปรัชญา
ปีการศึกษา 2565

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่รับการประเมิน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ไม่รับการประเมิน
2.3 บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2
1
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะทางคุณธรรม
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
1.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
4
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
4
4.4 ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านศาสนาหรือการพัฒนาคุณธรรม
2
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.08
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
4
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
5.5 สัดส่วนหน่วยกิตของวิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาหลักศาสนา หรือ นำหลักศาสนามาบูรณาการ
2
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.20
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (14 ตัวบ่งชี้)
3.81
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 1 - 1.00 - 1.00 น้อย
3 3 4.00 - - 4.00 ดี
4 4 4.08 - - 4.08 ดีมาก
5 5 4.00 4.25 - 4.20 ดีมาก
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 14 4.04 3.50 - 3.81 ดี
ผลการประเมิน ดีมาก ดี - ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ควรมีการเเนบเอกสาร มคอ 2 หลักสูตรมีการวางเเผนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร เป็นต้น

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

หลักสูตรควรมีการวางเเผนในการจัดสอบภาษาอังกฤษ เเละเทคโนโลยีในหลักสูตรตามความเหมาะสมของนักศึกษาเเละข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเรือนจำ

ควรมีการกำกับติดตามผู้ใช้บัณฑิต เเละภาวะการมีงานทำของนักศึกษาของเรือนจำ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

หลักสูตรมีการสร้างเเรงจูงใจที่ดีในการเรียนการสอนในเรือนจำ

หลักสูตรควรมีการขอทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษาหรือความร้าวมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

หลักสสูตรมีการออกเเบบกิจกรรมของเเต่ละเรือนจำตามบริบท

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น มีการศึกษาต่อเเละมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการ มีการนำผลงานไปตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

มีการกำหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจน มีการปฏิบัติหน้าที่กาารเรียนการสอนเเละการพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการอย่างเต็มที่

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

หลักสูตรมีการนำข้อจำกัด ปัญหา เเละอุปสรรคที่พบเจอจากการเรียนการสอนมาออกเเบบหลักสูตรเเละกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ควรมีการออกเเบบหลักสูตร หรือรายวิชาที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาในเรือนจำ เช่น จิตวิทยาการใช้ชีวิต การบำบัดฟื้นฟู การเสริมสร้างจิตสำนึกจริยศาสตร์ เป็นต้น

 การวางเเผนรายวิชาหลักสูตรเเละการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาควรมีการเสริมสร้างความเข้มเเข็งทางจิตใจ การฟื้นฟูต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย