Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 4.25 มีคุณภาพระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 นี้ คือ ผ่าน

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งในองค์ประกอบที่ 2 นี้ มีผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 นี้ เท่ากับ 4.95 คุณภาพดีมาก

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นักศึกษา ระบบการประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 4 คุณภาพดี

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 4.11 คุณภาพดีมาก

          องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 4.25 คุณภาพดีมาก

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการaเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ  4 คุณภาพดี

 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

2) ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

3) สาขาวิชาการประถมศึกษา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

        มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถ/ทักษะในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ มีจิตอาสา ช่วยเหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

2) ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอน วิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีความปรีชาสามารถ ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านการประถมศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ รักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ และสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทำงานได้

2. ให้มีความรู้ ความสามารถ/ทักษะด้านวิทยาการการสอน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก นำความรู้ ความสามารถ/ทักษะ ไปพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา ให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาชีวิตได้ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.  มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ นำข้อมูลสารสนเทศตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาความรู้ สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการ และการทำงานได้

4. ให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีสามารถครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป

5.  มีความสามารถ/ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  มีทักษะในการวางแผนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105491

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2564

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4.95
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.98
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
4
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
4.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
4
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.11
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
4
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.25
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
4.25
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.98 4.98 ดีมาก
3 3 4.00 - - 4.00 ดี
4 3 4.11 - - 4.11 ดีมาก
5 4 4.00 4.33 - 4.25 ดีมาก
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 4.05 4.25 4.98 4.25 ดีมาก
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

- การมีงานทำของบัณฑิตควรจะมีการแยกแยะด้วยว่าทำงานตรงกับวุฒที่ศึดษามาหรือไม่  จำนวนเท่าไหร่

- ควรส่งเสริมควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบได้ทำงานตรงกับสาขาที่จบ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1.ควรมีการทบทวนว่าทำไมมีการเข้ามายืนยันสิทธิ์น้อย  ทั้งๆที่สอบผ่านเยอะ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
-
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ควรนำข้อมูลผลสอบของนักศึกษาในการสอบคุรุสภามาปรับปรุงพัฒนาตน แก้ไขให้นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและฐานข้อมูลในการส่งเสริมให้นักศึกษา เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์

 การปฐมศึกษา
นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต
นักศึกษาที่จบไปแล้วไปทำงานในส่วนงานนี้ เป็นเช่นไรบ้าง
1.มีนิสัยขยันตรงต่อเวลานักศึกษาสอนได้ทุกวิชาเหมาะสมกับหลักสูตรที่ได้ศึกษามารวมถึงการผลิตสื่อสามารถทำได้ดี ในการนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน และมีความเป็นกันเองช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อในสิ่งต่างๆ ถือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอนตลอดเวลา
นักศึกษาปัจจุบันในปีที่4
หลักสูตรดูแลและอบรมและให้การช่วยเหลือในด้านใดบ้าง
1. มีการส่งเสริมเกี่ยวกับงานวิชาการในส่วนของกิจกรรมเช่นเวทีการแข็งขันทักษะภาษาไทย มีการอบรมการสร้างสื่อเทคโนโลยีออนไลน์
นักศึกษามีความพึงพอใจในหลักสูตรอย่างไร สามารถนำไปใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน
2. มีความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับค่าเทอมในหลักสูตร หลักสื่อช่วยสอนให้เป็นคนดีเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้
3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีความสามารถและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีให้กับนักศึกษาและมีการแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและ
4. ในการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องน้องนักศึกษาทางด้านออนไลน์ เนื่องจากเป็นนักกีฬาจึงใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์
5. สามารถนำความรู้มาใช้ในการสอนในขณะปฎิบัติงานซึ่งทำให้เราได้ปฎิบัติหน้าที่ในการฝึกสอนอย่างเต็มศักยภาพ
6. คณาจารย์มีความอบอุ่น สามรถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งศาสนาเรามีหลักธรรมและคุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง
1. นำหลักธรรมแห่งความสำเร็จในอิทธิบาทสี่เพื่อมาพัฒนาตนเองใช้ในชีวิตประจำวัน
ต้องการอยากให้สถานศึกษามีการปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งใด
1. อยากให้มีการเพิ่มเกี่ยวกับในส่วนของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆในการศึกษา
มีการสอบสมทนะทางคุรุสภาอย่างไร
1. มีการสอบสี่วิชาที่สอบผ่านมีภาษาไทยผ่านทั้ง 13 คน และเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบผ่าน 3 คน ยังขาดในส่วนของวิชาชีพครู
2. ควรนำข้อมูลผลสอบของนักศึกษาในการสอบคุรุสภามาปรับปรุงพัฒนาตน แก้ไขให้นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและฐานข้อมูลในการส่งเสริมให้นักศึกษาให้สามารถสอบผ่านได้ทุกรูปคนเนื่องจากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ภาพถ่าย