Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)


บทสรุปผู้บริหาร

 ผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม มคอ.2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเองคือ 3.68 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

      องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  หลักสูตรมีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 คือ หลักสูตรได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.73 โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 15 รูป/คน และได้งานทำทุกคน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

       องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ในการรับและพัฒนานักศึกษาทางหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

       องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.11 อยู่ในระดับคุณภาพดี

      องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ในการดำเนินการหลักสูตรได้มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี

       องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

2) ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

3) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี )

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

2) สถานที่เปิดสอน

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 84/1 วัดประชานิยม ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา

2) ความสำคัญของหลักสูตร

     2.1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทางด้านการสอนพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณสำหรับครู

     2.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

     3.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา การบูรณาการ การประยุกต์ใช้พุทธวิทยากับการศึกษา ศาสตร์การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.2 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและสังคม สร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21

     3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะคุณสมบัติความเป็นครูที่ดี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทำงานได้

1.4 รหัสหลักสูตร 25621864000762

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2564

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4.46
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.73
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
5
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.11
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
5
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
5
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.68
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.73 4.73 ดีมาก
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 3.11 - - 3.11 ดี
5 4 4.00 4.00 - 4.00 ดี
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 3.19 4.00 4.73 3.68 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

จุดเด่น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีผลงานทางวิชาการครบถ้วน ถือว่าเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับหลักสูตรในเรื่องของวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

จุดเด่น

คุณภาพตามกรอบคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ครบทั้ง 6 ด้าน

โอกาสในการพัฒนา

คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถพัฒนาให้มีความโดนเด่นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 • ควรมีกลไกในการติดตามบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฃ
 • เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อในหลักสูตรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 • ร่วมมือกับฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 • ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • จัดทำแผนพัฒนาตนเองและมีระบบติดตามของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและแนวทางที่กำหนดไว้
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 • ควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 • พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 • ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อสารเรียนการสอนออนไลน์ และเพิ่มช่องทางในการเผยแผ่ผ่านโซเชียลมิเดียต่างๆ
 • จัดสรรทุนในการจัดซื้อlicense zoom ของวิทยาลัย
สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์

ศิษย์เก่า

 1. ความพึงพอใจในสถานที่แห่งนี้

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสในเรื่องของทุนทรัพย์ให้กับนักศึกษา และสอนให้เป็นคนมีจิตอาสา

 1. สิ่งบกพร่องที่ต้องแก้ไข

อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดติ๋วสำหรับการรับสอบบรรจุเพื่อเป็นแนวทางแนะนำเตรียมความพร้อมให้กับสนามสอบด้านนอก สำหรับครูผู้ช่วยคณิตอังกฤษและภาษาไทย

อยากให้มีการจัดทำการสอนที่เน้นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

 1. จะแนะนำมหาลัยให้กับบุคคลด้านนอกอย่างไร

แนะนำได้จากประสบการณ์ตัวเองทางด้านการให้ทุน และสามารถทำให้สอบบรรจุได้ คือได้จากการพยายาม

 1. หลักธรรมที่เรานำไปใช้ในหน่วยงาน

พรหมวิหาร 4 และอิทธิบาท 4

 1. มมร วศก มีจุดที่บกพร่องตรงไหน แนะนำคนให้มาเรียนในหลักสูตรอย่างไร และมีความพึงพอใจอย่างไรกับหลักสูตร

เข้ามาเรียนที่นี่คิดว่าสถาบันที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามก็สำเร็จได้ ในระหว่างการศึกษาอาจารย์ทุกท่าน ส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผลักดันแนวทางการทำงานอีกด้วย ข้อแนะนำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอยากให้มีการพัฒนามากขึ้น และในเรื่องของการจัดอบรม จัดติวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า

ผู้ปกครอง

 1. การเรียน การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นอย่างไรบ้าง

สนับสนุนแนะนำให้ท่านไปเรียน ส่วนกิจวัตรประจำวันในหน้าที่ของนักศึกษามีความขยันดี มีความรับผิดชอบ มีการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าเทอมบ้าง

ภาพถ่าย

1_16

2_11

3_104_45_36_4