Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา


บทสรุปผู้บริหาร

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสุตรใหม่ พ.ศ.2563) เป็นหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในเรือนจำ  โดยได้รับการอนุมัติและอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์ ให้ขยายผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในเรือนจำ ตามหนังสือที่ ยธ 07081/33592 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  มีเรือนจำพร้อมเปิดทำการจัดการเรียนการสอนจำนวน 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางระยอง และเรือนจำกลางบางขวาง โดยเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในเรือนจำของปีการศึกษา 2563 จึงไม่ครบกระบวนการเมื่อสิ้นปีการศึกษา พบว่า เรือนจำกลางบางขวาง ทำการสอนได้ 2 วิชา เรือนจำกลางระยองทำการสอนได้ 4 วิชา อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 และการประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ คะเเนนเฉลี่ยรวม 2.85 อยู่ในระดับ ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

          การกำกับมาตรฐานเป็นการพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสุตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและการดำเนิการต้องเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเินนงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรฯ มีผลการประเมิน ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

        หลักสูตรฯ ไม่ขอรับการประเมิน ตามหนังสือจากสำนักงานการประักนคุณภาพ เลขที่ อว 7903(6)/ว002 ลงวันที่ 12 มกราคม 2563  เรื่องขอสำรวจหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนและยกเลิกตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2563  เนื่องจากไม่มีบัญฑิตจบในปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

         หลักสูตรฯให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพนักศึกษา โดยมีการกำหนดเกณฑ์การรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และวางระบบในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในองค์ประกอบที่ 3  คะแนนการประเมินตนเองได้ 2.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

          หลักสูตร ฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หลักสูตรจึงจัดให้มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในองค์ประกอบนี้หลักสูตรมีคะแนนประเมินตนเองเท่ากับ   2.67 อยู่ในระดับ ปานกลาง

องค์ประกอยที่ 5 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

         คณะกรรมบริหารหลักสูตรหน้าที่ในการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรจึงดำเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนโดยมีกระบวนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม อีกทั้งมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีการกำหนดระบบกลไกในการประเมินผู้เรียนและมีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในองค์ประกอบนี้มีคะแนนประเมินตนเองเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับ ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้

         หลักสูตรมีการดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมทางกายภาพ เช่นห้องเรียน  เก้าอี้แลคเชอร์ ความพร้อมด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปรกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หนังสือ ตำรา แบบเรียน โดยกำหนดให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้องมีจำนวนที่เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน หลักสูตรจึงดำเนินการสร้างระบบในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แต่ยังไม่มีการส่งมอบ และยังไม่ได้ดำเนินการความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในองค์ประกอบนี้หลักสูตรมีผลการประเมินเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับ 

 ปานกลาง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

2) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

3) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด คณะศาสนาและปรัชญา

2) สถานที่เปิดสอน

เรือนจำตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนา มีสติปัญญา มีคุณธรรม ขัดเกลาพฤตินิสัยมีจิตใจงดงาม และสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต

2) ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้พระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานได้รับการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขัดเกลาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังด้วยหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิทยบริการที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังระดับดีและดีเยี่ยมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาจิตของตนเองได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรที่จะจัดทำเป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน คือ จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเปิดสอนสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน มหาวิทยาลัยโดยคณะศาสนาและปรัชญา จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการทำความร่วมมือร่วมกัน (MOU) ในการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น

ดังวัตถุประสงค์และรูปแบบตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และการขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ต้องขังให้ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาจิตใจการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสุขต่อไป

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง

2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์คำสอนทางพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาพฤตินิสัยและพัฒนาสังคม

1.4 รหัสหลักสูตร

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะศาสนาและปรัชญา
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่รับการประเมิน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
0.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
3
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
2.67
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
4
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
5
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.78
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
2
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (11 ตัวบ่งชี้)
2.85
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 0 - - - - -
3 3 2.67 - - 2.67 ปานกลาง
4 3 2.78 - - 2.78 ปานกลาง
5 4 3.00 3.00 - 3.00 ปานกลาง
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 11 2.76 3.00 - 2.85 ปานกลาง
ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง - ปานกลาง ปานกลาง
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ควรมีการเเนบเอกสารรายละเอียดของ อาจารย์ประจำหลักสูตร เพิ่มเติม เช่น คุณวุฒิอาจารย์ การอบรมต่างๆ เเละการปฐมนิเทศน์อาจารย์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
-
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ควรมีการส่งเสริมนักศึกษา ใน ศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม เช่น ทางเรือนจำควรมีการสนับสนุนการบูรณาการในเเต่ละรายวิชาให้ครอบคลุม หนังสือการเรียนรู้ต่างๆ

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสามารถในการขอทุนวิจัย ทั้ง 5 รูป คน เเละหลักสูตร เเละอาจารย์มีผลงานวิชาการทุกรูปคน

ควรมีการจัดทำเเผนพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ทุกท่าน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

การเขียน มคอ 3 5 ให้ครอบคลุม เเละควรเขียนให้ชัดเจน เเละควรมีการทวนสอบ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรควรมีการสำรวจความต้องการของนักศึกษาด้านการสรรหาสิ่งสนับสนุน

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย