Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.ที่ขอรับการตรวจประเมิน) การบรรลุเป้าหมายจากการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตร์มีผลการดำเนินงานบรรลุ 11 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.76 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

        องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิ ตรงตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนด ในเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบรระยะเวลาที่กำหนด ได้มีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์กำหนดในรอบ 5 ปี และผลการประเมินตนเอง คือ หลักสูตรได้มาตรฐาน

        องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ยังไม่มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 นี้ ดังนั้น จึงไม่รับการประเมินในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาทางหลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาคุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 2.75 จัดอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร สาระของรายวิชาในหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ผู้สอนได้บูรณาการเนื้อหา กับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผลการประเมินตนเองเท่ากับ 2.75 จัดอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

        องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและได้มีการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 2.00 จัดอยู่ในระดับคุณภาพน้อย

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตล้านนา

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

2) ความสำคัญของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลซึ่งใช้ทั่วโลกและเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และสรรพวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งนำไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ดี อีกทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสารในสังคมโลกและการประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปด้วย

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งในและนอกประเทศ

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน

2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105502

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไม่รับการประเมิน
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ไม่รับการประเมิน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
0.00
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
2
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
2
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.78
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
2
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
2
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
2
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
2.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (11 ตัวบ่งชี้)
2.76
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 0 - - - - -
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง
4 3 2.78 - - 2.78 ปานกลาง
5 4 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง
6 1 - 2.00 - 2.00 น้อย
รวม 11 2.76 2.75 - 2.76 ปานกลาง
ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง - ปานกลาง ปานกลาง
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
-
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1. หลักสูตรควรมีการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะได้ทราบผสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งกิจกรรมการเตรียมความพร้อม และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และจะได้นำผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคราวต่อไปได้อย่างถูกต้อง

2. หลักสูตรควรเพิ่มเติมรายละเอียดของผลการงานต่าง ๆ เพื่อให้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ และผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1. หลักสูตรควรจัดทำแผนบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติ ควรมีการวางแผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำหนดภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานสอน ภาระงานวิจัย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการทำวิจัย 

2.  พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน โดยส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้สร้างผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และตีพิมพ์ในฐานข้อมูบ TCI1 เป็นอย่างน้อย  

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1. หลักสูตรควรรายงานผลการดำเนินงานให้เห็นภาพรายละเอียดของการดำเนินงานที่แท้จริง

2. หลักสูตรควรมีแผนการบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการกำกับติดตาม และประเมินผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

3. การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา ในมคอ.3/มคอ.4 ควรเขียนให้เป็นรูปธรรมที่วัดได้ในแต่ละรายวิชาตลอดจนวิธีการสอน และวิธีการประเมินที่สอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่กำหนด

4. ขอให้มีการประเมินวัดผลความสำเร็จของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการบูรณาการ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. หลักสูตรควรดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสิ่งสนับสนุนที่ได้จัดหามาตามความต้องการของอาจารย์/นักศึกษา ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมอย่างไร และส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นหรือไม่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนนั้น ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ

2. หลักสูตรควรเพิ่มเติมการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วย เช่น แหล่งฝึกปฏิบัติการสอน social lab ต่าง ๆ เป็นต้น

 

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)

1.ในตัวบ่งชี้กระบวนการ ( 3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3และ 6.1 )ขอให้หลักสูตร 1.กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2. แสดงผลการทบทวนกระบวนการของปีการศึกษาที่ผ่านมา (A ของปีการศึกษาที่ผ่านมา) 3.แสดงกระบวนการ (P)ที่ส่งผลต่อเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ 4. แสดงผลการดำเนินการ(D) ตามกระบวนการที่กำหนด 5. มีการทบทวนกระบวนการ (C) ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ว่ามีประเด็นปัญหาหรือต้องเพิ่มเติมกระบวนการขั้นตอนไหนอย่างไร 6. มีการปรับปรุงกระบวนการ(A) ซึ่งจะดำเนินการในปีการศึกษาถัดไป

 

บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย