Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง


บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค 2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้น ระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนการประเมินตนเอง 3.67 มีคุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี,มาก โดยมี รายละเอียด ผลการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 นี้ คือ ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตาม หลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 นี้เท่ากับ 4.69 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร ระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือก นักศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความพร้อมทางการเรียน เพื่อให้นักศึกษามี ความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 3 นี้เท่ากับ 3.33 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมิน ตนเองในองค์ประกอบที่ 4 นี้เท่ากับ 3.44 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดี

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร มีการกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 นี้เท่ากับ 3.65 หลักสูตรได้ มาตรฐาน ระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธร มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองใน องค์ประกอบที่ 6 นี้เท่ากับ 3.00 หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับ ดี 

 

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

2) ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) ร.บ. (การปกครอง) Bachelor of Political Science (Government) B.Pol.Sc. (Government)

3) สาขาวิชาการปกครอง

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความประพฤติที่ดี เป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะและความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ความสำคัญของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

               1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะและมีความเป็นเลิศในการปกครอง

               2) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต

               3) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม

               4) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองให้สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105557

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาการ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
4.38
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.69
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
3.33
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
3.44
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.67
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.69 4.69 ดีมาก
3 3 3.33 - - 3.33 ดี
4 3 3.44 - - 3.44 ดี
5 4 4.00 3.67 - 3.75 ดี
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง
รวม 13 3.48 3.50 4.69 3.67 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
-
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
-
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

- ควรมีการเเสดงเเผนรับนักศึกษา ที่เป็นกระบวนการ ถ้ามีการรับเกินเป้าหมายควรมีการอธิบายให้เห็นถึงผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ควรมีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

-การพัฒนา นักศึกษา ควรมีการเขียนเชิงกระบวนการที่ชัดเจน

-หลักสูตรควรดูเเลนักศึกษาให้มีอัตราการคงอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามเเผนรับที่รับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

-ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม เเละสรุปผลการดำเนินงานในการวางแผนพัฒนาอาจารย์

- ควรมีการสนับสนุนอาจารย์ให้เข้าสู่ตำเเหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

- หลักสูตรมีผลการดำเนินในอัตราการคงอยุ๋ 100 % เเละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์มีเเนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

-ควรมีการบูรณาการรายวิชากับด้านต่างๆที่ชัดเจนเเละเป็นรูปธรรม

-ควรมีการรายงานเปรียนเทียบคุณสมบัติ ความถนัดของอาจารย์ผู้สอนที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ควรมีการนำข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาปี2561 เช่น เรื่องการสนับสนุน การอำนวยความสะดวก การสร้างเครือข่ายการฝึกงาน การลงพื้นที่ของนักศึกษา

ควรมีการนำผลประเมินความพึงพอใจ อาจารย์ และนักศึกษา ที่มีผลต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เเละเเนวโน้ม3 ปีย้อนหลัง

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย