Logo

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ย่อย) ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

              จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรอบปีการศึกษา 2562
(1 สิงหาคม 2562 - 31กรกฎาคม 2563) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม ค.2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 เท่ากับคะแนนเฉลี่ย 3.64 มีคุณภาพอยู่ระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานโดยรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้

               องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามกรอบภาระงานและได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2559 (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ การบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาฐมวัยดังกล่าวเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกประการ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 ได้ผ่านการประเมิน และผลการประเมินหลักสูตรได้มาตรฐาน

              องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งผลการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จากการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90  ซึ่งมีระดับระดับคุณภาพดีมาก

             องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษา และคัดเลือกนักศึกษา โดยได้วางแผน ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยการปฐมนิเทศ และการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ทักษะชีวิต ฯลฯ ที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.67  ซึ่งมีระดับระดับคุณภาพดี

             องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนางานและดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ โดยให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังให้ไปศึกษาดูงาน อบรม ประชุม ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.85ซึ่งมีระดับระดับคุณภาพปานกลาง

             องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. มีการมอบหมายรายวิชาที่สอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามสภาพจริง เพื่อให้มีความสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 5 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ซึ่งมีระดับระดับคุณภาพดี

             องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ เอกสาร ตำรา งานวิจัย ฯลฯ ให้มีเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในทุกปีการศึกษา ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่งมีระดับระดับคุณภาพดี

บทนำ

1.1 ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

1) ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2) ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.2 คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

1) คณะต้นสังกัด วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2) สถานที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.3 ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทางด้านการศึกษาปฐมวัย กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครู

2) ความสำคัญของหลักสูตร

      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษานิยมเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก เพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างงานด้วยตนเอง โดยเปิดสถานรับเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ

       จากหลักสูตรเดิมของปี 2549 ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) มาเป็นหลักสูตรปี 2554 และครบกำหนดรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2559 อีกทั้งยังเป็นหลักประกันที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตามข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตของสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

        ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มตามศักยภาพ การผลิตครูปฐมวัยที่มีความเป็นครู พร้อมด้วยความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนในศาสตร์กับแนวทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสบการณ์เฉพาะสาขาวิชา เพื่อใช้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบที่หลากหลาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้มีสมรรถนะครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเด็กระดับปฐมวัยให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคตต่อไป

       ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและปรัชญาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะเกิดความรู้ที่จะนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างเหมาะสมต่อไป

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

        1) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสอนพระพุทธศาสนา การสอนศีลธรรมในระดับปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้พุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2) มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีความพร้อมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพครูอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

         3) ตระหนักและเห็นความสำคัญในแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวนโยบายของรัฐ และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีศรัทธา และมีจิตสานึกในวิชาชีพครู มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าและปรับปรุงรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนในศตวรรษที่ 21

         4) มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

         5) มีความสามารถในการให้การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         6) มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

1.4 รหัสหลักสูตร 25491861105478

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2562

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินการ
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ผ่าน
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิชาชีพ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ (วิชาชีพ)
ผ่าน
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ผ่าน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
ผ่าน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
4.79
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
4.90
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
4
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
4
4
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.67
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
5
1.56
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ อาจารย์
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
2.85
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาใน หลักสูตร
4
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
3
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4
5
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.50
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้)
3.64
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบที่ คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
2 Logo 2 - - 4.90 4.90 ดีมาก
3 3 3.67 - - 3.67 ดี
4 3 2.85 - - 2.85 ปานกลาง
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี
รวม 13 3.22 3.75 4.90 3.64 ดี
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี
จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

1.อาจารย์มีผลงานทางวิชาการครบทุกคน 

2.อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

1.บัณฑิตมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ บัณฑิตมีงานทำตรงตามสาขาวิชาในวิชาที่จบในจำนวนที่มาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

1.มีกระบวนการทำงานที่เป็นเชิงประจัก นักศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลาย อาจารย์มีการให้การดูแลอย่างทั่งถึงตลอกหลักสูตร

2.มีอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาที่มีแนวโน้มดีขึ้น

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

1.มีการพัฒนาอาจาย์ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.ควรวางแนวทางในการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการให้สููงขึ้นสำหรับอาจารย์

3.ควรวางแผนเกี่ยวกับอัตรากำลังของอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.มีกระบวนการจัดการครบในการจัดการหลักสุตร

2.ควรดำเนินการให้ครบตามที่ มคอ.กำหนด

3.ให้ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1.สิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ

2.มีการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีตามที่มีการร้องเรียนจากนักศึกษา

3.ต้องสนับสนุนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สิ่งต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ถ้ามี)
บทสัมภาษณ์
ภาพถ่าย